NAUCZANIE ZDALNE

Godziny lekcyjne

GODZINY LEKCYJNE 
w czasie zdalnego nauczania

 1. 8.00 -   8.30
 2. 8.45 -   9.15
 3. 9.30 - 10.00
 4. 10.15- 10.45
 5. 11.00- 11.30
 6. 11.45- 12.15
 7. 12.30- 13.00
 8. 13.15- 13.45
 9. 14.00- 14.30

Instrukcja dla Rodzica- Opiekuna

 Instrukcja dla Rodzica- Opiekuna

Pierwszy sposób logowania

 1. Proszę skopiować i wkleić w przeglądarce internetowej następujący link

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

 1. Wybieramy opcję: Pobierz dla komputera następnie „Pobierz aplikację Teams”
 2. Zapisujemy plik na dysku (najczęściej jest to folder „Pobrane”)
 3. Klikamy 2 razy na pobranym pliku i wybieramy opcję uruchom
 4. Gdy pojawi się prośba o wpisanie adresu e-mail i hasła to wpisujemy e-mail według następującego schematu:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  gdzie „x” to pierwsza litera imienia, „nazwisko” -to nazwisko bez polskich liter. Uwaga gdy nazwisko się powtarza to po nim może być cyfra np1 (nazwisko1) –trzeba sprawdzić w e-dzienniku
 5. Swój e-mail i hasło sprawdzamy w dzienniku elektronicznym
  1. Proszę zalogować się do e-dziennika.
  2. Wchodzimy w zakładkę Uczeń NOWOŚĆ
  3. Wybieramy zakładkę Dostęp Office365 (przedostatnia)
  4. Przepisujemy lub kopiujemy login i hasło pierwszego logowania

 

 1. Hasło pierwszego logowania to: 123  (Student kropka 123)
 2. Jeżeli mamy już konto w microsoft to wybieramy opcję „Użyj innego konta”
 3. Proszę koniecznie obejrzeć krótki filmik (link) na temat poruszania się po Teams przez ucznia. Znajdujący się pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4
 4. Wypełniamy umieszczoną w Teams w Przedmiocie Informatyka (klasy 1-3 zajęcia komputerowe1_3) krótką ankietę na temat zasad poruszania się po Teams i wysyłamy ją poleceniem wyślij –będzie to dla nas informacja zwrotna czy udało się Państwu zainstalować Teamsy.
 5. Jeżeli będą problemy proszę pobrać program do zdalnego dostępu do komputera AnyDesk.exe  znajdujący się pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1SscLtJ4R7pkXtDNUwNvBVeq-ylUr6G0v
 6. Następnie proszę zadzwonić do Administratora Szkolnego pod numer 601144667 w godzinach od 9ej do 18ej

 

 1. Drugi alternatywny sposób logowania

 

 1. W przeglądarce (zalecana chrome) wpisujemy adres: https://portal.office.com lub krócej  office.com
 2. Logujemy się do portalu przy pomocy zapisanej/skopiowanej nazwy użytkownika o wzorcu:  (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i hasła Student.123
 3. Jeżeli mamy już konto to wybieramy opcję „Użyj innego konta”
 4. Zmieniamy hasło (koniecznie zapisać w notatkach, by potem nie było problemów z logowaniem)
 5. Wybieramy ikonę Teams (Zespoły)
 6. Wybieramy : Pobierz aplikację Teams ( Jeżeli chcemy pracować przez przeglądarkę Chrome wybieramy „Zamiast tego użyj aplikacji Internetowej” ) – Łatwiej będzie się pracowało przy zainstalowanej aplikacji.

 

 1. Przyjemnej pracy J

FILM

Obsługa Microsoft Teams z poziomu ucznia

https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4

 

Regulamin nauczania zdalnego.

Regulamin zdalnego nauczania na rok szkolny 2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie

 

 1. Zadania Dyrektora i nauczycieli

 

 1. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej, lub Dyrektora szkoły w porozumieniu ze Państwową Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.
 2. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców oraz uczniów za pośrednictwem e-dziennika, strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
 3. Po ogłoszeniu decyzji szkoła przechodzi na zdalne nauczanie w sposób wykorzystując platformę Teams.
 4. Nauczyciele mają obowiązek poinformować Dyrektora szkoły, czy dysponują odpowiednimi narzędziami, które umożliwią im prowadzenie zdalnego nauczania.              W przypadku, kiedy nauczyciel nie dysponuje takim sprzętem, Dyrektor zobowiązany jest udostępnić nauczycielowi pracownię na terenie szkoły, która będzie spełniała wymagania techniczne umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania (komputer przenośny lub stacjonarny, stałe łącze internetowe).

 

 1. Bezpieczeństwo

 

 1. Po ogłoszeniu decyzji o przejściu szkoły na nauczanie zdalne, należy niezwłocznie przypomnieć o bezpieczeństwie podczas pracy w Internecie, netykiecie ( w tym konsekwencji niewłaściwego zachowania się podczas zdalnych lekcji) oraz przypomnieć uczniom zasady zdalnego nauczania. Po zapoznaniu uczniów z wyżej wymienionymi informacjami nauczyciel odnotowuje to w e-dzienniku.
 2. Zarówno uczeń jak i nauczyciel zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania z narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz bezwzględnego zachowania BHP
 3. Głównym narzędziem kontaktu z rodzicami i uczniami na czas zdalnego nauczania  jest e-dziennik ( informacje, oceny) oraz Teams ( lekcje i zadania). W wyjątkowych sytuacjach (gdy nie można skontaktować się z uczniem lub rodzicem), możliwa jest komunikacja za pośrednictwem innych mediów ustalonych przez nauczyciela. Wszelkich konsultacji, odpowiedzi na pytania rodziców lub uczniów nauczyciel udziela na e-dzienniku w ciągu 2 dni roboczych.
 4. Rodzice i uczniowie są zobowiązani do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w e-dzienniku oraz na Teams.
 5. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej. Jeśli uczeń lub rodzic nie odczytuje na bieżąco wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy oraz pedagoga szkolnego.
 6. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku w zakładce „Kontakty z rodzicami”. Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje Dyrektora oraz pedagoga szkolnego o braku realizacji nauczania przez ucznia.
 7. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.
 • Prowadzenie lekcji

 

 1. Zdalne nauczanie, w tym lekcje „na żywo” odbywać się będą zgodnie z podanym harmonogramem/planem lekcji na platformie Teams.
 2. Do wszystkich lekcji nauczyciel umieszcza skrótowe scenariusze zajęć.
 3. Udział ucznia w lekcji jest obowiązkowy.
 4. Obecność ucznia na lekcji musi zostać potwierdzona poprzez: Forms – lista obecności lub słowne zapisanie „obecny” na czacie lekcji.
 5. Obecność uczniów zostaje przeniesiona przez nauczyciela do e-dziennika. Każdą nieobecność ucznia na zdalnej lekcji rodzic powinien usprawiedliwić w ciągu 7 dni zgodnie z zapisem w Statucie szkoły.
 6. Każdy nauczyciel zgodnie ze specyfiką lekcji/przedmiotu decyduje czy uczniowie będą korzystać z kamerki, mikrofonu lub czatu.
 7. Lekcje zdalną rozpoczyna nauczyciel przedmiotu.
 8. Podczas zdalnej lekcji uczniowie zobowiązani są do:
 • kultury wypowiedzi i zachowania
 • używania ikony „dłoni” kiedy chcą zabrać głos
 • wyciszania mikrofonu aby nie zakłócać lekcji
 • przygotowania podręczników, zeszytów oraz innych potrzebnych przyborów
 • systematycznego przygotowywania się do lekcji w tym prowadzenia zeszytu przedmiotowego
 • używania czatu tylko na potrzeby lekcji

 

 1. Nauczyciel, który planuje formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia (np. pracę klasową, sprawdzian, wypracowanie, dyktando i inne) ma obowiązek powiadomić uczniów i odnotować ten fakt w e-dzienniku z zachowaniem terminów statutowych.
 2. Podczas zdalnego nauczania prace klasowe, sprawdziany i inne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności będą umieszczane i udostępniane na platformie Teams

 w określonych przez nauczyciela godzinach. Po terminie nie będzie możliwości napisania sprawdzianu.

 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia podczas pracy klasowej, sprawdzianu itp. lub otworzenie pliku bez rozwiązania skutkuje oceną niedostateczną.
 2. Podczas zdalnego nauczania wszystkie prace domowe ucznia jak zadania pisemne i inne zadane prace, powinny być przesyłane/umieszczane w formie plików tekstowych, PDF  lub zdjęć na platformie Teams zgodnie z wyznaczonymi przez nauczyciela terminami. W szczególnych przypadkach zadanie może być wysłane na adres mailowy wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu.
 3. Podczas zdalnego nauczania każdy nauczyciel jest zobowiązany do zmodyfikowania rozkładu materiału tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
 4. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji rozkładu materiału w ramach zespołów przedmiotowych uwzględniając czas, w jakim będzie obowiązywało nauczanie zdalne. Realizacja podstawy programowej nie może opierać się tylko na zadaniach on- line. Uczniowie powinni korzystać także z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń.
 5. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z opinią lub orzeczeniem PPP oraz nauczanych indywidualnie.

 

 

 1. Ocenianie i klasyfikowanie

 

 1. Podczas zdalnego nauczania przy ocenianiu i klasyfikowaniu uczniów należy stosować Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ujęte w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie.
 2. Nauczyciele monitorują postępy uczniów umieszczając odpowiednie adnotacje, informacje i oceny w e-dzienniku oraz informacje zwrotne na Teams.
 3. W ocenianiu semestralnym lub końcowym musi zostać uwzględniony czas nauki stacjonarnej jak i zdalnej.

 

 

 1. Dokumentowanie realizacji zajęć

 

 1. Każdy nauczyciel potwierdza realizację podstawy programowej poprzez wpisy w e- dzienniku, wypełnienie arkusza monitorowania podstawy programowej po I semestrze i na koniec roku szkolnego z uwzględnieniem zdalnego nauczania.
 2. Każda aktywność na platformie Teams w formie kontaktu z uczniami w tym lekcje na czacie lub na żywo są potwierdzeniem aktywności pracy nauczyciela.

 

 

 

 1. Zachowanie
 2. W czasie nauczania zdalnego obowiązują zasady oceniania zachowania zawarte w Statucie szkoły.

 

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem nr 4/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Grębocinie z dnia 9.09.2020r.