mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Projekty edukacyjne 2011-2012

 

            

PROJEKT „Z MAŁGOSIĄ PO NAUKĘ” ZREALIZOWANY

 W roku szkolnym 2010/2011 Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie przystąpił do realizacji kolejnego projektu edukacyjnego w ramach wyrównywania szans edukacyjnych „Z Małgosią po naukę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie wzięło udział 14 nauczycieli i 175 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Do realizacji projektu nauczyciele opracowali programy zajęć pozalekcyjnych rozwijające kompetencje naukowo-techniczne, przyrodnicze, informatyczne, doradztwa edukacyjno-zawodowego, języka angielskiego oraz program do zajęć wyrównawczych z języka polskiego. W wyborze zajęć kierowano się potrzebami edukacyjnymi szkoły oraz zainteresowaniami uczniów.

Celem lekcji wyrównawczych z języka polskiego było rozwijanie i doskonalenie kluczowych umiejętności tj. czytanie ze zrozumieniem, redagowanie form wypowiedzi, praca nad ich spójnością, logicznością , zgodnością z tematem, poszerzeniem zasobu słownictwa, odczytywaniem nastroju wiersza, rozpoznawaniem środków stylistycznych.

Zajęcia z języka angielskiego miały na celu rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Wykonywane przez uczniów zadania dotyczyły zbierania i udzielania informacji, rozumienia ogłoszeń i tablic informacyjnych, radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego: na dworcu, w sklepie, w biurze informacji. Na zajęciach wykorzystywane były pomoce; nagrania CD, filmy DVD, komputery z dostępem do Internetu.

Uczniowie klas IV-VI podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo- techniczne rozwiązywali niestandardowe zadania matematyczno- przyrodnicze, łamigłówki, zadania - żarciki, zadania o przelewaniu i ważeniu. Korzystali również z zasobów internetowych

W gimnazjum na zajęciach prowadzonych pod hasłem „Z mapą na Ty” uczniowie uczyli się orientowania w terenie przy pomocy mapy. Korzystali również z programów komputerowych, dzięki którym zdobywali wiedzę potrzebną do sporządzania mapy terenu. Mapy najbliższej okolicy wykorzystywali na wycieczkach po okolicy. Rozwijali również „ducha walki” biorąc udział w zawodach w biegu na orientację.

Gimnazjaliści w ramach warsztatów i indywidualnych konsultacji z pedagogiem uczyli się rozpoznawać własne talenty, zainteresowania, możliwości, a także dowiedzieli się, jakie zawody będą w przyszłości najbardziej poszukiwane i pożądane w naszym kraju. Młodzież chętnie uczestniczyła w warsztatach, podczas których poznaje również możliwości kształcenia, które zaprezentowały poszczególne szkoły średnie w ramach Giełdy Szkół.

Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne odbywały się w pracowni komputerowej. W trakcie zajęć uczniowie rozwijali zainteresowania związane z mediami, umiejętności literackie i dziennikarskie. Poszukiwali i wykorzystywali informacje z wydawnictw książkowych i medialnych. Posługiwali się programem komputerowym Word. Korzystali z przeglądarki internetowej. Poznali pracę dziennikarza radiowego, prasowego i telewizyjnego. Pracowali nad redagowaniem gazetki szkolnej „Szkolne Wieści”. Zajęcia miały na celu również rozwijanie otwartości, zainteresowania światem, odpowiedzialności za wyniki swojej pracy i pracy całego zespołu.

W ramach zajęć rozwijających ekspresję kulturalną uczniowie przygotowali rymowaną biografię jednego z najznakomitszych mieszkańców Torunia – Mikołaja Kopernika gotową do wystawienia na scenie. W tym celu dokładnie prześledzili życiorys bohatera, zaznajomili się z epoką, w której żył Kopernik. Na tej podstawie opracowali tekst, scenografię oraz kostiumy. Przy okazji raz jeszcze przypomnieli sobie dzieje Torunia i miejsca związane z Kopernikiem. Zajęcia umożliwiły rozwinięcie i pokazanie talentów aktorskich, recytatorskich, kształciły umiejętność współdziałania w grupie, przygotowywały do publicznych wystąpień.

Projekt „Z Małgosią po naukę” stworzył doskonałą okazję do przeprowadzenia szeregu interesujących zajęć pozalekcyjnych, na których uczniowie w sposób ciekawy poznawali nowe umiejętności, ćwiczyli stare i zdobywali wiedzę w praktyce.

  .

  UCZNIOWIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KORZYSTALI Z FUNDUSZY UNIJNYCH

 W ramach projektu ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszej szkole prowadzone były następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych:

* z matematyki

* z przyrody

* z języka angielskiego

* plastycznie

* teatralnie

Na podstawie Informacji o gotowości szkolnej uczniów oraz własnej diagnozy wychowawcy klas pierwszych wytypowali do realizacji projektu 14 uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Wykorzystując pomoce dydaktyczne zgromadzone w szkole, dzieci usprawniają funkcje analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, podnoszą sprawność grafomotoryczną, bogacą słownictwo, rozwijają mowę, myślenie, wnioskowanie i kojarzenie. Różnorodność ćwiczeń stosowanych podczas zajęć pozwoliła na wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania.

Na podstawie obserwacji nauczycieli prowadzonych w trakcie codziennych zajęć można stwierdzić, że stosowane w czasie zajęć zabawy i gry edukacyjne, zniwelowały stres i napięcie emocjonalne u dzieci. Wiele działań sytuacyjnych stworzyło okazję do odnoszenia sukcesu, wzmocnienia własnej wartości. Poprawiła się komunikacja interpersonalna między uczestnikami projektu. Powstała więź między nauczycielem, a uczniem, co w przypadku dzieci z trudnościami ma szczególne znaczenie.

Na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej uczęszczało 24 uczniów. Ocena efektów dotychczasowych zajęć powstała na podstawie obserwacji nauczycieli prowadzących zajęcia oraz opinii uzyskanych od rodziców.

Uczniowie systematycznie uczęszczali na zajęcia, chętnie wykonywali ćwiczenia oraz uczestniczyli w zabawach korekcyjnych. Po pierwszym odbytym cyklu, można stwierdzić wzrost ogólnej sprawności fizycznej dzieci i wytrzymałości ich mięśni posturalnych. Uczniowie wiedzą jaki wpływ na ich zdrowie mają zajęcia korekcyjne oraz stosowane na nich ćwiczenia. Poprawnie reagują na słowne komendy nauczycieli, dotyczące korekcji ustawienia ciała podczas wykonywania ćwiczeń. Znają kilka podstawowych ćwiczeń korygujących ich wadę postawy. U większości dzieci zauważalna jest umiejętność samokontroli utrzymywania poprawnej postawy ciała podczas zajęć oraz poprawność wykonywania większości prostych ćwiczeń korekcyjnych. W ocenie rodziców spostrzeżenia są podobne, dzieci pilnują się żeby ,,prosto siedzieć’’ np. podczas spożywania posiłków przy stole. Dzięki czemu można stwierdzić, że dzieci przenoszą nawyk utrzymywania postawy skorygowanej do warunków życia codziennego

O ile w klasach starszych uczniowie potrafią określić swoje preferencje i zainteresowania, to młodsze dzieci są raczej na etapie poszukiwań w tym temacie.

Zajęcia pozalekcyjne powinny więc spełniać określone standardy:

  • wynikać z potrzeb,

  • mieć ciekawą i atrakcyjną formę,

  • stwarzać okazję do odkrywania i rozwijania zdolności,

  • dawać poczucie swobody, rozwijania własnej inicjatywy,

  • stanowić źródło inspiracji do samorozwoju

Tak więc po zdiagnozowaniu uczniów w ramach projektu w naszej szkole powstały dodatkowe zajęcia:

  • matematyczne - skupiają uczniów o zdolnościach matematycznych,

  • przyrodnicze – o zainteresowaniach przyrodniczych,

  • teatralne – uczniów uzdolnionych artystycznie

  • plastyczne – uzdolnionych plastycznie

  • języka angielskiego – uzdolnionych językowo

Na dodatkowych zajęciach matematycznych dzieci chętnie wykonywały przygotowane dla nich zadania, które przyczyniły się do rozwijania w uczniach zainteresowań matematycznych oraz postawy twórczej.

Rozwiązywanie problemów w różnym zakresie i o różnym stopniu trudności, sprawiało uczniom wiele radości i satysfakcji, czego najwięcej przyniosły im łamigłówki matematyczne, podczas których kierując się tzw. zdrową rywalizacją, uczniowie prześcigali się w pomysłach rozwiązywania problemów, co wpłynęło na doskonalenie przejawiania własnej inicjatywy.

Dotychczasowa realizacja programu przyniosła następujące korzyści dla uczniów:

- wyposażyła dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, którą wykorzystywali na zajęciach

lekcyjnych i konkursach,

- uzyskiwano wyższe oceny,

- wysoki odsetek wykonywanych zadań na sprawdzianach i testach,

- wykształciła u dzieci pozytywne nastawienie do nauki dziecka i podejmowanych zadań,

- dawała wiarę we własne możliwości,

- przyczyniła się do wyrabiania takich dobrych cech charakteru jak: cierpliwość i zaangażowanie w pracy.

- uczniowie osiągnęli wysokie miejsca w konkursach matematycznych na szczeblu gminy. Jeden z uczniów zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Kangurze Matematycznym. Zdobył on również 8 miejsce w Konkursie matematycznym szkół toruńskich i okolic.

W czasie realizacji zajęć teatralnych, uczestnicy projektu zapoznali się z historią teatru, z jego rodzajami: teatr żywego aktora, kukiełkowy, teatr cieni, operetkowy, pantomima, teatr muzyczny, balet, teatr uliczny. Wzbogacili słownictwo związane z teatrem np. teatr, spektakl, sztuka, scena, kurtyna, gong, widownia, loża, antrakt, akt, rekwizyty, garderoba, plakat, odsłona, premiera, prapremiera, afisz. Podczas wyjazdu do teatru Baj Pomorski w Toruniu na sztukę pt. „ Słowik” odbyło się spotkanie z aktorem i reżyserem. W drodze wywiadu uczniowie otrzymali informacje na temat pracy aktora i reżysera oraz innych pracowników teatru: dyrektora, charakteryzatora, scenografa, rekwizytora, suflera, operatora światła, kostiumologa, inspicjenta, muzyka, garderobianej, kasjera, bileterki, szatniarza itd. Mieli okazję zwiedzić kulisy teatru.

Na zajęciach pracowano nad poprawną emisją, artykulacją głosu, aby dzieci właściwie posługiwały się głosem, poprawnie i wyraźnie wymawiały swoje kwestie. Zdobywały umiejętności improwizacyjne i naśladowcze. Doskonaliły mimikę, ekspresję i plastykę ciała. Nauczyły się projektować scenografię, stroje, plakaty do wybranego przez siebie scenariusza bajki. Rozwijały zdolności recytatorskie. Samodzielnie dokonywały wyboru wierszy. Pracując nad tekstami uczyły się jego interpretacji, recytacji, śpiewania wierszy i ich inscenizacji. Rozwinęły umiejętność samodzielnej pracy w zespole oraz takich pozytywnych cech jak tolerancja i otwartość, odpowiedzialność.

Uczestnicy projektu przygotowali przedstawienie teatralne Czerwony Kapturek, które zaprezentowali rodzicom. Najważniejsze umiejętności, które zdobyli podczas realizacji projektu to współpraca w grupie i planowanie pracy.

Dodatkowe zajęcia plastyczne rozwijały nie tylko zdolności uczniów, ale również ich zainteresowania. Tematyka zajęć i techniki uwzględniały potrzeby i indywidualny rozwój oraz możliwości dzieci. Podczas zajęć w pracy indywidualnej systematycznie rozwijały wyobraźnię i twórcze myślenie, wrażliwość i kreatywność oraz uczyły się współpracy w grupie. Prowadząca zajęcia zauważyła również, że dzieci odczuwają przyjemność tworzenia i cieszą się uzyskanym efektem. Prace dzieci wykonywane na zajęciach ozdabiały szkolne korytarze.

Jak wynika z obserwacji nauczyciela dzieci uzdolnione z języka angielskiego brały aktywny udział w zajęciach, podczas których były wykorzystywane różne techniki pracy. Poprzez zabawę uczniowie rozwinęli umiejętność posługiwania się językiem obcym w typowych sytuacjach szkolnych, wzbogacili dotychczasowe słownictwo o nowe zwroty i wyrażenia. Wykorzystanie programów multimedialnych mobilizowało uczniów do samodzielnego, efektywnego poszukiwania rozwiązań. W czasie zajęć dzieci nauczyły się współpracy i odpowiedzialności, szczególnie podczas przygotowywania scenek dramowych, tworzenia krzyżówek, gier i zabaw językowych. Uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego, zorganizowanego przez Szkołę Społeczną w Gdyni oraz w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego, w których wykazali się dużą wiedzą. Udział w zajęciach dodatkowych zaowocował także większą aktywnością w czasie zajęć języka angielskiego oraz umiejętnością wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Podczas zajęć przyrodniczych dzieci rozwijały zainteresowania przyrodnicze, świadomie obserwowały przyrodę, poznawały procesy zachodzące w świecie roślin i zwierząt. Wzięły udział w konkursach organizowanych przez Szkołę Leśną na Barbarce. (konkurs na komiks i konkurs fotograficzny). Dzieci razem z nauczycielem poszukiwały ciekawych obiektów przyrodniczych do fotografowania spacerując po najbliższej okolicy. Wszyscy uczestnicy koła przyrodniczego zostali zaproszeni na warsztaty fotograficzne, które prowadził pan Adam Adamski- artysta fotografik. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach na Barbarce. Zdobyły Certyfikat Młodego Przyrodnika. Były na seansie w Planetarium i w interaktywnej Sali Orbitarium. Poznały Układ Słoneczny, ruch obrotowy i obiegowy ziemi oraz jego konsekwencje. Rozpoznawały rośliny po liściach, owocach, wykonywały zielniki. Nabywały świadomość ekologiczną w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zrozumiały swoją odpowiedzialność za najbliższe środowisko, odwiedziły Ogród Zoologiczny. Zdobyły szereg informacji o zwierzętach, które wyginęły, zagrożonych, rekordzistach. Przesadzały rośliny doniczkowe. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Pracowały w grupach. Zajęcia odbywały się w atrakcyjnych miejscach, w naturalnym środowisku i w pracowni informatycznej.

 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem”€

Projekt realizowany jest w Gimnazjum. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach z matematyki, chemii, języka angielskiego i fizyki.

Na zajęciach matematycznych rozwijali ciekawość poznawczą, uczyli się twórczego rozwiązywania problemów, samodzielnego podejmowania decyzji. Wyszukiwali i przetwarzali informacje przedstawione w postaci wzorów, wykresów, diagramów i tabel. Prezentowali za pomocą języka matematycznego wyniki badań prostych zagadnień. Budowali matematyczne modele dla sytuacji praktycznych. Dostrzegali związki przyczynowo- skutkowe i zależności funkcyjne. W ramach zajęć z języka angielskiego poznali kulturę krajów anglojęzycznych, porównywali ją z kulturą polską. Efekty stosowania różnych form i metod dydaktycznych jest znajomość słownictwa używanego na co dzień w kontaktach międzyludzkich oraz technik pracy z zadaniami egzaminacyjnymi, co w dużej mierze wpłynęło na poprawę oceny końcowej u części uczniów. Zajęcia chemiczne służyły pobudzeniu ucznia do poszerzenia zakresu zdobytych wiadomości i umiejętności. Wykonywali zadania o większym stopniu trudności. Poznając tajniki różnych ćwiczeń można było sprowadzić na grunt prostych zasad obecnych na co dzień w życiu. Uczniowie mieli poznawać ten przedmiot poprzez zabawę i ciekawe doświadczenia. Nauczyciel starał się rozbudzić w uczniach pasje naukowe i badawcze. Uczestnicy zajęć z fizyki zostali wprowadzeni w świat fizyki poprzez zapoznanie z podstawowymi pojęciami, wielkościami fizycznymi i ich jednostkami, przyrządami pomiarowymi i istotą pomiarów wielkości fizycznych. Zajęcia na pewno przyczyniły się do przełamania wśród uczniów uprzedzenia do fizyki jako przedmiotu trudnego i abstrakcyjnego. Udało się wykazać, że fizyka nie jest nauką oderwaną od rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, doskonale tłumaczy zjawiska znane z codziennych obserwacji. Trudno jednoznacznie stwierdzić na ile uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do podniesieni poziomu wiedzy, ale na pewno uczniowie biorący w nich aktywny udział ą bardziej dociekliwi, krytyczni, otwarci w stawianu kluczowych pytań i odważni w formułowaniu wniosków.

  

slot88 | Bandarsloto | slot deposit pulsa | judi slot pulsa | bandar slot pulsa | situs slot online | bandar slot gacor | judi slot online | bandar slot online | slot deposit pulsa tanpa potongan | Megasloto