mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Procedura korzystania z telefonów komórkowych

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II W GRĘBOCINIE

 

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne (odtwarzacze CD, mp3, dyktafony, aparaty cyfrowe, kamery, laptopy, tablety)  na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 1. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów ograniczenie używania telefonów komórkowych (dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny)  i innych urządzeń elektronicznych  w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw a      także przed i po skończonych zajęciach.
   W czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyciszone i schowane.

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach (kontakt z rodzicami/ prawnymi opiekunami) uczeń za zgodą nauczyciela dyżurującego w wyznaczonym miejscu tj. łącznik szkoły/ hol główny , może skorzystać z telefonu komórkowego w tym miejscu. Uczeń  zawsze może skorzystać  z telefonu w sekretariacie szkoły.
  Uczniowie klas 0 – III mogą skorzystać z telefonu za zgodą nauczyciela, pod którego są opieką.

 

 1. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt .

 

 1. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.

 

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej, bądź w czytelni biblioteki szkolnej po zakończeniu zajęć dydaktycznych może poprosić nauczyciela bibliotekarza bądź nauczyciela świetlicy o możliwość kontaktu
  z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

 

 1. W przypadku zmian w planie lekcyjnym klasy przedstawiciel samorządu klasowego może sprawdzić zmiany w e-dzienniku.

 

 1. Ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych obowiązuje na terenie całej szkoły.

 

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie procedury.

 1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu bądź urządzenia elektronicznego do „depozytu” znajdującego się
  w sekretariacie szkoły.
 2. W wyniku naruszenia w /w zasad przez ucznia, nauczyciel zabiera aparat telefoniczny/urządzenie elektroniczne i do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie.  Podczas przerwy uczeń samodzielnie oddaje telefon lub urządzenie elektroniczne do „depozytu”.  Telefon jest przechowywany w zabezpieczonej i podpisanej kopercie w  sejfie szkolnym w sekretariacie szkoły. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić czy uczeń oddał telefon do depozytu i zawiadomić o tym fakcie rodziców ucznia.
 3. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania telefonu lub innego  urządzenia  nauczyciel lub wychowawca przekazuje informację pedagogowi bądź dyrekcji szkoły. Wychowawca zawiadamia o tym  fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

                                                                                                                                  

 1. Aparat telefoniczny lub urządzenie elektroniczne odbierają rodzice lub opiekunowie ucznia.
 2. Wychowawca klasy wpisuje uwagę do e-dziennika, uwagi wpływają na ocenę z zachowania ucznia.

ZARZĄDZENIE NR  13/ 2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębocinie  z dnia  6 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Procedury korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie

Grębocin, 6.02.2019r.