mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie

 

 

 

 

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

w Grębocinie

na lata 2016-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie

Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie to szkoła, która zapewnia rozwój każdego ucznia w bezpiecznym, przyjaznym, życzliwym środowisku, buduje otwartą społeczność szkolną współpracującą ze środowiskiem lokalnym.

− stosuje aktywizujące metody nauczania

− wykorzystuje technologię informacyjną

− wspiera uczniów z trudnościami edukacyjnymi

− zapewnia rozwój zainteresowań i zdolności

− stosuje motywacyjny system oceniania uczniów

− proponuje zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne

− stwarza atmosferę przyjazną każdemu uczniowi

− wdraża programy profilaktyczne

− współpracuje z rodzicami lub opiekunami

− respektuje zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej

− współpracuje z organem prowadzącym szkołę

− dba o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych

− zapewnia kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego

− tworzy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego

− właściwie dokumentuje pracę szkoły

− propaguje wartości zdrowego stylu życia, promuje postawy proekologiczne

− kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne, poszanowania tradycji

 

Wizja

„Wychowywać, znaczy pomagać człowiekowi otwierać się na całkowitą rzeczywistość, czyli rozwijać wszystkie swoje potencjalne zdolności w odniesieniu do wielorakich aspektów rzeczywistości, doprowadzając go w ten sposób do aktywnej postawy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co należy do jego doświadczenia: osób, rzeczy, wydarzeń”.

Jan Paweł II

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, szacunku i życzliwości oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia. Poprzez zaoferowanie uczniom dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych , pozalekcyjnych  i terapeutycznych stwarzamy im właściwe warunki rozwoju. Dbamy o rozwój potencjalnych zdolności uczniów. Kształtujemy kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Zapewniamy im bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Nad rozwojem uczniów czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania, nieustannie dokształcająca się. Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu właściwej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działań. Opiniują programy szkolne i wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Posiadamy odpowiednią bazę, umożliwiającą realizację zadań szkoły. Wszystkie nasze klasy mają dostęp do Internetu i są wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne oraz pomoce dydaktyczne. Kształtujemy osobowość młodego człowieka oraz przygotowujemy go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

 

Model Absolwenta Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie

Absolwent Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie:

− ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu

− jest przygotowany do następnego etapu kształcenia

− stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

− lubi i chce się uczyć

− dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie

− wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności

− zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;

− przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;

− zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego

− dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną

− przejawia postawy proekologiczne

− zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

− kocha swoją ojczyznę, zna jej historię

− jest ciekawy świata

− potrafi współdziałać w grupie

− szanuje poglądy innych

− zna normy dobrego zachowania się i stara się według nich postępować

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 

Nasz Zespół Szkół nr 2 powołany został w 2002 r. Tradycja Szkoły Podstawowej sięga jednak połowy XIX w., zaś Gimnazjum – 1999 roku. Zespołem Szkół nr 2 kierowała od 2001 do 2009 r. Pani Dyrektor Brygida Bogdanowicz-Kopeć. W październiku 2009 r. stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Aleksandra Lisiecka i pełni je nadal.
Szkoła zapewnia odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju ucznia. Nauczyciele entuzjaści, animatorzy projektów tworzą ciekawe sytuacje dydaktyczne. Sprawnie działają różnorodne koła zainteresowań.  Nasi uczniowie na każdym poziomie nauczania mają dostęp do licznych zajęć dodatkowych. A ich specyfikę dyktują potrzeby uczniów, które są dla nas priorytetem.   Od 2003 r. jesteśmy „Szkołą z klasą”. Realizujemy liczne projekty unijne. W 2009 r. przystąpiliśmy do programu unijnego „ Owoce w szkole” , „Szklanka mleka” Doświadczeni pozytywnym odzewem społeczności szkolnej realizujemy go nieprzerwanie. Ideą programu jest promowanie wśród dzieci  zasad zdrowego odżywania oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez zachęcanie dzieci do konsumpcji mleka oraz owoców i warzyw.  Pod szyldem biblioteki szkolnej realizujemy projekt rządowy „Książki naszych marzeń” cieszący się uznaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, wykorzystujących przewodni motyw programu w czasie zajęć lekcyjnych. Kontynuujemy realizację kolejnego prozdrowotnego programu rządowego przy wsparciu Sanepidu” Trzymaj formę” . W bieżącym roku szkolnym tj.2016/2017 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu państwowego „Szkoła promująca zdrowy styl życia”, wykorzystując tym samym możliwość uzyskania certyfikatu szkoły promującej zdrowie. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, logopedy, terapeuty, socjoterapeuty oraz oligofrenopedagoga. Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu Szkoły. Co roku są organizowane imprezy środowiskowe. W historii naszej szkoły szczególnym dniem jest niewątpliwie 31 sierpnia 2004 r. Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły oraz nadanie szkole imienia Jana Pawła II. Wówczas odbyło się prawykonanie hymnu szkoły. Nasza szkoła należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i bierze czynny udział w jej przedsięwzięciach. Posiadamy certyfikat „Szkoły Współpracy” i „Szkoły Demokracji”  Nasza szkoła jest bezpiecznym miejscem dla wszystkich uczniów. Na straży bezpieczeństwa stoi właściwa organizacja funkcjonowania życia szkolnego oraz świadoma rola nauczycieli.

PRACOWNICY SZKOŁY

 • Aleksandra Lisiecka - dyrektor Zespołu Szkół
 • Iwona Bartczak - wicedyrektor Zespołu Szkół
 • 50  nauczycieli
 • 3 pracowników administracji
 • 20 pracowników obsługi

 

UCZNIOWIE

Aktualnie w Zespole Szkół nr 2 uczy się 596 uczniów, w tym  w szkole podstawowej – 401, w gimnazjum – 195.
Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 36 dzieci.
Uczniowie uczą się w :
2  oddziałach przedszkolnych
11 klasach I-III szkoły podstawowej
7  klasach IV- VI
8  klasach gimnazjum

BAZA SZKOŁY

Obiekty szkolne są ogrodzone i monitorowane. Szkoła wyposażona jest w czternaście kamer, obejmujących swym zasięgiem zarówno budynek jak i okoliczne tereny szkoły.
Szkoła posiada:

 • 27  sal lekcyjnych – wszystkie są wyposażone w rzutniki multimedialne , 8  pracowni przedmiotowych posiada tablice interaktywne
 • 1 pracownię informatyczną
 • halę sportową z widownią na 320 osób
 • 1 salę gimnastyczną
 • 2  siłownie, w tym siłownię zewnętrzną
 • boisko do piłki plażowej
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012
 • gabinet pielęgniarski
 • gabinet pedagoga
 • gabinet terapeuty
 • gabinet logopedy
 • gabinet socjoterapeuty
 • bibliotekę, centrum multimedialne
 • 2 świetlice, w tym jedną przewidzianą wyłącznie dla uczniów klas 0-I. Każda ze świetlic dysponuje dwoma pomieszczeniami : salą do nauki samodzielnej i zajęć dydaktycznych  oraz  salą  przystosowaną do aktywności ruchowej.  Świetlica, w której przebywają uczniowie klas II-IV  dysponuje stanowiskami komputerowymi.
 • stołówkę
 • sklepik szkolny
 • 2 place zabaw doposażone na bieżąco w certyfikowany sprzęt, kąciki rekreacyjne dla potrzeb uczniów spędzających przerwę

Cele ogólne koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły na lata 2016- 2021 :

Koncepcja pracy szkoły:

1.     Wzmocnienie działań w celu poprawy jakości kształcenia w kontekście wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

2.     Promowanie zdrowego stylu życia poprzez urozmaiconą ofertę zajęć sportowych i działania  związane ze  zdrowym  odżywianiem  oraz  dbaniem
 o zdrowie.

3.     Działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze szkoły zmierzające do kształtowania właściwych postaw i zachowań uczniów.

4.     Dbanie o  bezpieczeństwo oraz  pierwsza  pomoc.

 

 Zarządzanie i organizacja:

1.      Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

2.      Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły.

3.      Doskonalenie jakości dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentowania pracy szkoły.

4.      Zapewnienie poprawnego obiegu informacji i dokumentów szkolnych oraz ich dostępności dla osób uprawnionych.

5.      Uruchomienie stołówki szkolnej, radiowęzła, skoczni lekkoatletycznej i bieżni

6.      Rozbudowanie bazy informatycznej.

7.      Wprowadzenie dziennika elektronicznego.

 

Kształcenie:

1.     Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej (programów nauczania i zestawów podręczników).

2.     Zwiększenie wykorzystania technologii informatycznej w procesie dydaktycznym, zastosowanie tablic interaktywnych.

3.     Przeprowadzanie testów diagnostycznych i kompetencyjnych na poszczególnych poziomach nauczania.

4.     Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

5.     Udział w projektach unijnych.

6.     Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrażanie innowacji, tworzenie kół zainteresowań, organizowanie konkursów i zawodów sportowych.

7.     Przy opracowywaniu oferty edukacyjnej branie pod uwagę również  propozycji uczniów, rodziców i potrzeb środowiska.

8.     Opracowanie systemu motywowania uczniów do nauki codziennej oraz do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, np. więcej zajęć w terenie, na wycieczkach.

9.     Wprowadzenie oceniania kształtującego.

 

 Wychowanie i opieka.

1.      Wdrażanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Coroczna ewaluacja.

2.      Realizacji Polityki Ochrony Dzieci

3.      Współpraca szkoły z kuratorami sądowymi, policją, GOPS-em i terapeutami.

4.      Wychowanie w duchu zdrowej rywalizacji na polu edukacyjnym i sportowym.

5.      Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów poprzez przestrzeganie i respektowanie odpowiednich regulaminów przez społeczność szkolną.

6.      Aktywizowanie uczniów do pracy w wolontariacie.

 

Cele etapowe  koncepcji funkcjonowania szkoły na lata 2016- 2021 :

 

1.     Zintensyfikowanie działań  prozdrowotnych.

2.     Podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia.

3.     Praca   nad  doskonaleniem  poprawnych zachowań i  właściwych  postaw  uczniów. Tworzenie szkoły demokracji.

4.     Tworzenie    klimatu    i    tradycji    szkoły     związanych    z  jej  patronem.

5.     Zintensyfikowanie działań zmierzających do podniesienia wyników uczniów, również na egzaminach zewnętrznych.

6.     Wzmocnienie  roli   szkoły   w   aktywizowaniu   społeczności   lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

7.     Rozwój  szkoły  w  kierunku rozpoznawania i rozwijania talentów.

8. Ścisła współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje.

 

Cel etapowy 1 : Zintensyfikowanie działań  prozdrowotnych.

 

 

 

Uwagi

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

o

 

 

realizacji

1.Kształtowanie postaw związanych z podejmowaniem aktywności  fizycznej oraz kształtowanie  sprawności  ogólnej i  ukierunkowanej pod kątem  rywalizacji sportowej  oraz rekreacji.

 

organizowanie rozgrywek sportowych

- nagłaśnianie sukcesów uczniów (apele, strona internetowa, prasa lokalna)

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniem uczniów

-prowadzenie działań kultywujących  szkolne  tradycje sportowe

- organizowanie wyjazdów na zawody sportowe

- zachęcanie uczniów do podejmowania działań zmierzających do samousprawniania się

- przystąpienie do programu ,,Szkoła promująca  zdrowie”

 

 

2. .Poszerzanie wiedzy dotyczącej prawidłowych

nawyków żywieniowych

 

 

- realizowanie tematyki dotyczącej edukacji zdrowotnej

- organizowanie wystaw, konkursów (np. talerz zdrowia)

- realizowanie  tematyki programu ,,Trzymaj formę”

- prowadzenie akcji promującej zdrowe odżywianie np. ,,Śniadanie na trawie”, promocja,  wystawa i   degustacja własnych wyrobów kulinarnych, organizowanie pikników uczniowskich lub rodzinnych, kiermaszów  kanapek i zdrowych  przekąsek, zdrowe śniadanie

 

3. Ograniczanie skutków stresu

- stwarzanie możliwości zmniejszenia napięcia stresowego poprzez wzmożony wysiłek fizyczny

- promowanie postaw życzliwości i wzajemnej pomocy

 

Oczekiwane efekty:

- lepsza sprawność  fizyczna naszych uczniów

- zwiększenie świadomości dotyczącej  wartości zdrowia

- wykształcenie postaw związanych z troską o  zdrowie

- umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych

- wykształcenie prawidłowych nawyków żywieniowych

 

Cel etapowy 2 : Podjęcie działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia.

Cele szczegółowe

Sposoby  realizacji

Uwagi  o  realizacji

1.Poszerzenie wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy w miejscu wypadku drogowego.

- organizowanie kursów na kartę rowerową

- organizowanie konkursów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

- realizowanie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy

- organizowanie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów klas I-III SP

- organizowanie  Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

 

 

2. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z obiektów sportowych  i sprzętów szkolnych oraz zachowania się podczas wycieczek, wyjazdów.

- tworzenie, udoskonalanie oraz  systematyczne zapoznawanie uczniów z regulaminami sal przedmiotowych, obiektów sportowych oraz wszelkich wyjazdów

- stworzenie wykazu miejsc, gdzie znajdują się apteczki  na terenie szkoły

 

3. Zapoznanie społeczności szkolnej z procedurami postępowania w przypadku ogłoszenia komunikatu o zagrożeniach  i alarmach.

 

 

- stosowanie próbnych  alarmów

-  ewakuacja uczniów i pracowników ze szkoły

 

 

Oczekiwane efekty:

 - nabycie przez uczniów wiedzy i umiejętności, które potrafią wykorzystać w  sytuacjach zagrożenia życia i  zdrowia

- wykształcenie  u uczniów postawy odpowiedzialności za innych oraz humanitarnego podejścia do drugiego człowieka

 

Cel etapowy 3: Praca nad doskonaleniem poprawnych zachowań i właściwych postaw uczniów. Tworzenie szkoły demokracji.

 

 

 

Uwagi

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

o

 

 

realizacji

1.Wdrażanie    nowego programu     wychowawczego

   i programu profilaktycznego

   oraz ich realizacja.

 

-  wdrażanie treści programów w proces edukacyjny i wychowawczy szkoły

-organizowanie spotkań z rodzicami;

- lekcje wychowawcze dla uczniów;

- warsztaty dla rodziców z zakresu wychowania i  profilaktyki;

 - współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w zakresie  profilaktyki;

-współpraca ze szkołami zajmującymi się  polityką PAT - profilaktyką uzależnień: nawiązanie bliższego kontaktu ze szkołą w Inowrocławiu lub  z IILO w Toruniu, które jest  przedstawicielem grupy PAT na Toruń; spotkanie z  osobami odpowiedzialnymi za PAT w LO  i ustalenie zasad współpracy;

-zorganizowanie  przedstawienia  PAT dla naszych uczniów, rodziców i nauczycieli, przeprowadzenie castingu i założenie Teatru  PAT-profilaktyka w naszej szkole,

- promowanie profilaktyki PAT

- współpraca ze stołeczną policją i realizowanie zadań wynikających z przynależności do szkół PAT

-realizacja programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uniwersalnej:.”3.2.1 internet” -bezpieczeństwo dzieci w Internecie, ,, Sieciaki” –cyberprzemoc, „Stop Cyberprzemocy”,

,,Profilaktyka uzależnień od narkotyków, stop dopalaczom”, Profilaktyka antytytoniowa-

„Czyste powietrze wokół”,  „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, Profilaktyka HIV- ,,Przemoc seksualna”

 

2.Doskonalenie   umiejętności 

   wychowawczych 

   nauczycieli.

- uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej;

- szkolenie RP  (szczególnie na temat pracy z uczniem   agresywnym oraz prowokacyjnych zachowań);

- prowadzenie otwartych lekcji wychowawczych;

- doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym zakresie;

- szkolenia dotyczące przemocy w szkole, w rodzinie,   nt. niebezpiecznych używek, środków psychoaktywnych   i   dopalaczy

 

3.Promowanie    wzorców godnych   naśladowania.

- uroczystości i konkursy związane z patronem szkoły;

- apele wychowawcze;

- zorganizowanie przeglądu lub debaty dotyczącej praw   i obowiązków dziecka i ucznia oraz  poszanowania godności   drugiego człowieka;

- prace uczniów na rzecz Domu Dziecka, Domu Opieki Społecznej, Szkoły Specjalnej i Klubu Seniora;

- współpraca z kołem PCK, Caritas, Kołem Gospodyń Wiejskich oraz ZHP;

- zorganizowanie spotkań z absolwentami szkoły oraz ciekawymi   osobami ze społeczności lokalnej;

- eksponowanie prac i osiągnięć uczniów w szkole i poza nią;

- kształtowanie postaw  ekologicznych: konkursy ekologiczne, udział w akcjach ,,Sprzątanie Świata” , ,,Dzień Ziemi” eko-lekcje, realizacja innowacji plastyczno- technicznej pt. ,,Coś z niczego”, przedstawienia o tematyce ekologicznej

 

4.Przeciwdziałanie

   niewłaściwym     zachowaniom.

- kształtowanie postaw asertywnych

- współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę;

- systematyczne informowanie rodziców o negatywnym    zachowaniu ucznia

-współpraca z klubami sportowymi UKS,

- tworzenie sekcji sportowych,

-monitoring programu profilaktycznego ;

- zapobieganie wagarom i niskiej frekwencji wynikającej z przyzwolenia rodziców

 

5.Poszerzanie form

   zagospodarowania    czasu wolnego    uczniów.

- poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych;- rajdy, wyjazdy,

- współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (np. Akcja Katolicka,   Klub Seniora, Muzeum Okręgowe, Teatr Baj Pomorski, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Leśna Szkoła na Barbarce, GOPS, MOPR, Stowarzyszenie ,,Tila”, MPO, Policją i Word-em itp.);

- prowadzenie kół zainteresowań;- odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom uczniów

- organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych;

- prowadzenie warsztatów artystycznych;- tzw. Regularnej sceny artystycznej na wszystkich etapach edukacji

- organizowanie wyjazdów do kina, teatru, zajęcia w terenie;

- pozyskanie sponsorów na działalność kulturalno-oświatową;

 

 

6. Działania uczniów i partycypowanie w sprawach podejmowania decyzji

- kontynuowanie sprawdzonych działań prowadzonych przez SU,

- wprowadzanie nowych działań służących rozwijaniu kompetencji przydatnych w dorosłym życiu,

- przeprowadzanie debat na tematy ważne dla społeczności szkolnej,

- regularne zbieranie pomysłów,

- współdecydowanie w sprawach szkoły,

 

 

7. Zaangażowanie w kwestie formalne i wybory reprezentacji

- uaktualnianie i ujednolicanie dokumentów szkolnych (np. regulamin SU dla obu szkół: SP i Gim)

- wyeliminowanie zbędnej biurokracji,

- organizowanie demokratycznych wyborów reprezentacji uczniów i opiekunów SU,

- kształcenie się w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego

 

 

8. Zintegrowanie uczenia się
 i nauczania

- rozwijanie kompetencji w zakresie oceniania kształtującego,

- angażowanie uczniów w tworzenie kryteriów oceniania i tworzenia wzajemnej informacji zwrotnej oraz wspólnego oceniania,

 

 

9. Tworzenie klimatu szkoły otwartej

- planowanie i przygotowywanie imprez i wydarzeń szkolnych promujących tolerancję,

- poznawanie innych kultur poprzez organizowanie spotkań/wymian/wydarzeń o charakterze interkulturowym

- współpraca z AISEC-iem – przyjmowanie wolontariuszy z innych krajów

 

10. Projektowanie sprawnych kanałów komunikacyjnych

- usprawnienie przebiegu informacji,

- wyznaczenie odpowiedzialnych do projektowania informacji w mediach: strona internetowa, artykuły w prasie lokalnej, portale społecznościowe,

- zaangażowanie uczniów w tworzenie własnych kanałów komunikacji,

 

Oczekiwane efekty:

-          zmniejszenie liczby przypadków agresji i przemocy wśród uczniów;

-          podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów;

-          wprowadzanie  nowatorskich metod w pracy wychowawczej.

-          wykształcenie prawidłowych postaw ekologicznych

-          ukształtowanie wrażliwości artystycznej

-          zorganizowanie gminnego turnieju BRD

-          uzyskanie karty rowerowej

umożliwienie uczniom współdecydowania w sprawach szkoły

- zrozumienie i rzeczywiste doświadczenie samorządności i partycypacji,

      - bezpośrednie zaangażowanie w projektowanie i realizację działań na rzecz szkoły, współdziałanie w zespole,

      - przygotowanie do wystąpień publicznych,

      - integracja z przedstawicielami samorządu uczniowskiego,

      - promocja szkoły w środowisku,

      - integracja społeczności uczniowskiej,

      - przedłużenie okresu ważności certyfikatu Szkoła Demokracji.

 

Cel etapowy 4: Tworzenie klimatu i tradycji szkoły związanych z jej patronem.   

 

 

 

Uwagi

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

o

 

 

realizacji

1.Obchody Święta    Szkoły.

 

- kontynuowanie działań organizowanych przez wychowawców klas pierwszych i katechetów – pasowanie  na uczniów

- uaktualnianie „kącika” pamięci patrona szkoły -rysunki, portrety wykonywane przez uczniów, wiersze, opowiadania o patronie

 

 

2. Upamiętnianie sylwetki patrona szkoły

- spotkania, debaty, konferencje, warsztaty, wieczornice,  konkursy itp. związane z Janem Pawłem II;

- wyjazdy, pielgrzymki do miejsc związanych z Janem   Pawłem II;

-pielgrzymki do Częstochowy, Wadowic na zlot szkół papieskich.

 

 

 

Oczekiwane efekty:

- podtrzymanie pamięci dotyczącej patrona

- ukształtowanie postaw zgodnych z nauczaniem Jana Pawła II

 

Cel etapowy 5: Zintensyfikowanie działań zmierzających do podniesienia wyników uczniów również na egzaminach zewnętrznych.

 

 

 

Uwagi

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

o

 

 

realizacji

1  Podnoszenie efektów kształcenia w szkole

- przeprowadzenie próbnych i zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów ,

- analiza EWD

- analiza wyników i tworzenie programu naprawczego,

- wdrażanie wniosków do planów pracy nauczycieli,

-udział uczniów w zajęciach przygotowujących do  egzaminów

- przygotowanie i udział uczniów w konkursach – Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, Kangur, Liga Zadaniowa, Pangea, itp.

 

 

 

2.Wprowadzenie    nowych metod

   pracy z uczniami.

-przygotowanie uczniów do pracy metodą projektu;

- praca metodami innowacyjnymi;

- wykorzystanie środków multimedialnych oraz   audiowizualnych;

- współpraca z Młynem Wiedzy - udział w zajęciach chemicznych, matematycznych

- współpraca z miejską Oczyszczalnią Ścieków, Toruńskimi Wodociągami – zajęcia na terenie zakładu

- organizacja obchodów Światowego Dnia Liczby ∏

- wdrażanie uczniów do e- learningu ( zadawanie testów do wykonania na platformie WSIPNET

 

 

3.Pedagogizacja    rodziców.

 

- warsztaty, konsultacje, debaty, szkolenia, zajęcia otwarte itp.   dla rodziców;

 

4.Poszerzanie oferty szkolnego systemu wspierania uczniów

   o specyficznych  potrzebach

   edukacyjnych.

 

 

 

- szkolenie RP np.: na temat zdolności, nowoczesnych metod   wspomagania rozwoju dziecka, rozwoju funkcji poznawczych,   szybkiego czytania,

- udział w formach doskonalenia dla nauczycieli;

- opracowanie form diagnozowania specyficznych potrzeb   edukacyjnych na poszczególnych poziomach;

- praca z uczniami zdolnymi oraz mającymi problemy w nauce;

 

 

 

 

5. Doskonalenie zasad oceniania kształtującego

 

- precyzowanie jasnych celów lekcji

- udzielanie informacji zwrotnej

- ocena kryterialna prac pisemnych

- jasne i jednoznaczne wymagania

 

Oczekiwane efekty:

-          upowszechnienie nowych motywujących metod nauczania, zwłaszcza metody projektów;

-          funkcjonowanie systemu zajęć otwartych;

-          zbudowanie szkolnego systemu wspierania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych

-          skuteczne funkcjonowanie programu wspierania uczniów zdolnych

-          stosowanie elementów oceniania kształtującego

-          uatrakcyjnienie i urozmaicenie zajęć ( omawianie procesów w zakładach pracy, Dzień Liczby ∏)

-          poprawa wyników nauczania

 

 

 

Cel etapowy 6: Wzmocnienie roli szkoły w aktywizowaniu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz edukacji

 I wychowania młodzieży.

 

Uwagi

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

o

 

 

realizacji

1.Aktywizacja    rodziców w zakresie

   wychowania.

- zwiększenie frekwencji rodziców na spotkaniach w szkole oraz zaangażowanie podczas imprez szkolnych;

- udział rodziców w szkoleniach prowadzonych przez szkołę,

-włączenie rodziców do świadomej odpowiedzialności za frekwencję uczniów i uświadomienie, że ma ona bezpośrednie przełożenie na osiągnięcia uczniów

 

 

2.Włączenie rodziców

   w realizację   programu szkoły.

- współorganizowanie imprez klasowych i ogólnoszkolnych;

- udostępnienie bazy szkolnej społeczności lokalnej;

- współpraca z Radą Rodziców;

 

 

3.Promocja szkoły.

- uaktualnianie strony internetowej szkoły;

- publikowanie artykułów o bieżącym funkcjonowaniu szkoły,   podejmowanych działaniach
i uzyskiwanych sukcesach;

- Drzwi Otwarte;

- festyny, imprezy środowiskowe;

 

 

4.Współpraca  z lokalnymi

   partnerami.

- stała i systematyczna współpraca z lokalnymi partnerami : Akcją Katolicką, Klubem Seniora,

     Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Księżmi z miejscowej parafii,

     Muzeum  Piśmiennictwa i Drukarstwa, Radnymi Grębocina, szkołami Gminy Lubicz

 

 

Oczekiwane efekty:

-          zwiększenie frekwencji rodziców na zebraniach i imprezach szkolnych;

-          kontynuacja działań mających na celu promocję szkoły;

-         poprawienie obiegu informacji między szkołą a środowiskiem lokalnym.

-         zacieśnianie współpracy z rodzicami (współdecydowanie rodziców w istotnych sprawach szkoły)

-         bieżące uwzględnianie sugestii rodziców dotyczących funkcjonowania szkoły

-          zacieśnianie relacji szkoły z uczniami i ich rodzicami,

-          promowanie szkoły w środowisku lokalnym i w regionie,

 

Cel etapowy 7: Rozwój  szkoły  w  kierunku rozpoznawania i rozwijania talentów.

 

 

Uwagi

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

o

 

 

realizacji

1.Promocja nauki    języków obcych.

- organizowanie klas z poszerzonym programem nauczania   j. obcych;

- współpraca z instytucjami nauczania j. obcych;

- wymiana młodzieży w ramach współpracy gmin ;

- dodatkowe zajęcia z j. obcych;

- zastosowanie technologii informatycznej w nauczaniu j. obcych;

- korzystanie z Europejskiego Port folio Językowego;

- udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych   i ogólnopolskich

 

2. Nawiązanie   współpracy    z krajami UE.

- znalezienie szkół chętnych do współpracy;

- wdrożenie opracowanych programów w ramach projektów edukacyjnych

 

3.Wzbogacanie szkoły    w pomoce    dydaktyczne.

 

- pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych;

 

4.Umożliwienie    pełnego rozwoju    intelektualnego    uczniów.

- organizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych;

- prowadzenie kół zainteresowań;

- zajęcia indywidualne;

- indywidualizacja metod nauczania;

 

5. Przygotowanie młodzieży do aktywnego startu w życie zawodowe

 

 

 

 

 

-  kontynuowanie tradycji organizowania Giełdy Szkół;

- dalsza współpraca z instytucjami, np. CIZ, Urząd Pracy;

- organizowanie wycieczek do zakładów pracy;

- przeprowadzanie badań w kierunku zdolności, zainteresowań, etc. wśród młodzieży z klas III

-indywidualne spotkania uczniów - analiza potrzeb, możliwości itd.

- zapoznawanie uczniów z różnymi zawodami

 

6. Poszukiwanie i rozwijanie talentów

- zorganizowanie regularnej sceny teatralnej na wszystkich poziomach edukacyjnych

-  organizowanie Szkolnego i  Gminnego Konkursu Teatru Jednego Aktora na poziomie klas I-VI

- prezentacja talentów kulinarnych połączona z degustacją potraw 

- wystawy plastyczne

- pokazy i popisy sportowe przy okazji Dnia Sportu

- prezentacja zdolności aktorskich uczniów

 

 

 

Oczekiwane efekty:

-          poprawa wyników uczniów najsłabszych;

-          poprawienie poziomu znajomości języków obcych.

-          ułatwienie uczniom sprecyzowania własnych zainteresowań, określenie szczególnych umiejętności i zdolności,

-          wyselekcjonowanie uczniów utalentowanych

-          przygotowanie uczniów do opracowania planu własnej drogi życiowej,

-          zapoznanie z pojęciem kariery zawodowej, zachęcenie do dalszej nauki,

-          udzielenie wsparcia w wyborze dalszej drogi życiowej

Cel etapowy 8:Ścisła współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje.

 

 

 

Uwagi

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

o

 

 

realizacji

1. Realizacja wszystkich zadań wynikających ze standardów w Programie „Polityka Ochrony Dzieci”

-  zdobycie certyfikatu

 

 

 

 

 

2. Wykorzystywanie Platformy Edukacyjnej udostępnianej przez FDN

- wykorzystywanie scenariuszy, baz wiedzy,

- kończenie szkoleń i kursów online, uzyskiwanie certyfikatów, zaświadczeń

- udział w Kampaniach Społecznych organizowanych przez FDN.

 

 

 

 

 

Koncepcja została zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej 14. 09. 2016

Zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców  28.09.2016

 

Zaopiniowana pozytywnie przez  Samorząd Uczniowski