mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Innowacja pedagogiczna- "Ojczyzna - znaczy wolność".

 

KARTA INNOWACJI

 

NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie

AUTOR: Sylwia Gończewska

TEMAT: Wolność- znaczy ojczyzna

ZAKRES INNOWACJI

PRZEDMIOTY: język polski, historia, zajęcia artystyczne

ADRESAT INNOWACJI: uczniowie klas III a i III b Gimnazjum nr 2 w Grębocinie

RODZAJ INNOWACJI: programowo – metodyczna

DATA WPROWADZENIA: 1 maja 2016r. DATA ZAKOŃCZENIA: 24 czerwca 2016r.

DODATKOWY NAKŁAD BUDŻETOWY: zapewniony przez organ prowadzący szkołę w kwocie 8.000 zł

 

OPIS ZASAD INNOWACJI : Innowacją zostaną objęci uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy poszerzą, usystematyzują swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, historii i zajęć artystycznych. Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Podsumowaniem działań związanych z wprowadzana innowacją będzie udział uczniów w wycieczce patriotycznej.

 

CEL GŁÓWNY

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności obcowania z szeroko pojętą sztuka, świadomy udział w życiu kulturalnym. Wskazanie interesujących miejsc w Polsce, które wiążą się z patriotyzmem. Kształtowanie umiejętności zauważania korespondencji sztuk oraz nauki wykorzystującej metody aktywizujące.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności a także motywowanie młodzieży do działania i rozbudzenie chęci do obcowania z kulturą jest celem nadrzędnym innowacji. Ponadto z uwagi na fakt, iż uczniowie będą uczestniczyć w różnego rodzaju formach i metodach nauczania, celem innowacji jest również rozbudzenie potrzeb kulturalnych uczniów, a także uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności, obowiązkowości. Bardzo ważnym elementem innowacji jest również ukształtowanie aktywnej, twórczej postawy młodego człowieka, który potrafi atrakcyjnie spędzić czas wolny oraz wyposażenie w odpowiednią wiedzę dotyczącą literatury polskiej, historii i zagadnień artystycznych. Uznanie potrzeby korzystania z różnych tekstów i źródeł kultury.

 

CELE WYCHOWAWCZE

Nadrzędnym celem wychowawczym jest rozbudzenie postawy patriotycznej u młodego człowieka, ale również umiejętności pracy w zespole oraz integracja tego zespołu.

 

EWALUACJA INNOWACJI

Ewaluacja innowacji będzie przeprowadzana w formie ankiet. Celem ewaluacji będzie uzyskanie informacji na temat oczekiwań uczniów, następnie ich realizacji i efektów w rozwoju zainteresowań. Ankietowani będą uczniowie klas, którzy brali udział w innowacji a wyniki w formie sprawozdania będą przekazane dyrekcji szkoły. Ankiety pozwolą na porównanie zamierzonych celów z osiągniętymi rezultatami, wyciagnięcie wniosków do dalszej pracy i zaplanowanie w przyszłości działań z uwzględnieniem uwag i spostrzeżeń ankietowanych.

Relacja z przeprowadzonych działań w ramach innowacji będzie również zaprezentowana Radzie Rodziców szkoły w formie prezentacji multimedialnej.

Zadaniem ewaluacji będzie stwierdzenie czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami, czy uzyskuje się oczekiwane efekty, umożliwi również stwierdzenie, czy należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym.

Plan ewaluacji:

- ustalenie jakie informacje o realizacji programu innowacyjnego będą zbierane: pozytywne zmiany wychowawcze, opinie uczniów

- określenie źródeł informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków: opinie uczniów, innych nauczycieli, obserwacja, wywiad

- określenie narzędzi i procedur wykorzystanych do zbierania informacji:

 

slot88 | Bandarsloto | slot deposit pulsa | judi slot pulsa | bandar slot pulsa | situs slot online | bandar slot gacor | judi slot online | bandar slot online | slot deposit pulsa tanpa potongan | Megasloto