mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

                                                                      REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

                                                                           § 1

 

Samorząd uczniowski w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie twor oddzielnie wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 2 w Grębocinie oraz wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Grębocinie.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Gimnazjum nr 2 w Grębocinie oraz w Szkole Podstawowej w Grębocinie, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425) z późniejszymi zmianami, Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:

a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wslnych decyzji w sprawach szkoły,

b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, tj.

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  
 z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

5)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu;

6)     zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród szkolnych;   

7)     wnoszenia opinii o uczniach do władz szkolnych oraz poręczeń za uczniów.

c. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,

d. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogicz, radą rodziców i innymi organami.

 

§ 4

 

Do zadań SU należą:

1)      rozwijanie form współdziałania, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności,

2)      kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

3)      stworzenie warunków do aktywności społecznej,

4)      organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

5)      współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz  rozwijania zainteresowań,

6)      dbanie o mienie szkolne,

7)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, napotykającym na trudności w nauce,

8)      rozstrzyganie sporów między uczniami,

9)      zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej

10)  dbanie w swojej działalności o dobre imię i honor Szkoły.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 5

Opie nad pra SU sprawuje Opiekun SU.

§ 6

Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.

§ 7

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:

a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych, b. inspirowanie uczniów do działania,

c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogicz.

 

Rozdział IV: ORGANY SU ­ KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 8

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych, zwanych trójkami klasowymi.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

Ich kadencja trwa 1 rok szkolny.

§ 9

Przedstawiciele Samorządów Klasowych:

a. identyfikują potrzeby uczniów,

b. inspirują i zaccają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole, c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.

Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.

 

§10

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:

a. uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU, b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji, c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, d. ączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

 

§11

 

Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:

a. wsłpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,

b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,

c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,

 

d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły

 

e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady

Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.

 

 

 

 

§12

 

 

Do kompetencji Zarządu SU należy:

 

a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,

b. opracowanie rocznego planu działania SU,

c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,

 

d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,

 

e. przygotowywanie, zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.

Obrady Zarządu SU zwoływane przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub

Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.

 

§13

 

Do obowiązków członków Zarządu SU należy:

a. uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,

b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,

c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,

d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, e. ączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 14

Zarząd SU składa się z:

1. Przewodniczącego SU,

2. Minimum 4 stałych członków Zarządu.

§ 15

Przewodniczący SU:

a. kieruje pra Zarządu SU,

b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,

c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie kcowe z działalności SU, d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzają notat z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.

 

§ 16

 

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą b uchylone przez dyrekcję szkoły gdy sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

 

 

 

§ 17

 

Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku we wrześniu.

 

Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.

 

 

§ 18

 

 

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.

 

§ 19

 

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 

a. stałego członka Zarządu SU – posiada każdy uczeń szkoły,

 

b. Przedstawiciela Samorządu Klasowego posiada każdy uczeń danej klasy, c. Opiekuna SU – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

 

§ 20

 

 

 

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najźniej na 2 godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielami Samorządu Klasowego zostają 3 osoby, które w głosowaniu uzyskały największą ilość głosów.

 

§ 21

 

Olnoszkolne wybory do Zarządu SU oraz Opiekuna SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1, wskazany przez Samorząd Klasowy, przedstawiciel każdej klasy, który nie jest kandydatem.

 

 

§ 22

 

 

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 

a. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

 

b. ogłoszenie nazwisk kandydatów na 10 dni przed terminem wyborów,

 

c. przygotowanie wyborów,

 

d. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów, e. przeprowadzenie wyborów,

 

f. obliczenie głosów,

 

g. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników.

 

 

 

§ 23

 

 

 

Olnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 

 

 

1. Kandydaci prowad kampanię wyborczą w czasie 10 dni przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych w ordynacji wyborczej zawartej w regulaminie SU.

 

2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU oraz na Opiekuna SU umieszczone w kolejności alfabetycznej.

 

3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.

 

4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.

 

5. Członkami Zarządu SU zostaje minimum 5 pierwszych osób, które otrzymało największą liczbę głosów.

 

6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.

 

7. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów z największą liczbą głosów zaistnieje trudność w wyborze Przewodniczącego Zarządu SU, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

 

 

§ 24

 

 

1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:

 

a. rezygnacji,

 

b. kca kadencji,

 

c. po ukczeniu nauki w szkole.

 

 

 

2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

 

a. rezygnacji,

 

b. kca kadencji,

 

c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

 

 

 

3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

 

a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego samorząd klasowy powołuje osobę pełnią jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

 

b. w miejsce stałych członków Zarządu SU ­ Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,

 

c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

 

d. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Zarząd SU w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające wybory powszechne, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE ­ TECHNICZNE

 

§ 25

 

 

1. Zmiany Regulaminu SU można dokona

 

podczas wslnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek

 

Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.

 

2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez aktualny Zarząd SU w dn.4 stycznia 2016 roku i wchodzi w życie z dniem podpisania.