mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Regulamin uczniowski

REGULAMIN UCZNIOWSKI

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. JANA PAWŁA II

W GRĘBOCINIE (tekst jednolity)

1. Podstawy prawne.

a) Ustawa o Systemie Oświaty (z późniejszymi zmianami).

b) Statut szkoły

c) Konwencja Praw Dziecka,

d) Szkolny System Oceniania

ZADANIA UCZNIA

Zadaniem ucznia jest przygotowanie się do świadomego i twórczego udziału w życiu kraju i społeczeństwa.

Drogą do osiągnięcia wspomnianego celu jest:

 • Opanowanie zasobu wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania
 • Wyrobienie i doskonalenie właściwości charakteru, nawyków, przyzwyczajeń oraz sposobów postępowania cechujących rzetelnego człowieka, umiejącego dobrze pracować, zgodnie współżyć
  z innymi i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.
 • Wszechstronne rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, sprzyjających wykorzystaniu i pomnażaniu ogólnego dorobku w zakresie techniki i kultury.
 • Ćwiczenie i hartowanie ciała oraz nabywanie nawyków higienicznych, zapewniających dobry stan zdrowia, odporność i sprawność fizyczną.

PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

 • Aktywnego i systematycznego uczestniczenia w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań ( bez naruszania dóbr innych osób),
 • Korzystania z istniejących na terenie szkoły biblioteki, czytelni, świetlicy szkolnej, stołówki, siłowni
  i innych pomieszczeń udostępnianych uczniom.
 • Udziału w organizowaniu życia zbiorowego w ramach Samorządu Uczniowskiego.
 • Uczestniczenia w zajęciach kół zainteresowań, realizowanych projektach i innych zadaniach podejmowanych przez szkołę.
 • Uczestniczenia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Korzystania z wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę.
 • Uzyskiwania informacji z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości (nie dotyczy „kartkówek” obejmujących materiał z 3 ostatnich lekcji)

-W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy
sprawdziany (nie dotyczy „kartkówek”).

- Termin zapoznania się ucznia z wynikami sprawdzianu nie powinien przekroczyć 14 dni.

 • Korzystania z egzaminów: poprawkowego, sprawdzającego, klasyfikacyjnego
 • Jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności.
 • Informacji o kryteriach i zasadach jakie stosuje każdy nauczyciel przy ocenianiu umiejętności
  i wiadomości ucznia na swoim przedmiocie,
 • Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
 • Dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału.
  Ma też prawo do pomocy koleżeńskiej.
 • Uczestniczenia w zajęciach dodatkowych umożliwiających niwelowanie różnorodnych dysfunkcji rozwojowych
 • Realizacji programu dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb i możliwości określonych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Zgłaszania dyrekcji szkoły, wychowawcy i nauczycielowi poprzez organy uczniowskie działające na
  terenie szkoły (Samorząd Uczniowski), uwag, wniosków i postulatów dotyczących swoich spraw,
  a także propozycji mających wpływ na rozwój szkoły.
 • Oceny z poszczególnych przedmiotów zgodnie z „Wewnątrzszkolnym systemem oceniania” osiągnięć
  szkolnych ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.
 • Oceny z zachowania w szkole i poza szkołą na podstawie „Kryteriów na poszczególne oceny
  z zachowania w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie.
 • Do odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, niedziel, świąt i ferii. Na okres przerw
  świątecznych i ferii nie zadaje się pisemnych prac domowych.
 • Do usprawiedliwienia nieprzygotowania się do zajęć szkolnych zgodnie z przedmiotowymi systemami
  oceniania.

OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. I. Stosunek do nauki i innych zajęć szkolnych.
 • Każda opuszczona lekcja powinna być usprawiedliwiona pisemnie przez rodziców (opiekunów prawnych) w ciągu jednego tygodnia i potwierdzona przez wychowawcę (zgodnie z wzorem podpisów rodziców).
 • Spóźnienie nieusprawiedliwione ucznia powyżej 10 minut jest traktowane jako nieobecność (odnotowuje się w zeszycie uwag).
 • Pojedyncze godziny bez wcześniejszego zwolnienia pisemnego rodziców (opiekunów prawnych) uznaje się za nieobecność nieusprawiedliwioną.
 • Rodzice lub opiekunowie powiadamiają wychowawcę o dłuższej nieobecności dziecka z powodu choroby lub innych przyczyn losowych.
 • Długotrwałe zwolnienie ucznia z lekcji wychowania fizycznego możliwe jest tylko po dostarczeniu właściwego zaświadczenia lekarskiego, wniosku rodzica i decyzji dyrektora szkoły.

Uczeń ma obowiązek:

 • Pilnie i systematycznie uczyć się, odrabiać prace domowe korzystając ze wskazówek nauczycieli
  i wychowawców.
 • W pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, zachowywać się podczas lekcji i innych zajęć szkolnych w sposób sprzyjający utrzymaniu atmosfery rzetelnej pracy.
 • Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole,
 • Stosować się do zarządzeń dyrekcji, wychowawców i nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły
 • Posiadania przy sobie w czasie zajęć edukacyjnych, wycieczek pozaszkolnych, dojazdu do szkoły,
  w drodze do szkoły legitymacji szkolnej, którą zobowiązany jest przedłożyć na polecenie nauczycieli, pracowników obsługi szkoły, osób upoważnionych
 • Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcje i inne zajęcia szkolne.
 • Przebywania w czasie zajęć lekcyjnych w klasach, gabinetach, salach, świetlicy i bibliotece.
 • Przychodzenia do szkoły na przerwę poprzedzającą zajęcia (zakaz przebywania uczniów na terenie szkoły w godzinach, gdy nie mają swoich zajęć)
 • Uczniowie dojeżdżający i zapisani przez rodziców w świetlicy, przebywają obowiązkowo w świetlicy szkolnej w czasie wolnym od zajęć i przestrzegają swoich ustalonych godzin przyjazdu - odjazdu autobusem.
 • Przechowywania kurtek w czasie zajęć w szatni szkolnej.
 • Dbać o otoczenie szkoły, pomieszczenia klasowe, gabinety lekcyjne, sprzęt i pomoce szkolne, swoje książki, zeszyty i przybory.
 • · Przychodzić do szkoły w stosownym ubiorze - dbać o swój schludny wygląd (nosić obowiązujący strój szkolny, zminimalizować noszenie ozdób do jednych kolczyków w uszach, nie przychodzić
  w pomalowanych paznokciach rażącym kolorem),
 • Kulturalnie zachowywać się w czasie wszystkich uroczystości szkolnych i mieć strój galowy (biała koszula – bluzka, ciemne spodnie - spódnica),

STOSUNEK DO RÓWIEŚNIKÓW I DOROSŁYCH

Uczeń powinien:

 • Przestrzegać przyjętych form kulturalnego zachowania się w szkole i poza szkołą, być uprzejmym
  i okazywać życzliwość.
 • W stosunku do innych postępować uczciwie, być prawdomównym i rzetelnie wykonywać przyjęte zobowiązania.
 • Okazywać szacunek rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły.
 • Okazywać osobom starszym należne ich wiekowi względy: ustąpić miejsca, udzielić pomocy osobom niedołężnym.
 • Być koleżeńskim i uczynnym wobec innych uczniów, współdziałać w kształceniu przyjaznych stosunków współżycia w zespole swej klasy i wśród uczniów szkoły, otaczać opieką ludzi słabszych, bronić skrzywdzonych.
 • Brać udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, przyczyniać się do realizacji jego zadań, podporządkowywać się jego uchwałom.
 • Brać udział w organizowanych przez szkołę imprezach, uroczystościach, przyczyniać się do ich bezpiecznego i pomyślnego przebiegu.

STOSUNEK DO PRACY I MIENIA SPOŁECZNEGO

Uczeń powinien:

 • Szanować prace własną, rodziców, wychowawców, swoich koleżanek i kolegów oraz pracę innych ludzi.
 • Racjonalnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę.
 • Uczestniczyć w pracach podejmowanych przez klasę, organizację uczniowską lub przez szkołę.
 • Szanować wytwory pracy-mienie własne i cudze oraz mienie społeczne-jako dobro wszystkich obywateli.
 • Oszczędzać podręczniki i przybory uczniowskie, dbać o sprzęt, pomoce naukowe i inne urządzenia szkolne.
 • Prawidłowo korzystać z przedmiotów i urządzeń użyteczności publicznej: środki komunikacji (autobusy), przystanki autobusowe zieleńce i trawniki, sprzęt w parkach i ogrodach.
 • Chronić przyrodę.

STOSUNEK DO SPRAW ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Uczeń powinien:

 • Dbać o higienę osobistą.
 • Korzystać we właściwy sposób z toalet szkolnych, współdziałać w utrzymaniu porządku, czystości
  i estetycznego wyglądu pomieszczeń i otoczenia szkoły.
 • Zachowywać prawidłową postawę ciała, zwłaszcza podczas zajęć szkolnych, przestrzegać w szkole
  i poza szkołą zasad higienicznego trybu życia.
 • Właściwie i bezpiecznie spędzać przerwy międzylekcyjne tylko na terenie szkoły lub na boisku szkolnym.
 • Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych osób, przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
  i higieny pracy.

UCZNIOM NIE WOLNO!!!

 • Opuszczać terenu szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych.
 • Palić papierosów.
 • Pić alkoholu.
 • Używać środków odurzających.
 • Posługiwać się wulgarnym słownictwem.

NAGRODY I KARY

Nagrody

Każdy uczeń może być wyróżniony i nagrodzony za:

- wzorową i przykładną postawę ucznia

- rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

- osiągnięcia i sukcesy na terenie szkoły i poza nią,

- odpowiedzialną i sumienną realizację przydzielonych zadań,

- społeczną pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

Wyróżnienie lub nagrodę uczeń może otrzymać w formie:

a) pochwały słownej:

- przed uczniami swojej klasy - od wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela przedmiotowego,

- na forum całej szkoły - od dyrektora, na wniosek wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela przedmiotowego,

- przed rodzicami (zebrania z rodzicami, apele,) - od dyrektora lub wychowawcy klasy,

b) pochwały pisemnej:

- listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- umieszczenia informacji w gazetce lub w gablocie szkolnej osiągnięciach, sukcesach i postawie ucznia godnej naśladowania,

- dyplomu pochwalnego dla ucznia,

- poinformowaniem dyrekcji wybranej przez ucznia szkoły w dalszym etapie edukacyjnym, o jego osiągnięciach, wzorowej postawie i sukcesach,

c) nagrody pieniężnej lub rzeczowej,

d) Medalu Absolwenta Szkoły

Zachowanie ucznia godne uznania i aprobaty podlegające wyróżnieniu lub nagrodzie

Zachowanie ucznia

Forma uznania i aprobaty

Pomoc innym uczniom w nauce.

- informacja w gazetce szkolnej,

- pochwała wychowawcy lub dyrektora szkoły w obecności

uczniów klasy bądź szkoły,

-wpływ na ocenę z zachowania

-zaświadczenie z Caritasu dotyczące wolontariatu

Społeczna aktywność na terenie klasy i szkoły.

- pochwała wychowawcy lub dyrektora szkoły w obecności uczniów klasy bądź szkoły,

- informacja na tablicy ogłoszeń „wyróżniający się uczeń”

- pochwała przed rodzicami

- przyznanie nagrody

- wpływ na ocenę z zachowania

Reprezentowanie szkoły i odnoszenie sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych.

-wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- wręczenie dyplomu pochwalnego dla ucznia,

- dokonanie wpisu do Arkusza Ocen Ucznia z jednoczesnym poinformowaniem dyrekcji wybranej przez ucznia szkoły w dalszym etapie edukacyjnym, o jego osiągnięciach, i wzorowej postawie ,

-wręczenie nagrody książkowej na koniec roku szkolnego lub innej

nagrody rzeczowej.

Szczególny wkład pracy w rozwijanie własnych zdolności np. artystycznych, w kołach zainteresowań zajęciach pozalekcyjnych, samorządzie uczniowskim.

- informacja w gazetce szkolnej i prasie lokalnej,

- pomoc szkoły w promocji i znalezieniu sponsora,

- wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- wręczenie nagrody książkowej na koniec roku szkolnego lub innej

nagrody rzeczowej.

Prezentacja na forum szkoły swoich zdolności i umiejętności rozwijanych poza szkołą.

- informacja w gazetce szkolnej i prasie lokalnej,

- pomoc szkoły w promocji i znalezieniu sponsora,

- wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- wręczenie nagrody książkowej na koniec roku szkolnego lub innej

nagrody rzeczowej.

Pozytywne działania wpływające na dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz aktywna pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich.

- wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- wręczenie dyplomu pochwalnego dla ucznia,

- wpływ na ocenę z zachowania

Szczególny udział w organizowaniu uroczystości szkolnych i imprez klasowych.

- pochwała wychowawcy lub dyrektora szkoły w obecności uczniów klasy bądź szkoły,

- wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- wpływ na ocenę z zachowania

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

- wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- wręczenie dyplomu pochwalnego dla ucznia,

-informacja w gazetce szkolnej i prasie lokalnej,

- zaświadczenie z Caritasu dotyczące wolontariatu

- wpływ na ocenę z zachowania

Wzorowe pełnienie różnych funkcji na terenie szkoły.

-wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

- wręczenie dyplomu pochwalnego dla ucznia,

- wpływ na ocenę z zachowania,

- wręczenie nagrody książkowej na koniec roku szkolnego lub innej

nagrody rzeczowej.

Kary

Wobec uczniów naruszających obowiązujące w szkole prawo i nie przestrzegających swoich obowiązków będą wyciągane konsekwencje w postaci kar w następującym trybie ich udzielania:

 1. upomnienie od wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela w obecności uczniów klasy

z jednoczesnym wpisem do zeszytu uwag lub dziennika lekcyjnego,

 1. udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego
  w obecności rodziców ucznia,
 1. rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami
 1. pozbawienie ucznia możliwości uczestniczenia w dyskotekach, wycieczkach, kołach zainteresowań
  i innych atrakcjach

e) nałożenie na ucznia dodatkowego obowiązku jak np. napisanie referatu lub wykonanie dodatkowej nie nagradzanej pracy na rzecz szkoły,

f) decyzją Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy,

h) wystosowanie wniosku do Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty przez Radę Pedagogiczną z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

i) przeniesienie ucznia spoza rejonu do innej szkoły, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły i rodzicami ucznia.

j) po wyczerpaniu wszelkich kar kierowanie spraw do Sądu lub na policję

Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej klasy lub szkoły, przez zawieszenie uczniów w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę.

O każdej formie kary udzielonej uczniowi lub klasie, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować rodzica (prawnego opiekuna) ucznia oraz uczniów klasy.

Zachowanie ucznia przynoszące uszczerbek dla dobrego imienia ucznia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie

Zachowanie ucznia

Forma motywowania do zachowań pozytywnych

Przeszkadzanie

w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami

- wpływ na ocenę z zachowania,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga

Wagary i ucieczki z lekcji.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami - obowiązek uzupełnienia zaległości (np. notatki w zeszycie),

-dyskusja zespole klasowym na temat ucieczek i wagarów ucz..

- wpływ na ocenę z zachowania,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga

- decyzją Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy,

- przeniesienie ucznia do innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły i za zgodą rodzica ucznia przenoszonego

Bójki.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami,

-przypomnienie zasad kulturalnego i spokojnego rozwiązywania konfliktów (referat).

-rozmowa dyscyplinująca ucznia z policjantem na terenie szkoły,

-wpływ na ocenę z zachowania - po wyczerpaniu wszelkich kar kierowanie spraw do Sądu

Używanie wulgarnych słów.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami,

-przypomnienie zasad kulturalnego zachowania (referat, przygotowanie lekcji wychowawczej np. „Kultura słowa”,

- wpływ na ocenę z zachowania.

Wyzywanie i poniżanie kolegów szkolnych.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami,

- przypomnienie zasad dobrego zachowania (referat),

- wpływ na ocenę z zachowania,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga

- po wyczerpaniu wszelkich kar kierowanie spraw do Sądu lub na policję

Niekulturalne zachowanie wobec pracowników szkoły.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami,

-przypomnienie zasad dobrego zachowania (referat),

- wpływ na ocenę z zachowania,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga

Palenie papierosów.

-rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami,

- polecenie napisania referatu np. o szkodliwości palenia,

- wykonanie dodatkowej pracy nie nagradzanej na rzecz szkoły,

- wpływ na ocenę z zachowania,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga.

Picie alkoholu.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami,

- polecenie napisania referatu np. „Szkodliwość picia alkoholu”,

- rozmowa z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga,

- wpływ na ocenę z zachowania,

- przeniesienie ucznia do innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły, i za zgodą rodzica ucznia przenoszonego,

- wystosowanie wniosku do Kuratora Oświaty przez Radę Pedagogiczną
z prośbą o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły – placówki.

Narkotyzowanie się.

- rozmowa dyscyplinująca ucznia ze specjalistą do spraw nieletnich

- skierowanie do instytucji zajmującej się problemami narkomanii,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy

lub pedagoga,

- wpływ na ocenę z zachowania,

- skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich,

- przeniesienie ucznia do innej szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej

szkoły, i za zgodą rodzica ucznia przenoszonego,

- wystosowanie wniosku do Kuratora Oświaty przez Radę Pedagogiczną

z prośbą o dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły – placówki.

Dewastacja i niszczenie mienia szkolnego.

- naprawienie przez ucznia lub jego rodzica powstałej szkody,

- pokrycie kosztów za zdewastowane bądź zepsute mienie szkolne,

- dodatkowa praca na rzecz szkoły,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły,

- decyzją Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy,

- udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy

lub pedagoga,

- wpływ na ocenę z zachowania.

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 mają prawo odwołania się od wymierzonej kary i nagany u dyrektora szkoły w terminie 7 dni. Odwołanie składane jest na piśmie.

Jednolity tekst regulaminu został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie

nr 12/2010/2011 z dnia 16 listopada.2010 roku.

Opracowały:

Gabriela Celuch- Pilarska

Aleksandra Lisiecka