mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Polityka ochrony dzieci

 

Polityka ochrony dzieci

w Zespole Szkół  nr 2  w Grębocinie

Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników szkoły jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.
Pracownik szkoły traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego prawa i potrzeby.

Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

Pracownik szkoły zobowiązany jest do realizacji tych celów, działając w ramach obowiązującego prawa
 i wewnętrznych przepisów szkoły oraz zgodnie ze swoimi  kompetencjami.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

                                                                       

1. Pracownikiem szkoły  jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub
     opiekun  prawny.

4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku
     braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności
     rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno
opiekuńczy

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na
   szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.

Krzywdzeniem jest:

Przemoc fizyczna- celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne

Przemoc emocjonalna- powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikty osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest w stanie ono sprostać.

Przemoc seksualna- to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosła. Wykorzystywanie seksualne odnosi się  do zachowań z kontaktem fizycznym(np. dotykanie dziecka,  współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego(np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).

Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

Zaniedbywanie- to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

6. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez dyrektora instytucji pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie instytucji oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w instytucji.

8. Zespół interdyscyplinarny to utworzony przez wójta zespół przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji..

9. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

                       

Rozdział II

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

                                                                 

1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki podejmują rozmowę z    rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy. 

3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

 

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

Podstawa prawna:

ü  ustawa o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015(Dz. U. z 2015r.,357)

ü  ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);  

ü  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 18 czerwca 2010r.  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009r., Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146);

ü  ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art.63 ( Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm), art. 222 i 226 kk;

ü  rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem,

ü  rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2012 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

ü  Statut Zespołu Szkół  nr 2 w Grębocinie

 

 

·       W przypadku podjęcia przez pracownika instytucji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji (do wyboru) wychowawcy/pedagogowi, dyrektorowi placówki.

·       Pedagog/wychowawca wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.

·       Pedagog/wychowawca  powinien sporządzić opis sytuacji rodzinnej dziecka na podstawie

rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz planu pomocy dziecku.

·       Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

o   podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

o   wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;

o   skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 • W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/, wychowawca dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny).
 • Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga szkolnego/wychowawcę oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu informacji.
 • W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne.
 • Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

·       Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pedagoga/wychowawcę rodzicom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

·       Pedagog/wychowawca informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinnoopiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty”).

·       Po poinformowaniu rodziców przez pedagoga/psychologa – zgodnie  z punktem poprzedzającym – dyrektor instytucji składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

·       Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

·       W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

·       Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

·       Wszyscy pracownicy instytucji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Działanie, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony: Osób obcych

 

I.         PROCEDURY POSTEPOWANIA WOBEC OSÓB OBCYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA
           TERENIE SZKOŁY.

 

Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, jest osobą obcą.

1.     Każdy pracownik ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie szkoły.

2.     W przypadku, gdy osoba obca ma na celu spotkanie się z nauczycielem, należy kierować ją do odpowiedniej sali lekcyjnej lub wskazanego pomieszczenia po uprzednim wpisaniu do tzw. „zeszytu wejść” i wręczenie plakietki „GOŚĆ”

3.     W innych przypadkach należy osobę kierować do sekretariatu szkoły, pedagoga lub dyrektora szkoły.

4.      W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy żądać, aby opuściła szkołę.

5.     Przy odmowie wyjścia należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

6.      O potrzebie wezwania policji decyduje dyrektor szkoły.

 

 Działanie, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony: Członków rodziny

 I.        PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEMOCY DOMOWEJ

1.     Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy zobowiązany jest do:

a)     Powiadomienia pielęgniarki szkolnej, gdy dziecko ma obrażenia zewnętrzne,

b)     Powiadomienia pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.

2.     Pedagog szkolny lub wychowawca ma obowiązek przeprowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia sytuacji.

3.     W przypadku powtarzających się sygnałów mogących świadczyć o przemocy, dyrektor szkoły lub pedagog szkolny powiadamiają Sąd Rodzinny.

4.     Nauczyciel podejrzewający, że dziecko jest ofiarą przemocy, musi w swych ocenach, kierować się rozwagą i dyskrecją.

 

II.        POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH RODZICÓW            WOBEC UCZNIÓW I WŁASNYCH DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE       SZKOŁY.

 

1.     Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowania agresywne.

2.     Podjąć próbę przerwania agresywnego zachowania.

3.     Powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

4.     W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego, dyrektor szkoły powiadamia policję.

 

III.      PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE  RODZIC        ZGŁASZAJĄCY SIĘ PO DZIECKO JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU

 

1.     W sytuacji, w której zachodzi podejrzenie, że rodzic (opiekun) zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu, nauczyciel nie może przekazać wychowanka pod opiekę tegoż rodzica (opiekuna).

2.     W takiej sytuacji rodzic proszony jest o  opuszczenie szkoły, a dziecko zostanie wydane innemu dorosłemu opiekunowi.

3.     Jeżeli rodzic nie chce opuścić szkoły i zachowuje się w sposób agresywny, zostaje powiadomiona policja.

4.     Gdy nie  ma  możliwości odebrania  dziecka  przez innego opiekuna, dziecko zostaje przekazane policji.

5.     Jeżeli   sytuacje,  w  których  rodzic  zgłasza  się  po  dziecko pod wpływem    alkoholu    powtarzają    się,    dyrektor    wraz z pedagogiem szkolnym podejmują  decyzję o  powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji.

 

IV.       POSTĘPOWANIE WOBEC RODZICÓW RODZINY NIEWYDOLNEJ OPIEKUŃCZO
            I WYCHOWAWCZO.

 

1.     Pracownik pedagogiczny lub inna osoba z kręgu dziecka mająca informacje na temat zaniedbań wychowawczych bądź problemów socjalnych w rodzinie ucznia, zgłasza problem pedagogowi szkolnemu.

2.     Wychowawca klasy, pedagog i pielęgniarka szkolna obserwują i diagnozują sytuację ucznia.
O swoich spostrzeżeniach informują dyrektora szkoły. Osoba wyznaczona przez dyrektora sporządza notatkę służbową.

3.     W razie braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia pedagog szkolny:

a)     poszukuje innych dróg kontaktu z opiekunami poprzez pracowników GOPS-u, policję;

b)     w sytuacji poważnych zaniedbań ze strony rodziców dziecka, pedagog szkolny występuje do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.

4.     Na spotkaniu z rodzicami ucznia wychowawca klasy i pedagog szkolny przedstawiają ofertę pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej bądź prawnej.

5.     Z każdego spotkania z rodziną ucznia wychowawca lub pedagog szkolny sporządza notatkę.

6.     Wychowawca klasy i pedagog szkolny utrzymują stały kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia .

7.     W sytuacji braku lub odmowy współpracy rodziców/opiekunów ucznia ze szkołą, pedagog występuje z wnioskiem do sądu rodzinnego.

 

Działanie, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony: Rówieśników

 

I.         PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU UŻYWANIA             WULGARYZMÓW             WOBEC RÓWIEŚNIKÓW ORAZ     PRACOWNIKÓW   SZKOŁY I WYSTĘPOWANIA
           INNYCH PRZEJAWÓW AGRESJI SŁOWNEJ

 

W przypadku jednorazowego zdarzenia

1.     Nauczyciel (pracownik szkoły), który był świadkiem zdarzenia przekazuje informację do wychowawcy klasy o zaistniałym fakcie.

2.     Rozmowa wychowawcy z uczestnikami zajścia.

 

W przypadku powtarzających się incydentów:

 1. Uwaga pisemna w zeszycie uwag, dzienniczku ucznia
 2. Wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego.
 3. Rozmowa pedagoga szkolnego z uczniem/ uczniami.
 4. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o   zaistniałej sytuacji.
 5. Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego z ww. uczniami w obecności rodziców  i uczniów.
 6. Zastosowanie  kar  regulaminowych,  w  tym  obniżenie  oceny ze sprawowania.

 

II.        PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU  ZASTRASZANIA,  WYMUSZANIA 
           ORAZ  WYŁUDZANIA PIENIĘDZY

 

1.     Rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego ze sprawcą i poszkodowanym.

2.     Wychowawca   ustala   termin   spotkania   z   poszkodowanym, sprawcą oraz rodzicami uczniów.

3.     Pedagog    wspólnie    z    wychowawcą    prowadzą    rozmowę z rodzicami   i   uczniami   –   ustalenie   konsekwencji   czynu (zadośćuczynienie).

4.     W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą  podejmuje       decyzję o zawiadomieniu policji.

5.     Zastosowanie  kar  regulaminowych,  w  tym  obniżenie   oceny ze sprawowania.

 

III.      PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  W   PRZYPADKU KRADZIEŻY

 

 1. Rozmowa wychowawcy ze  sprawcą  w celu  ustalenia okoliczności zdarzenia.
 2. Wychowawca  informuje  dyrektora  i pedagoga szkolnego o zaistniałej sytuacji.
 3. Wychowawca/-cy    sprawcy    i    poszkodowanego    wzywają do szkoły rodziców uczniów.
 4. Spotkanie uczniów: poszkodowanego i sprawcy z wychowawcami, pedagogiem  szkolnym  oraz  rodzicami  – ustalenie konsekwencji czynu (zadośćuczynienie).
 5. W uzasadnionych  przypadkach  dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem i wychowawcą podejmuje  decyzję  o zawiadomieniu policji.
 6. Zastosowanie  kar  regulaminowych,  w  tym  obniżenie   oceny ze sprawowania.

 

 

IV.       PROCEDURY POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU POBICIA LUB BÓJKI

 

Incydent jednorazowy bez większych obrażeń:

1.     Nauczyciel  będący  świadkiem  zdarzenia  lub  po  uzyskaniu informacji o nim informuje
o zdarzeniu wychowawcę.

2.     Wychowawca   zawiadamia   o   zaistniałej   sytuacji   rodziców uczniów.

3.     Rozmowa wychowawcy z rodzicami i dziećmi.

 

Incydent powtarza się w przypadku tego samego ucznia lub niesie za sobą poważne obrażenia:

1.     Nauczyciel  będący  świadkiem  zdarzenia  lub  po  uzyskaniu informacji o nim zapewnia ofierze
w razie konieczności opiekę medyczną. Następnie informuje o zdarzeniu wychowawcę.

2.     Wychowawca   zawiadamia   pedagoga   szkolnego,   dyrekcję szkoły oraz rodziców o zaistniałej sytuacji

3.     Wychowawca  ustala   termin   spotkania   z   poszkodowanym, sprawcą i ich rodzicami.

4.     Pedagog wspólnie z wychowawcą prowadzą rozmowę z rodzicami i uczniami, podczas której zostają ustalone zasady wzajemnego funkcjonowania uczniów oraz zasady współpracy rodziców ze szkołą.

5.     Zastosowanie  kar  regulaminowych,  w  tym  obniżenie  oceny ze sprawowania

6.     Uczniom     mającym     poważne     problemy     emocjonalne, manifestujące się różnymi zachowaniami agresywnymi szkoła proponuje  pomoc  specjalistycznych  placówek  (np.  poradni psychologiczno – pedagogicznej)

7.     W  uzasadnionych przypadkach  dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem  i wychowawcą  podejmuje  decyzję o zawiadomieniu policji.

 

V.        PROCEDURY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA PRZEMOCY
            Z UŻYCIEM  INTERNETU  LUB  TELEFONU KOMÓRKOWEGO

 

 1. Nauczyciel, któremu został zgłoszony przypadek cyberprzemocy powinien o tym fakcie powiadomić wychowawcę ucznia, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca, pedagog przeprowadza rozmowę z uczniami.

3.     Wychowawca i pedagog ustala okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków(o ile jest to możliwe)

4.     Wychowawca/pedagog powiadamia rodziców uczniów o zdarzeniu, działaniach szkoły, udziela im porady.

5.     Wychowawca/pedagog wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy, pracuje nad zmianą postawy ucznia.

6.     Dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji i/lub sądu rodzinnego.

7.     Wychowawca/pedagog ustala plan działania wspierającego wobec ofiary przemocy w internecie

 

Działanie, jakie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony: Personelu placówki

 

Za naruszenie godności osobistej ucznia  uważa się:

 

·       lekceważące i obraźliwe zachowania wobec w/w wyrażone w słowach lub gestach,

·       prowokacje pod adresem w/w wyrażone w słowach lub gestach,

·       nagrywanie lub fotografowanie w/w osób bez ich wiedzy i zgody,

·       naruszanie ich  własności prywatnej,

·       użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,

·       pomówienia i oszczerstwa wobec rówieśników, rodziców i innych nauczycieli.

 

1.      Osoba poszkodowana lub świadek wydarzeń krzywdzących dzieci, zawiadamia wychowawcę / pedagoga/, dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji,.

2.      Dyrektor szkoły we współpracy z wychowawcą/pedagogiem, jeżeli zachodzi potrzeba
 z poszkodowanymi, omawia zaistniały problem:

3.      O podjętych krokach dyscyplinujących dyrektor powiadamia nauczyciela-sprawcę

 

Inne procedury obowiązujące w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie dotyczące bezpieczeństwa dziecka oraz regulujące sposób zachowania uczniów.

·       PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA

·       PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z  LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USKARŻANIA SIĘ  UCZNIA   NA   ZŁY   STAN   ZDROWIA

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW UCZNIA

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU FAŁSZOWANIA  PRZEZ  UCZNIA  DOKUMENTÓW

·       PROCEDURY  POSTĘPOWANIA W  PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA (WANDALIZMU)

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PRZEZ UCZNIA PAPIEROSÓW

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ SZKOŁY JEST POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE SZKOŁY

·       PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE   SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW     WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW

·       POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ NARUSZA NIETYKALNOŚĆ LUB GODNOŚĆ OSOBISTĄ PRACOWNIKA SZKOŁY.

·       POSTĘPOWANIE MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE PRÓBOM SAMOBÓJCZYM LUB SAMOBÓJSTWOM UCZNIÓW

·       POSTĘPOWANIE WOBEC UCZENNICY W CIĄŻY

 

Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik instytucji ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik instytucji jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 5. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 6. Pracownik instytucji nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 7. Pracownik instytucji, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się
  z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik instytucji podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 8. Pracownik instytucji nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 9. Pracownik instytucji nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik instytucji jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. Z mediami można się komunikować
  w sprawie dziecka po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 10. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia instytucji. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.
 11. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca sekretariatowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie instytucji w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie instytucji dzieci.

                                                  

 

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

 1. Instytucja, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownikowi instytucji nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 3. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik instytucji może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy
  i zgody tego opiekuna.
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
 5. Upublicznienie przez pracownika instytucji wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audiowideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 6. Pisemna zgoda  powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek
  i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl w celach promocyjnych).

 

Rozdział VI

Zasady dostępu dzieci do internetu

 

 1.    Instytucja, zapewniając dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 2.    Na terenie instytucji dostęp dziecka do internetu możliwy jest pod nadzorem pracownika szkoły:

 a)   na zajęciach komputerowych

 b)   w bibliotece

 c)   w świetlicy

 3.    Pracownik instytucji ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania
z internetu. Czuwa  nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci podczas lekcji, na zajęciach w świetlicy, czy bibliotece..

 4.    Instytucja zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach w bibliotece.

 5.    Osoba odpowiedzialna za internet , na zajęciach komputerowych, przydziela każdemu dziecku indywidualny login i hasło, umożliwiające korzystanie z internetu na terenie instytucji. Nauczyciel informuje dziecko o konieczności zachowania loginu i hasła w tajemnicy. W bibliotece i świetlicy odnotowujemy w zeszycie, na którym komputerze,kto i o której godzinie korzystał z komputera.

 6.    Dostęp dziecka do internetu na terenie placówki możliwy jest wyłącznie poprzez serwer instytucji, po podaniu indywidualnego loginu i hasła dziecka.

 7.    Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia na wszystkich komputerach z dostępem do internetu na terenie placówki zainstalowane i aktualizowane:

 a)   oprogramowanie filtrujące treści internetowe,

 b)   oprogramowanie monitorujące korzystanie przez dzieci z internetu,

 c)   oprogramowanie antywirusowe,

 d)   oprogramowanie antyspamowe,

 e)   firewall.

 8.    Oprogramowania są aktualizowane przez wyznaczonego pracownika instytucji przynajmniej raz
w miesiącu.

 9.    Wyznaczony pracownik instytucji przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach
z dostępem do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik placówki ustala, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.

 10.Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik instytucji przekazuje pedagogowi/wychowawcy.

 11.Pedagog/wychowawca przeprowadza z dzieckiem rozmowę na temat bezpieczeństwa w internecie.

 12.Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy wychowawca/pedagog uzyska informacje, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w rozdziale II niniejszej Polityki.

 13.Wszyscy uczniowie korzystający z Internetu na terenie szkoły maja dostęp do regulaminów 
w pracowni komputerowej, bibliotece i świetlicy, i są zobowiązani do bezpiecznego korzystania
z Internetu.

 

Rozdział VII

Monitoring stosowania Polityki

 

 1. Dyrektor placówki wyznacza  osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w szkole.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, przeprowadza wśród pracowników szkoły, raz w roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik  do niniejszej Polityki.
 4. W ankiecie pracownicy szkoły mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w instytucji.
 5. Osoba, o której mowa w pkt. 1, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników instytucji ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi placówki.
 6. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom szkoły nowe brzmienie Polityki.

                                                

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia  15.09.2015
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

 

Program opracowała pedagog Gabriela Celuch - Pilarska przy współudziale rodziców  i nauczycieli.

 

 

slot88 | Bandarsloto | slot deposit pulsa | judi slot pulsa | bandar slot pulsa | situs slot online | bandar slot gacor | judi slot online | bandar slot online | slot deposit pulsa tanpa potongan | Megasloto