mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Procedura wydawania duplikatów dokumentów

 

 Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat za te czynności

w Zespole Szkół nr 2  im. Jana Pawła II w Grębocinie

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28maja  2010 roku w sprawie  świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  (Dz. U. Nr 97/2010 poz. 624 z pózn. zm. )

 

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

 

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane (imię i nazwisko) aktualne zdjęcie legitymacyjne format 30x42 mm, dowód opłaty skarbowej i zniszczoną legitymację (w przypadku jej posiadania)

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej opłata jest równa kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

 

II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

 

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane (imię i nazwisko) aktualne zdjęcie format 45x35 mm.

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

 

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 2).

2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego opłata jest równa kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł.

4. Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

6. Duplikat zawiera:

 

- wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,

- dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,

- pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

- datę wystawienia duplikatu,

- podpis dyrektora szkoły

- pieczęć urzędową

7. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

8. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.

9. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.

10. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

IV. Powyższe opłaty należy wnosić na konto szkoły.

Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie

Nr konta: 42 949100030000000009410001

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora Nr 16 z dnia 11 czerwca 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Grębocin, dnia .............................

 

…………………………………………..…..

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

................................................................

(ulica, nr domu i mieszkania, tel.)

 

...............................................................

(kod, miejscowość)

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 2

w Grębocinie

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ

 

 

 

W związku z ...................................................... wydanego w ................. roku oryginału

 

legitymacji szkolnej proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu dla mojej / go córki / syna 1

 

……………………………………………………………………………………………………

                                                          /imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, klasa/

 

 

Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego2, odpowiedzialność

karna za poświadczenie nieprawdy.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał

dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go

do Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.

 

Duplikat dokumentu odbiorę osobiście / proszę przesłać na mój adres.1

 

 

 

 

                                                                                                                             ...............................................................
                                                                                                                                       / podpis wnioskodawcy/

 

 

 

Załącznik:

Dowód wniesienia opłaty w wysokości 9 zł na konto Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie

Nr konta: 42 949100030000000009410001

oraz zdjęcie legitymacyjne.

 

1 niepotrzebne skreślić

2 Art. 272 KK - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienie wolności do lat 3.

ADNOTACJE SZKOŁY

 

Potwierdzam odbiór duplikatu                                                                                       Potwierdzenie wysłania duplikatu

 

 

 

Data .....................................................                                                                          Data ......................................................

                                                                                    

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                               Nr listu poleconego .....................................

 

 

 

.......................................................................                                                                      ......................................................................

            /podpis wnioskodawcy/                                                                                                                                  /podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 2

Grębocin, dnia .............................

 

…………………………………………..…..

(imię i nazwisko wnioskodawcy )

 

................................................................

(ulica, nr domu i mieszkania, tel.)

 

...............................................................

(kod, miejscowość)

 

……………………………………………………………………………….

( seria i nr dowodu osobistego)

Dyrektor

Zespołu Szkół nr 2

w Grębocinie

 

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

 

 


Proszę o wydanie duplikatu świadectwa .............................................................................

                                                                                                                   (ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy)

 

wydanego przez ...................................................................................................................

                                                                                             (nazwa szkoły)

 

.................................................................................................................... w ............. roku.

                                                                 (miejscowość)

 

Ww. świadectwo zostało wystawione dla .............................................................................

                                                                                               (nazwisko i imię)

 

.................................................. urodzon........... dnia .............................................    ...... roku

 

w ........................................., powiat ....................................... województwo ............................

 

Do szkoły uczęszczałam/em 1  w latach od ............................... do ...............................................

 

Oryginał świadectwa uległ ..........................................................................................................

                                                                                                          (podać okoliczności zniszczenia, zagubienia)

 

.......................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego4, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go do Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.

 

Duplikat dokumentu odbiorę osobiście / proszę przesłać na mój adres 1


 

                                                                                                                           ……………………………..……….……

                                                                                                                                       / podpis wnioskodawcy/

Załącznik:

Dowód wniesienia opłaty w wysokości 26 zł

na konto Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie

Nr konta: 42 949100030000000009410001

 

1 niepotrzebne skreślić

2 Art. 272 KK - Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienie wolności do lat 3


ADNOTACJE SZKOŁY

 

 

Potwierdzam odbiór duplikatu                                                                                             Potwierdzenie wysłania duplikatu

 

 

 

Data ...............................................                                                                                      Data .....................................................

 

 

 

                                                                                                                                             Nr listu poleconego ...................................

 

 

 

 

 

.......................................................                                                                                      ....................................................................

          /podpis wnioskodawcy                                                                                                                        / /podpis/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slot88 | Bandarsloto | slot deposit pulsa | judi slot pulsa | bandar slot pulsa | situs slot online | bandar slot gacor | judi slot online | bandar slot online | slot deposit pulsa tanpa potongan | Megasloto