mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Regulamin dowozów

.

Regulamin dowożenia uczniów

do Zespołu Szkół nr 2
w Grębocinie

 

1.     Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest organ prowadzący -Gmina Lubicz.

2.     Plan dowozów dostarczony jest zainteresowanym w miesiącu sierpniu.

3.     Listę uczniów dowożonych i plan dowozów ustala dyrektor szkoły.

4.     Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

5.     Uczniowie wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

6.     Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

7.     Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych
w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu
w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych.

8.     W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

9.     Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili doprowadzenia ich do budynku szkoły oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

10.           Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

11.           Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)     wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody  opiekuna,

b)    wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c)     zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)    żądać zatrzymania autobusu w miejscach do tego nie przeznaczonych,

e)      rozmawiać z kierowcą.

f)      używać wulgaryzmów,

g)     głośno słuchać muzyki oraz używać telefonu w tali sposób, który zagraża bezpieczeństwu jazdy

h)     stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających,

i)        stać na stopniach autobusu,

j)        otwierać drzwi w czasie jazdy autobusu,

k)     zakładać nóg na siedzenia,

l)       spożywać posiłków  w autobusie

12.           Uczniowie muszą swoje plecaki umieszczać na kolanach lub pod nogami nie blokując przejścia środkiem autobusu

13.           Uczniowie siedzą zgodnie z kierunkiem jazdy autobusu

14.           Uczeń dowożony może wrócić innym kursem pod warunkiem, że w autobusie będzie wolne miejsce i nie zagraża to bezpieczeństwu. Uczeń musi posiadać od rodziców pisemną zgodę, którą zobowiązany jest przekazać wychowawcy świetlicy lub opiekunowi autobusu.

15.           Jeżeli uczeń po zakończonych lekcjach nie zgłosi się na kurs zgodny z planem, to w przypadku braku wolnych miejsc nie zostanie zabrany, a rodzice zostaną poinformowani przez szkołę o konieczności odebrania dziecka ze szkoły we własnym zakresie.

16.         Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu zobowiązany jest do poinformowania o tym wychowawcę świetlicy lub opiekuna autobusu,

17.         Rodzic, który oprócz własnego, chce odebrać również inne dziecko powinien posiadać pisemną zgodę rodziców tegoż dziecka, którą przekłada wychowawcy świetlicy, opiekunowi autobusu.

18.         W przypadkach opisanych w pkt. 16 i 17 odpowiedzialność za odbierane dzieci przejmuje rodzic.

19.                               Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus szkolny w świetlicy.

20.           Uczniowie dowożeni, oczekujący w świetlicy, stosują się do poleceń nauczyciela świetlicy, który organizuje stosowne zajęcia i wyznacza miejsce oczekiwania na autobus.

21.            Za zniszczenia spowodowane w autobusie odpowiada rodzic ucznia,                                         który tego dokonał.

22.           W razie wystąpienia jakiegoś problemu, uczeń informuje opiekuna.

23.              Podczas odwozów opiekun autobusu oczekuje na uczniów przy autobusie i sprawdza ich obecność. Uczniowie klas 0 – III są doprowadzani do autobusu przez nauczyciela świetlicy, który wspiera opiekuna autobusu przy sprawdzaniu listy. Opiekun autobusu nadzoruje prawidłowość wsiadania do autobusu szkolnego i wpuszcza uczniów zgodnie z ustalonym porządkiem (opiekun wsiada ostatni).

24.             Rodzice lub prawni opiekunowie (lub inne osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów) dzieci klas 0- III zobowiązani są do osobistego przekazania dziecka opiekunowi autobusu oraz odbierania go z autobusu zgodnie z rozkładem jazdy po zajęciach lekcyjnych.

25.           W  trakcie wysiadania uczniów, opiekun  wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, nadzoruje wysiadanie uczniów, służąc im w razie potrzeby pomocą,

26.           W  razie potrzeby przeprowadza dzieci w miejscu bezpiecznym na druga stronę ulicy .

27.           Podczas pobytu na drodze opiekun powinien być ubrany w kamizelkę z elementami odblaskowymi

28.            Opiekun autobusu szkolnego współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami świetlicy zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole
w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania

29.           Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekuna dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

30.           Dyrektor szkoły, z wyprzedzeniem informuje nauczycieli świetlicy, opiekuna autobusu o planowanych zmianach w terminach dowozów  związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

31.           Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców poszczególnych oddziałów wszystkim uczniom dowożonym oraz rodzicom tych uczniów najpóźniej
w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

32.           W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a)     podczas trwania dowozów opiekunowie;

b)    w innym czasie – dyrekcja szkoły.