mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębocinie

 

ZARZĄDZENIE NR 14 / 2019/2020

           Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grębocinie

                             z dnia 5 maja 2020 roku

 

w sprawie: zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grębocinie w związku
z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządza się co następuje:

 1. W uzgodnieniu z organem prowadzącym zawiesza się na czas oznaczony od dnia 6 do 22 maja 2020r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Grębocinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Organizację realizacji zadań placówki prowadzi się zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość.

3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.