mod_eprivacy

baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Projekty i Programy 2010-2011

W roku szkolnym 2010/2011 realizowane są na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie projekty i programy rozwijające zainteresowania uczniów:

 

„Za rękę z Einsteinem”

Zajęcia z matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego obejmują ok. 180 uczniów Gimnazjum.

Uczniowie rozwijają ciekawość poznawczą, twórczo rozwiązują problemy, samodzielnie podejmują decyzje, uczą się wytrwałości i systematyczności w pracy, wzmacniają wiarę we własne siły, rozwijają umiejętność słuchania innych, efektywnie współdziałają w grupie.

Uczestnicy zajęć prezentują z użyciem języka matematycznego wyniki badań prostych zagadnień, wyszukują i przetwarzają informacje przedstawione w postaci wzorów, wykresów, diagramów, tabel, czytają i analizują teksty matematyczne.

Na zajęciach uczniowie poznają kulturę krajów angielskojęzycznych. Porównują ją z kulturą polską. Poprzez stosowanie takich form zajęć jak: piosenki, historyjki obrazkowe, praca z książką, praca z kartą pracy, używanie obrazków (flash cards) oraz tablicy interaktywnej uczniowie poznają treści tematyczne, dotyczące ich najbliższego środowiska tj. domu, szkoła, miejscowości, jak również Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Zajęcia z chemii służą pobudzaniu ucznia do poszerzania zakresu zdobytych wiadomości i umiejętności. Uczniowie wykonują zadania o większym stopniu trudności. Przekazując uczniom tajniki poszczególnych ćwiczeń, nauczyciel może sprowadzić postrzeganie chemii, przedmiotu powszechnie uważanego za trudny, na grunt prostych zasad obecnych na co dzień w życiu. Uczniowie mają okazję poznawać ten przedmiot poprzez zabawę i ciekawe doświadczenia. Prowadzący stara się rozbudzić w nich pasje naukowe i badawcze. Na zajęciach stosowane są aktywne metody nauczania.

Zajęcia z fizyki na pewno przyczynią się do przełamania wśród uczestników uprzedzenia do niej jako przedmiotu trudnego i abstrakcyjnego. Uda się wykazać, że fizyka nie jest nauką oderwaną od rzeczywistości, a wręcz przeciwnie, doskonale tłumaczy zjawiska znane uczniom z codziennych obserwacji. Trudno jednoznacznie stwierdzić, na ile uczestnictwo w zajęciach przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy, ale na pewno uczniowie biorący aktywny udział w zajęciach będą bardziej dociekliwi, krytyczni, otwarci w stawianiu kluczowych pytań i odważni w formułowaniu wniosków.

Osoby uczestniczące w projekcie mogą korzystać z platformy e-learningowej, portalu edukacyjnego przeznaczonego dla uczniów 180 gimnazjów, biorących udział w projekcie.

Uczniowie korzystają z platformy indywidualnie w dowolnym miejscu i czasie. Do ich dyspozycji jest 90 e-lekcji, po 30 z matematyki, fizyki i chemii. Każda e-lekcja zawiera

teorię, opis, słowniczek pojęć, a także szereg filmików, animacji i ciekawostek. Przy każdej z e-lekcji jest mały test podsumowujący. Ponadto uczniowie mogą dodawać komentarze, wymieniać opinie z innymi użytkownikami oraz zamieszczać linki do stron z podobnymi tematami. W ramach platformy uczestniczą w konkursach.

W ubiegłym roku szkolnym Ania Widła, uczennica klasy I Gimnazjum uzyskała osiem nagród za zajęcie dwukrotnie I, dwukrotnie II i czterokrotnie V miejsca. Karol Widła z III klasy Gimnazjum zajął III miejsce.

W ramach projektu uczniowie dwukrotnie uczestniczyli w pokazach z chemii, fizyki i matematyki prowadzonych przez pracowników Instytutu Techniczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy.

W czasie wakacji grupa uczniów z nauczycielami wyjechała na interesujące zajęcia na uczelniach w Gdańsku i Bydgoszczy.

 

 

„Z Małgosią po naukę...”

Zajęcia przeznaczone dla 50 uczniów z klas IV i V Szkoły Podstawowej i 165 uczniów z klas gimnazjalnych.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia pozalekcyjne rozwijające:

 • kompetencje informatyczne
 • porozumiewanie się w j. angielskim
 • kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne
 • ekspresję kulturalną

Oraz:

 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

„Poczytaj mi przyjacielu”

W programie uczestniczą uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Biorący udział w programie czytają baśnie, bajki, opowiadania młodszym kolegom z klas 0-III. Sami dobierają pozycje literatury dziecięcej, dostosowując ją do możliwości percepcyjnych małych dzieci. Praca z maluchami buduje w uczniach wrażliwość społeczną, aktywizuje ich obywatelsko, pomaga w pokonywaniu barier (np. nieśmiałości). Ponadto, projekt „Poczytaj mi przyjacielu” buduje więzi między nastolatkami a ich młodszymi koleżankami i kolegami oraz kształtuje nawyk czytania książek. Program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Trzymaj formę ponad normę”

W ramach realizacji programu „Trzymaj formę ponad normę” są realizowane tematy związane ze zdrowym stylem życia. Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dokonuje się to poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety oraz w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Będą realizowane tematy np.:

 • piramida pokarmowa czyli zasady zdrowego żywienia, znaczenie witamin i mikro i makroelementów oraz błonnika
 • bulimia, anoreksja- zdrowie, moda, uroda, choroba
 • nadwaga i otyłość jako choroby społeczne, znane diety i efekt jo-jo

Uczniowie wszystkich klas poznają przyczyny chorób i sposoby ich zapobiegania. każdy uczeń obliczy swoje BMI, czyli indeks masy ciała. Osobom z wysokim BMI zaleci się wizytę u dietetyka. Uczestnicy programu otrzymają wykaz kaloryczności poszczególnych produktów, przez kilka miesięcy będą kontrolowali swoją wagę i dietę za zgodą rodziców, aby nabrać dobrych nawyków żywieniowych. Wszystkie zajęcia będą miały na celu zwiększenie świadomości uczniów, dotyczącej zdrowego stylu życia, zmiany postaw oraz kształtowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie.

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”

W projekcie bierze udział 78 uczniów. Uczestniczą w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i predyspozycje: matematyczne, przyrodnicze, artystyczne (teatralne, plastyczne) i z języka angielskiego. Uczniowie mający trudności w czytaniu i pisaniu biorą udział w zajęciach wyrównawczych. Odbywają się również zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z zaleceniami lekarskimi.

Zajęcia dodatkowe są kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Wspierają indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

 

„Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego”

W projekcie biorą udział uczniowie z klas VI (61osób). Podzieleni są na sześć grup w zależności od zainteresowań, predyspozycji i potrzeb. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i pozalekcyjne z matematyki i przyrody. Każda grupa ma dwie godziny zajęć tygodniowo. Dodatkowo uczniowie będą mieli zajęcia warsztatowe z psychologiem rozwijające motywację do nauki i uczące twórczego myślenia.

Celem ogólnym projektu jest wzrost efektów kształcenia 61 uczniów SP w Grębocinie, wyrażający się podwyższeniem ocen szkolnych w stosunku do wcześniej otrzymywanych z matematyki i przyrody.

 • Zapewnienie każdemu uczniowi warunków do rozwoju zdolności matematycznych i przyrodniczych na miarę jego możliwości poznawczych.
 • Stymulowanie samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia.
 • Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na dalszych etapach edukacji.
 • Wprowadzanie na zajęciach nowatorskich metod i form pracy oraz różnorodnych środków dydaktycznych.

Cele wychowawcze:

 • Rozwój umiejętności współpracy w grupie, dzielenie się doświadczeniami z rówieśnikami.
 • Motywowanie uczniów do nauki poprzez ciekawe i nowatorskie formy pracy z uczniem oraz uzyskiwanie lepszych ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
 • Kształtowanie umiejętności organizowania pracy, pozytywnego stosunku do pracy i cierpliwości w dążeniu do celu.
 • Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

 

Program „Szkoła bez przemocy”

Głównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi, umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach.

Celem programu jest podkreślenie kluczowej roli rodzica w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły, podjęcie próby zmiany podejścia rodziców i włączenia ich w aktywne życie szkoły. Dlatego głównym przesłaniem w roku 2010/11 będzie punkt Kodeksu Szkoły bez Przemocy „Rodzice są z nami”.

 

Program „Dobry dla przyrody - dobry dla siebie, Toruń żyje zgodnie z naturą”

Program został przygotowany przez Leśną Szkołę na Barbarce. Jest to program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z Torunia, którego celem jest nie tylko poszerzenie wiedzy, ale przede wszystkim aktywizacja uczniów do podejmowania działań w zakresie świadomego i odpowiedzialnego postępowania w życiu codziennym, w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Program został przygotowany z myślą o edukacji ekologicznej społeczeństwa od najmłodszych lat. Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy zaszczepiać już dzieciom. Aby jednak były one przekonane o konieczności ochrony przyrody, szanowały i doceniały ją, muszą ją poznawać.

Nie można jednak poprzestawać na podawaniu czystej wiedzy. Sama naukowa nazwa jest tylko suchym słowem. W pracy z dziećmi nie należy skupiać się na nazywaniu, identyfikacji gatunków. Nie dlatego, że nazwy nie są ważne, ale są ważniejsze problemy w edukacji środowiskowej. Główną myśl stanowi wypracowanie zdolności oceny niewłaściwego zachowania się innych wobec przyrody i sposobów reagowania na nie, ugruntowanie wiadomości, że niektóre gatunki roślin i zwierząt oraz obiekty przyrody nieożywionej są rzadkością i dlatego należy je chronić i opiekować się nimi.