Cele i zadania

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie

 

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
 • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi
 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych)
 • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów  tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
 • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).

Regulamin Świetlicy

1.

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 16:30.

2.

Pieniądze uzyskane z dobrowolnych wpłat- darowizn przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego, gier dydaktycznych, artykułów papierniczych (bloki, kredki, flamastry, itp.) oraz na nagrody w konkursach i na organizację końca roku szkolnego (słodycze, dyplomy, podziękowania)

3.

W świetlicy realizuje się plan wychowawczo- dydaktyczny zgodnie z rozkładem na dany rok szkolny.

4.

Na bieżąco prowadzi się dokumentację dla poszczególnych grup wychowawczych.

                                                                                                                        5.

Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków).

6.

Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji dla chętnych dzieci, kierują na zajęcia pozalekcyjne i współpracują z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia.

7.

Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.

8.

Wychowawcy świetlicy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

9.

Rodzic, którego dziecko zapisane jest do świetlicy, a które odebrane zostaje przez niego bezpośrednio po lekcjach- zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.

10.

W przypadku gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie, rodzic zobowiązany jest przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualna datą.

11.

W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego bezpieczeństwu sobie i innym dzieciom), wychowawcy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców z prośbą o odebranie dziecka ze świetlicy.

 

12.

Rodzice mają obowiązek na bieżąco informować wychowawców świetlicy o zmianach numerów telefonów kontaktowych.

Poczytaj mi przyjacielu

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II realizowany jest program „Poczytaj mi przyjacielu”. Jest to program, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych czytają książki najmłodszym.

Młodzi również wykazują się samodzielną twórczością, często przygotowują z maluchami inscenizacje teatralne własnego autorstwa bądź wymyślają różnorodne gry i zabawy. Uczniowie, w ramach naszego programu, piszą również bajki najmłodszym!

W tej chwili współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej już około 70 szkół w całej Polsce i wciąż otrzymujemy nowe zgłoszenia. Nasza organizacja wspiera aktywnych uczniów merytorycznie oraz motywuje ich do dalszej pracy prospołecznej. Praca z maluchami buduje w uczniach wrażliwość społeczną, aktywizuje ich obywatelsko, pomaga w pokonywaniu pewnych barier (np. nieśmiałości), pozwala zdobyć doświadczenie na polu pracy prospołecznej. Ponadto uczniowie, dzięki udziałowi w Poczytaj mi przyjacielu, czują się potrzebni i wzrasta ich poczucie własnej wartości.

Poczytaj mi przyjacielu wspiera również ogólnopolską akcję propagowania czytania dzieciom. Wyniki badań naukowych dowodzą, że głośne czytanie dziecku rozwija jego język, pamięć i wyobraźnię, wzmacnia jego poczucie własnej wartości, uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu, rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. Ponadto, projekt Poczytaj mi Przyjacielu wspiera również budowanie więzi między nastolatkami a ich najmłodszymi koleżankami i kolegami, a także kształtuje i wśród starszych i młodszych nawyk czytania książek. Młodzi czytający mogą stać się ponadto wzorem do naśladowania, mentorem i przewodnikiem najmłodszych, a przede wszystkim ich przyjacielem.

W naszej szkole programem objęte są wszystkie klasy nauczania zintegrowanego oraz obie klasy ”O” a także świetlica. Ponadto program jest realizowany także na terenie przedszkola „Słoneczko”.

Koordynatorem programu w szkole jest p. Mariola Marcinkowska

Strona 2 z 2