Świetlica szkolna

Świetlica stanowi integralną część Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie . Specyfika naszej  działalności pedagogicznej wiąże się ze znaczną rozbieżnością wiekową uczniów( od sześciolatka po piętnastolatka) , a tym samym różnorodnością ich potrzeb. Wobec powyższego nadrzędnym kierunkiem funkcjonowania placówki jest służenie dobru dziecka na każdym poziomie jego rozwoju. Staramy się na co dzień  sprostać trudowi pracy w tak zróżnicowanym wiekowo zespole. Naszym atutem jest doskonała baza lokalowa, której zapewne mogą pozazdrościć inni pedagodzy. Dysponujemy dwoma przechodnimi pomieszczeniami, najczęściej  pracujemy równolegle w dwóch salach. Dbamy o ich estetyczny wygląd i wyposażenie na miarę XXI wieku. Wychowankowie korzystają z bogatego zbioru różnorodnych gier i zabawek dydaktycznych, wśród nich nierzadko spotyka się nowinki na rynku edukacyjnym.

Świetlica jest jedynym miejscem w naszej szkole, gdzie pod nadzorem pedagogicznym można spędzić czas poza oddziaływaniem procesu lekcyjnego. Z tego przywileju korzystają również starsze roczniki uczniów. Mają do dyspozycji osobne pomieszczenie. Nie ma też potrzeby wcześniejszego zgłaszania przez nich chęci spędzenia czasu w świetlicy. Ten fakt odnotowują wychowawcy na bieżąco na listach obecności. Młodzież najczęściej samodzielnie organizuje się w grupy zainteresowań. W ramach pomocy koleżeńskiej udzielają sobie wsparcia w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych. W warunkach świetlicowych  przygotowują też licznie przedsięwzięcia grupowe. Chętnie też angażują się w działalność woluntarystyczną przy współpracy organizacji społecznych. Pozytywnie odnoszą się do pracy na rzecz najmłodszych uczestników zajęć poprzez świadczenie pomocy w nauce oraz organizowanie  zabaw i zajęć czytelniczych. Wymienione formy aktywności z udziałem uczniów gimnazjum odbywają się zawsze obecności wychowawcy świetlicy.

Uczniowie najniższych poziomów edukacyjnych objęci są zazwyczaj stałą opieką pedagogiczną ,w świetlicy przebywają codziennie w godzinach pracy swoich rodziców. Najmłodsi uczestnicy zajęć mają niespełna sześć lat. Z uwagi na ograniczenia formalne przyjmowani się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy akceptacji dyrekcji szkoły. Grupa dzieci najmłodszych jest grupą uprzywilejowaną, będącą pod specjalnym nadzorem pedagogicznym.

Staramy się na miarę naszych możliwości stworzyć dzieciom najwłaściwsze warunki pobytu, wciąż pracujemy nad doskonaleniem warsztatu pracy pedagogicznej . Dzięki finansowemu wsparciu władz szkolnych oraz  systematyczności wpływów ze środków prywatnych na bieżąco uzupełniamy braki w wyposażeniu świetlicy.

Na co dzień spotykamy się życzliwością  naszych wychowanków oraz ich rodziców, jest ona dla nas cennym źródłem informacji o działalności świetlicy  i jednocześnie mobilizacją dążenia ku lepszemu.

Cele i zadania

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Poza tym w świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:

 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów,
 • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
 • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie

 

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia z zakresu:

 • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
 • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi
 • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych)
 • ćwiczące umiejętność zapamiętywania fragmentów  tekstu wiersza, piosenki (inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym),
 • relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).

Regulamin Świetlicy

1.

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 16:30.

2.

Pieniądze uzyskane z dobrowolnych wpłat- darowizn przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego, gier dydaktycznych, artykułów papierniczych (bloki, kredki, flamastry, itp.) oraz na nagrody w konkursach i na organizację końca roku szkolnego (słodycze, dyplomy, podziękowania)

3.

W świetlicy realizuje się plan wychowawczo- dydaktyczny zgodnie z rozkładem na dany rok szkolny.

4.

Na bieżąco prowadzi się dokumentację dla poszczególnych grup wychowawczych.

                                                                                                                        5.

Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków).

6.

Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji dla chętnych dzieci, kierują na zajęcia pozalekcyjne i współpracują z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia.

7.

Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.

8.

Wychowawcy świetlicy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

9.

Rodzic, którego dziecko zapisane jest do świetlicy, a które odebrane zostaje przez niego bezpośrednio po lekcjach- zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.

10.

W przypadku gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie, rodzic zobowiązany jest przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualna datą.

11.

W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego bezpieczeństwu sobie i innym dzieciom), wychowawcy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców z prośbą o odebranie dziecka ze świetlicy.

 

12.

Rodzice mają obowiązek na bieżąco informować wychowawców świetlicy o zmianach numerów telefonów kontaktowych.