baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Świetlica szkolna

Świetlica stanowi integralną część Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie . Specyfika naszej  działalności pedagogicznej wiąże się ze znaczną rozbieżnością wiekową uczniów( od sześciolatka po piętnastolatka) , a tym samym różnorodnością ich potrzeb. Wobec powyższego nadrzędnym kierunkiem funkcjonowania placówki jest służenie dobru dziecka na każdym poziomie jego rozwoju. Staramy się na co dzień  sprostać trudowi pracy w tak zróżnicowanym wiekowo zespole. Naszym atutem jest doskonała baza lokalowa, której zapewne mogą pozazdrościć inni pedagodzy. Dysponujemy dwoma przechodnimi pomieszczeniami, najczęściej  pracujemy równolegle w dwóch salach. Dbamy o ich estetyczny wygląd i wyposażenie na miarę XXI wieku. Wychowankowie korzystają z bogatego zbioru różnorodnych gier i zabawek dydaktycznych, wśród nich nierzadko spotyka się nowinki na rynku edukacyjnym.

Świetlica jest jedynym miejscem w naszej szkole, gdzie pod nadzorem pedagogicznym można spędzić czas poza oddziaływaniem procesu lekcyjnego. Z tego przywileju korzystają również starsze roczniki uczniów. Mają do dyspozycji osobne pomieszczenie. Nie ma też potrzeby wcześniejszego zgłaszania przez nich chęci spędzenia czasu w świetlicy. Ten fakt odnotowują wychowawcy na bieżąco na listach obecności. Młodzież najczęściej samodzielnie organizuje się w grupy zainteresowań. W ramach pomocy koleżeńskiej udzielają sobie wsparcia w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych. W warunkach świetlicowych  przygotowują też licznie przedsięwzięcia grupowe. Chętnie też angażują się w działalność woluntarystyczną przy współpracy organizacji społecznych. Pozytywnie odnoszą się do pracy na rzecz najmłodszych uczestników zajęć poprzez świadczenie pomocy w nauce oraz organizowanie  zabaw i zajęć czytelniczych. Wymienione formy aktywności z udziałem uczniów gimnazjum odbywają się zawsze obecności wychowawcy świetlicy.

Uczniowie najniższych poziomów edukacyjnych objęci są zazwyczaj stałą opieką pedagogiczną ,w świetlicy przebywają codziennie w godzinach pracy swoich rodziców. Najmłodsi uczestnicy zajęć mają niespełna sześć lat. Z uwagi na ograniczenia formalne przyjmowani się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy akceptacji dyrekcji szkoły. Grupa dzieci najmłodszych jest grupą uprzywilejowaną, będącą pod specjalnym nadzorem pedagogicznym.

Staramy się na miarę naszych możliwości stworzyć dzieciom najwłaściwsze warunki pobytu, wciąż pracujemy nad doskonaleniem warsztatu pracy pedagogicznej . Dzięki finansowemu wsparciu władz szkolnych oraz  systematyczności wpływów ze środków prywatnych na bieżąco uzupełniamy braki w wyposażeniu świetlicy.

Na co dzień spotykamy się życzliwością  naszych wychowanków oraz ich rodziców, jest ona dla nas cennym źródłem informacji o działalności świetlicy  i jednocześnie mobilizacją dążenia ku lepszemu.