baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Regulamin Świetlicy

1.

Świetlica czynna jest w godzinach 7.00 - 16:30.

2.

Pieniądze uzyskane z dobrowolnych wpłat- darowizn przeznaczone są na zakup sprzętu sportowego, gier dydaktycznych, artykułów papierniczych (bloki, kredki, flamastry, itp.) oraz na nagrody w konkursach i na organizację końca roku szkolnego (słodycze, dyplomy, podziękowania)

3.

W świetlicy realizuje się plan wychowawczo- dydaktyczny zgodnie z rozkładem na dany rok szkolny.

4.

Na bieżąco prowadzi się dokumentację dla poszczególnych grup wychowawczych.

                                                                                                                        5.

Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o zachowaniu dzieci (rozmowy indywidualne, wpisy do dzienniczków).

6.

Wychowawcy świetlicy zapewniają pomoc w odrabianiu lekcji dla chętnych dzieci, kierują na zajęcia pozalekcyjne i współpracują z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia.

7.

Dzieci wraz z wychowawcami dbają o estetyczny wygląd sali.

8.

Wychowawcy świetlicy są w stałym kontakcie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

9.

Rodzic, którego dziecko zapisane jest do świetlicy, a które odebrane zostaje przez niego bezpośrednio po lekcjach- zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy świetlicy.

10.

W przypadku gdy dziecko ma opuścić świetlicę w innych godzinach niż zapisano w karcie, rodzic zobowiązany jest przedstawić pisemne zwolnienie dziecka z własnoręcznym podpisem i aktualna datą.

11.

W przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w świetlicy (zagrażającego bezpieczeństwu sobie i innym dzieciom), wychowawcy zobligowani są do powiadomienia telefonicznego rodziców z prośbą o odebranie dziecka ze świetlicy.

 

12.

Rodzice mają obowiązek na bieżąco informować wychowawców świetlicy o zmianach numerów telefonów kontaktowych.