Ramowy rozkład dnia świetlicy

W naszej świetlicy obowiązuje ramowy rozkład dnia, który warunkuje prawidłową realizację założeń programowych. Jest dostosowany do wieku i specyficznych potrzeb dzieci, do warunków lokalowych, zachowuje właściwe proporcje między zajęciami, przewiduje odpowiednią ilość zajęć na świeżym powietrzu, jest elastyczny.

W godzinach przedpołudniowych, nauczycielki świetlicy realizują zadania statutowe szkoły, zapewniając opiekę wszystkim potrzebującym uczniom (np. absencja nauczycieli, dojeżdżający uczniowie klas starszych). Świetlica jest przyjazna i"otwarta", dlatego też wszyscy uczniowie naszej szkoły wiedzą, że mogą w niej atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić czas w oczekiwaniu na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Rozkład zajęć świetlicowych
7.00 - 8.00

 • Gry i zabawy dowolne w kącikach.
 • Czytanie czasopism / lektura własna.
 • Przygotowanie się do zajęć.


8.00 - 11.00

 • Rozmowy / pogadanki z dziećmi / zabawy integracyjne.
 • Konkursy / quizy / gry dydaktyczne.
 • Relaks przy muzyce / zabawy ruchowe.
 • Czytanie baśni, bajek, opowiadań, prasy dla dzieci.
 • Spacery, zabawy na powietrzu.

11:00- 12:15

 • Przygotowania do obiadu.
 • Porządkowanie i wietrzenie sal.
 • Obiad i zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają z obiadów.
 • Odpoczynek i zabawy dowolne dla dzieci nie jedzących obiadów.


12:15 - 16:30
Zajęcia programowe:

 • Odrabianie zadań domowych/ciche czytanie literatury dziecięcej.
 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, związane z tematami miesiąca.
 • Zajęcia plastyczno-techniczne/zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach pozaszkolnych, np. plastycznych.
 • Zabawy sportowe na powietrzu.
 • Zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne
 • Różne formy pracy z książką.
 • Konkursy /quizy/zagadki/rebusy.
 • Popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD.
 • Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacyjne, zabawy okolicznościowe.
 • Zajęcia według zainteresowań dzieci.
 • Odpoczynek i zabawy dowolne.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Porządkowanie sal świetlicowych.


Dzienny rozkład zajęć jest dokumentem podlegającym modyfikacjom zgodnie z aktywnością i zainteresowaniami dzieci.

Formy i metody pracy

W świetlicy szkolnej metody i formy są dobrane w ten sposób, by dawały wytchnienie po nauce szkolnej, a jednocześnie rozbudzały twórczą inicjatywę do dalszego samokształcenia i rozwijania się.
Stosowane w świetlicy różne formy i metody pracy przyczyniają się do rozwoju mowy i myślenia dziecka , udoskonalają nabyte umiejętności czytania i pisania, rozwijają wyrazistość mowy przez recytację wiersza, opowiadanie i zbiorowe czytanie czasopism dziecięcych. Wdrażają do analizy utworu literackiego przez inscenizacyjne formy wiązania słowa z działaniem czy plastyczną ekspresją dziecka. Gry i zabawy dydaktyczne rozwijają u dzieci wyobraźnię, aktywność twórczą i matematyczną.
Praca świetlicowa wymaga stosowania odpowiednich metod. Ich dobór wiąże się z celami i zadaniami wychowawczymi, bowiem znajomość tych celów i zadań pozwala określić, jakimi metodami mogą być one osiągnięte.
Podstawowe metody realizacji procesu wychowawczego w zajęciach świetlicowych można sprowadzić do trzech podstawowych kategorii:
- zespołu, jako najbardziej typowej formy organizacji procesu wychowawczego;
- zajęć masowych, dających możliwość uzupełnienia oddziaływania wychowawczego na zespół;
- indywidualizacji procesu wychowawczego Praca w świetlicy charakteryzuje się różnorodnością form. To stanowi o jej atrakcyjności i odmienności w porównaniu z pracą szkolną. Dobór odpowiednich form zależy od wielu czynników. Najważniejszymi są: wiek zainteresowania i potrzeby dzieci, umiejętności pracowników oraz warunki świetlicy.
Podstawowe formy w pracy w świetlicy to:
- zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka, które obejmują czytanie książek, słuchanie audycji radiowych, oglądanie filmów, rozmaite formy rozrywek umysłowych, różnorodne wycieczki
- zajęcia artystyczne, do których zaliczamy zajęcia plastyczne, tj. malowanie, rysowanie, wydzieranki, modelowanie, umuzykalnianie (ćwiczenia rytmiczne, tańce, nauka piosenek), formy teatralne z teatrzykiem lalek, pokazami scenicznymi;
- zajęcia wychowania fizycznego, które przejawiają się w grach i zabawach ruchowych

Tradycyjną formą zajęć świetlicowych są gry i zabawy. Zabawa jest szczególnie dla dzieci naturalną potrzebą rozwojową. Jest ona dla nich formą poznania rzeczywistości, rozwoju umiejętności współżycia w zespole. Gry i zabawy przyczyniają się do ogólnego rozwoju umysłowego , rozszerzają horyzonty wiedzy, ćwiczą zmysły, wyrabiają orientację w przestrzeni, rozwijają zwinność, spostrzegawczość, zręczność. W grach i zabawach istnieją pewne reguły, które nie ograniczają swobody działania, ale są też takie o regułach bardzo szczegółowych, a nawet drobiazgowych przepisach, które muszą być przestrzegane, aby gra się udała. Dzieci na ogół to rozumieją i domagają się ich przestrzegania.
Świetlica szkolna uzupełnia pracę wychowawczą szkoły, organizuje wolny czas dzieci i młodzieży, sprzyja racjonalnemu wypoczynkowi, przyczynia się do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień oraz stwarza warunki do społecznego działania.

Świetlica szkolna

Świetlica stanowi integralną część Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie . Specyfika naszej  działalności pedagogicznej wiąże się ze znaczną rozbieżnością wiekową uczniów( od sześciolatka po piętnastolatka) , a tym samym różnorodnością ich potrzeb. Wobec powyższego nadrzędnym kierunkiem funkcjonowania placówki jest służenie dobru dziecka na każdym poziomie jego rozwoju. Staramy się na co dzień  sprostać trudowi pracy w tak zróżnicowanym wiekowo zespole. Naszym atutem jest doskonała baza lokalowa, której zapewne mogą pozazdrościć inni pedagodzy. Dysponujemy dwoma przechodnimi pomieszczeniami, najczęściej  pracujemy równolegle w dwóch salach. Dbamy o ich estetyczny wygląd i wyposażenie na miarę XXI wieku. Wychowankowie korzystają z bogatego zbioru różnorodnych gier i zabawek dydaktycznych, wśród nich nierzadko spotyka się nowinki na rynku edukacyjnym.

Świetlica jest jedynym miejscem w naszej szkole, gdzie pod nadzorem pedagogicznym można spędzić czas poza oddziaływaniem procesu lekcyjnego. Z tego przywileju korzystają również starsze roczniki uczniów. Mają do dyspozycji osobne pomieszczenie. Nie ma też potrzeby wcześniejszego zgłaszania przez nich chęci spędzenia czasu w świetlicy. Ten fakt odnotowują wychowawcy na bieżąco na listach obecności. Młodzież najczęściej samodzielnie organizuje się w grupy zainteresowań. W ramach pomocy koleżeńskiej udzielają sobie wsparcia w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych. W warunkach świetlicowych  przygotowują też licznie przedsięwzięcia grupowe. Chętnie też angażują się w działalność woluntarystyczną przy współpracy organizacji społecznych. Pozytywnie odnoszą się do pracy na rzecz najmłodszych uczestników zajęć poprzez świadczenie pomocy w nauce oraz organizowanie  zabaw i zajęć czytelniczych. Wymienione formy aktywności z udziałem uczniów gimnazjum odbywają się zawsze obecności wychowawcy świetlicy.

Uczniowie najniższych poziomów edukacyjnych objęci są zazwyczaj stałą opieką pedagogiczną ,w świetlicy przebywają codziennie w godzinach pracy swoich rodziców. Najmłodsi uczestnicy zajęć mają niespełna sześć lat. Z uwagi na ograniczenia formalne przyjmowani się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy akceptacji dyrekcji szkoły. Grupa dzieci najmłodszych jest grupą uprzywilejowaną, będącą pod specjalnym nadzorem pedagogicznym.

Staramy się na miarę naszych możliwości stworzyć dzieciom najwłaściwsze warunki pobytu, wciąż pracujemy nad doskonaleniem warsztatu pracy pedagogicznej . Dzięki finansowemu wsparciu władz szkolnych oraz  systematyczności wpływów ze środków prywatnych na bieżąco uzupełniamy braki w wyposażeniu świetlicy.

Na co dzień spotykamy się życzliwością  naszych wychowanków oraz ich rodziców, jest ona dla nas cennym źródłem informacji o działalności świetlicy  i jednocześnie mobilizacją dążenia ku lepszemu.

Strona 1 z 2