Nadanie imienia - 30 XII 2003

Uchwała Nr XIV/224/03
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz.717), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, popz.1615, z 2002 r. Nr41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176 i Nr 137, poz.1304), w związku z § 1 ust.4 „Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej” i § 1 ust.3 „Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum”, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, zm. z 2002 r. Nr 10, poz.96 i z 2003 r. Nr 146, poz.1416)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię Papieża Jana Pawła II Szkole Podstawowej z siedzibą w Grębocinie, ul. Szkolna 4 i Gimnazjum Nr 2 z siedzibą w Grębocinie, ul. Szkolna 4.

§ 2. W uchwale Nr XLIII/642/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 77, poz.1557) wprowadza się następujące zmiany:
- w załączniku do uchwały; Statut Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, w § 1 ust. 2 po nazwie każdej ze szkół wpisuje się treść: „imienia Papieża Jana Pawła II”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi oraz dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Częstochowskie Spotkania Rodzin Szkół Papieskich

Częstochowa 2012

id="1243"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=10#sigProId1a9a00146a

Częstochowa 2010

id="7955"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=10#sigProId983b7845ec

Częstochowa 2009

id="1154"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=10#sigProId4e52acbf42

Częstochowa 2008

id="4716"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=10#sigProId4b0b33b8aa

Papież moim przyjacielem

 

Kiedy byłam mała, opowiadała mi mama

O wielkim człowieku, który kochał ludzi i świat.

Kochał wszystkich tak bardzo mocno i szczerze,

Dlatego dziś tak bardzo Wierzę!

 

Kiedy pielgrzymował po całym świecie,

Witały go tłumy radośnie roześmianych ludzi.

Uczył nas jak mamy żyć, wskazywał dobrą drogę,

Dzięki niemu dziś kochać i przebaczać mogę!

 

Swoim życiem opowiedział nam historię miłości.

Miłości do Boga, do ludzi, do świata, do nieprzyjaciół.

Miłości tak wielkiej i silnej, mogącej zdziałać cuda.

Wierzył głęboko, że nam wszystkim się uda.

 

Jan Paweł II – pełnia miłości, mądrości, skromności.

Kiedy jest mi smutno i źle, kiedy jestem zagubiona,

Sięgam sercem do nauk ukochanego Papieża nauczyciela.

Wiem, że mam w Nim najwierniejszego Przyjaciela!

 

Ewelina Bielska

Uczennica klasy VI A

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie

Toruń, 09.05.2010

 

Życiorys Jana Pawła II

1920 - 18 maja w Wadowicach, w rodzinie urzędniczej, przychodzi na świat Karol Wojtyła.

1938 - Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum wraz z ojcem przenosi się do Krakowa i rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej powoduje, że Wojtyła przerywa naukę i w 1940 r. zaczyna pracować jako robotnik w kamieniołomach, a następnie w Zakładach Chemicznych „Solvay”.

1942 - 22 letni Karol wstępuje do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie, studiując równocześnie filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1946 - 1 listopada – otrzymuje święcenia kapłańskie. Następnie przez dwa lata kontynuuje studia filozoficzne w Rzymie. Przebywa również we Francji, Belgii i Holandii, prowadząc pracę duszpasterską wśród Polonii.

1958 - 4 lipca – papież Pius XII mianuje go biskupem pomocniczym arcybiskupa krakowskiego Eugeniusza Baziaka. Sakrę biskupią otrzymuje 28 września tegoż roku w bazylice na Wawelu. Mając 38 lat, Karol Wojtyła zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

1963 - 30 grudnia zostaje mianowany przez papieża Pawła VI biskupem metropolitą krakowskim, a 13 stycznia 1964 arcybiskupem metropolitą krakowskim.

1967 - 28 czerwca – otrzymuje kapelusz kardynalski.

1976 - W marcu, zaproszony specjalnie przez papieża, prowadzi w Watykanie doroczne rekolekcje. Teksty nauk rekolekcyjnych pt. „Znak któremu sprzeciwiać się będą” wydane zostały w całości najpierw w Polsce, później zaś we Włoszech.

1978 - 16 października – konklawe. Karol Wojtyła zostaje wybrany papieżem.

- Przybiera imię Jana Pawła II. 22 października – uroczysta inauguracja pontyfikatu na placu św. Piotra. Jan Paweł II wypowiedział wówczas znamienne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

1979 - 25 – 31 stycznia – pierwsza podróż apostolska do Meksyku. 4 marca – Jan Paweł II ogłosił swoją pierwszą encyklikę „ Redemptor hominis „ („ Odkupiciel człowieka „)

- 2 – 10 czerwca – pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

- W Warszawie słynne: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

1980 - 2-12 maja – wizyta w Afryce.30 listopada – encyklika „ Dives in misericordia”.

- ( „O Bożym Miłosierdziu”).

1981 - 13 maja – zamach na życie Jana Pawła II., dokonany przez Mehmeta Ali Agcę na placu św. Piotra. 14 września – Papież podpisał encyklikę „Laborem exercens” („O pracy ludzkiej”).

1982 - 12 – 15 maja – pielgrzymka do Portugalii ( 12 maja – kolejna próba zabójstwa Jana Pawła II).

1983 - 16 – 23 czerwca – druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

1984 - 3 – 11 maja- Jan Paweł II złożył wizytę na Dalekim Wschodzie ( Korea Południowa, Papua – Nowa Gwinea, Wyspy Salomona, Tajlandia).

1985 - 2 czerwca – Ojciec Święty podpisał encyklikę „ Slavorum apostoli” („Apostołowie Słowian”).

1986 - 13 kwietnia – pierwsza, historyczna wizyta Papieża w synagodze żydowskiej. 18 maja – encyklika „O Duchu Świętym”(„Dominum et vivificantem”)

1987 - 13 stycznia – Jan Paweł II przyjął na audiencji prywatnej generała Wojciecha Jaruzelskiego. 25 marca – encyklika „Redemptoris Mater” ( „Matka Odkupiciela”).

- 8 – 14 czerwca – kolejna pielgrzymka do Polski. 30 grudnia – encyklika „Sollicitudo rei socialis” („Społeczna troska Kościoła”).

1988 - 8 -11 października – wizyta we Francji. Przemówienie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

1989 - 1 grudnia- pierwsze w historii spotkanie przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa z Papieżem.

1990 - 28 sierpnia – audiencja prywatna dla przewodniczącego „ Solidarności” Lecha Wałęsy.

- 7 grudnia – encyklika „Redemptoris misio” („Misja Chrystusa Odkupiciela”).

1991 - 5 lutego – spotkanie Jana Pawła II z prezydentem RP Lechem Wałęsą.

- 1 maja- Jan Paweł II podpisał encyklikę „Centesimu annus” („W setną rocznicę”).

- 1 – 9 czerwca- czwarta pielgrzymka do Polski – I część wizyty. 13 – 15 sierpnia- II część wizyty.

1992 - 25 czerwca – Ojciec Święty zatwierdził „Katechizm Kościoła Katolickiego”.

- 31 października – Jan Paweł II rehabilitował Galileusza.

1993 - 6 sierpnia – encyklika „Veritatis splendor” („Blask prawdy”)

1994 - 10 -11 września – Jan Paweł II przebywał z wizytą w Chorwacji.

- 20 października- prezentacja książki „Przekroczyć próg nadziei”.

1995 - 25 marca – encyklika „Evangelium vitae” („Ewangelia życia”). 20 – 22 maja- wizyta duszpasterska w Czechach. Kilkugodzinna podróż do Polski.

- 25 maja- encyklika ekumeniczna „ Ut unum sint” (Aby wszyscy stanowili jedno”).

1996 - 23 lutego – Jan Paweł II ogłosił konstytucję apostolską „Universi Dominici Gregis”, zawierającą nowe reguły konklawe. 20 maja – audiencja dla Dalajlamy, duchowego przywódcy tybetańskiego.18 listopada – Papież przyjął na audiencji Michaiła Gorbaczowa. 19 listopada – Ojciec Święty przyjął na audiencji przywódcę Kuby Fidela Castro. 2 grudnia – amerykański tygodnik „Newsweek” ogłosił Jana Pawła II Człowiekiem Roku 1996. 4 -6 grudnia – spotkanie ze zwierzchnikiem Kościoła anglikańskiego, arcybiskupem George’em Careyem.

1997 - 7 kwietnia – wizyta prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Watykanie.

- 12 – 13 kwietnia – wizyta w Bośni. 10 – 11 maja wizyta duszpasterska w Libanie.

- 31 maja – 10 czerwca – szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

1998 - 10 stycznia – Watykan otwiera archiwa Inkwizycji. 21 -25 stycznia – historyczna podróż na Kubę. 2 -4 października – wizyta apostolska w Chorwacji.

1999 - 5 -17 czerwca – najdłuższa pielgrzymka do Polski. Jan Paweł II odwiedza m.in. Toruń.

- Historyczna wizyta w parlamencie, Papież mówi m.in. o poparciu dla integracji europejskiej.

2000 - 12 marca – wyznanie win Kościoła, m.in. narzucania prawdy siłą, naruszania jedności Kościoła, antysemityzmu. Wizyta w Izraelu, hołd ofiarom zagłady. 12 – 13 maja – ujawnienie tajemnicy fatimskiej z przepowiednią zamachu na Papieża.

2001 - 23 – 27 czerwca- pielgrzymka na Ukrainę.

2002 - 16 – 19 sierpnia – Papież w Polsce: Kraków, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska.

2004 - 14 – 15 sierpnia – pielgrzymka do Lourdes.

2005 - 1 lutego – Papież zostaje przewieziony do kliniki Gemelli w związku z komplikacjami grypowymi. 24 lutego kolejna wizyta w klinice, Papież przechodzi zabieg tracheotomii. 13 marca Papież wraca do Watykanu. 31 marca nagłe pogorszenie się stanu zdrowia.

- Świat wstrzymuje oddech, wszędzie trwają modły o zdrowie Jana Pawła II.

- 2 kwietnia Papież – Polak, Jan Paweł II umiera. Żałobę ogłasza cały świat.

Strona 3 z 3