Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II - 1 IV 2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W GRĘBOCINIE UCZCIŁ PAMIĘĆ

WIELKIEGO POLAKA PATRONA SZKOŁY JANA PAWŁA II

„Był taki człowiek, który za życia dosięgnął nieba”- tymi słowami uczniowie klas IIIC IIA gimnazjum oraz VA szkoły podstawowej rozpoczęli poetycko- muzyczne wspomnienia o Janie Pawle II. Przypominali kluczowe wydarzenia z życia i Pontyfikatu papieża Polaka, nauki, jakie kierował Ojciec Święty do rzeszy wiernych podczas pielgrzymek oraz spotkań z młodymi. Słowa, które uczyły jak uczciwie iść przez życie, przezwyciężać trudności, wybierać właściwe drogi w swoim postępowaniu. Przeżycia uczniów potęgowała recytacja poezji Karola Wojtyły oraz księdza Jana Twardowskiego. Towarzyszyło im przepiękne wykonanie pieśni chóru szkolnego. Wspomnienia o Ojcu Świętym wzbogacał pokaz multimedialny. Tego dnia tradycyjnie uczniowie wraz z panią dyrektor składali kwiaty i zapalali znicz pod tablicą pamiątkową Jana Pawła II.

id="5684"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=10#sigProIdf4012d66e1

Szczególnych wzruszeń dostarczyła Droga Krzyżowa z Janem Pawłem II. Już po raz drugi o godzinie 19.00, w piątek 1 kwietnia, mieszkańcy Grębocina przybyli pod figurkę Chrystusa Frasobliwego, aby wspólnie przeżywać stacje drogi krzyżowej. Drogę Krzyżową prowadził proboszcz parafii ksiądz Dariusz Aniołkowski oraz ksiądz Paweł Sobociński. Towarzyszyli im szkolni artyści. Na poszczególnych stacjach, obok czytania przez duchownych fragmentów Ewangelii, szkolni recytatorzy przypominali wybrane wydarzenia z życia i Pontyfikatu Ojca Świętego, recytowali utwory Karola Wojtyły, księdza Jana Twardowskiego. Chór szkolny wykonywał pieśni. Uczestnicy procesji w skupieniu i zadumie kontemplowali przywoływane słowa Papieża Polaka. Trzymana w ręku zapalona lampka mieszkańców Grębocina symbolizowała więź z Wielkim Polakiem.

Z ogromnym zachwytem zebrani na kolejnej stacji drogi krzyżowej, przed budynkiem szkoły wysłuchali w mistrzowski sposób zaprezentowanego przez uczniów spektaklu teatralnego, przypominającego niezwykłe spotkania Jana Pawła II z wiernymi w oknie na Watykanie oraz na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie. W ciszy i skupieniu złożono zapalone lampki pod symbolicznymi oknami, ikonami pamięci o Janie Pawle II. Wyrazem hołdu Ojcu Świętemu było złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową przez panią dyrektor szkoły Aleksandrę Lisiecką, panią wicedyrektor Iwonę Bartczak, nauczycieli i uczniów. Na ostatnią stację Drogi Krzyżowej uczestnicy udali się do kościoła.

Zarówno szkolne jak i środowiskowe uroczystości pokazały w jak piękny, wzruszający sposób można przypominać Wielkiego Polaka i jego nauki. Niewątpliwy wpływ miało autorskie opracowanie uroczystości, przygotowanie recytacji uczniów, spektaklu teatralnego przez nauczycielkę historii w gimnazjum w Grębocinie panią Joannę Ardanowską oraz muzyczne występy pod kierunkiem nauczycielki muzyki i plastyki pani Magdaleny Kuster oraz katechetę pana Dariusza Gejdę. Do współpracy włączyły się panie Ilona Bożejewicz Gajtkowska i Jolanta Leszczyńska, nauczycielki nauczania zintegrowanego oraz panie Justyna Miastkowska i Elżbieta Dembek, nauczycielki świetlicy, przygotowując dekoracje. Wspólnie z uczniami wystąpiła również nauczycielka języka angielskiego w gimnazjum pani Aneta Furmańska, recytując utwór księdza Jana Twardowskiego. O dobrze działające nagłośnienie zadbali panowie z obsługi szkoły.

Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie po raz kolejny dała piękny przykład pamięci o Wielkim Polaku.

id="7317"

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/patron?start=10#sigProId05839439ba

Nadanie imienia - 30 XII 2003

Uchwała Nr XIV/224/03
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz.717), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, popz.1615, z 2002 r. Nr41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176 i Nr 137, poz.1304), w związku z § 1 ust.4 „Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej” i § 1 ust.3 „Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum”, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, zm. z 2002 r. Nr 10, poz.96 i z 2003 r. Nr 146, poz.1416)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię Papieża Jana Pawła II Szkole Podstawowej z siedzibą w Grębocinie, ul. Szkolna 4 i Gimnazjum Nr 2 z siedzibą w Grębocinie, ul. Szkolna 4.

§ 2. W uchwale Nr XLIII/642/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 77, poz.1557) wprowadza się następujące zmiany:
- w załączniku do uchwały; Statut Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, w § 1 ust. 2 po nazwie każdej ze szkół wpisuje się treść: „imienia Papieża Jana Pawła II”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi oraz dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Strona 4 z 6