baner strony

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 w Grębocinie

Nadanie imienia - 30 XII 2003

Uchwała Nr XIV/224/03
Rady Gminy Lubicz 
z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Grębocinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 80, poz.717), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, popz.1615, z 2002 r. Nr41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz.1185 i Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 6, poz.65, Nr 128, poz.1176 i Nr 137, poz.1304), w związku z § 1 ust.4 „Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej” i § 1 ust.3 „Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum”, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, zm. z 2002 r. Nr 10, poz.96 i z 2003 r. Nr 146, poz.1416)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się imię Papieża Jana Pawła II Szkole Podstawowej z siedzibą w Grębocinie, ul. Szkolna 4 i Gimnazjum Nr 2 z siedzibą w Grębocinie, ul. Szkolna 4.

§ 2. W uchwale Nr XLIII/642/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 77, poz.1557) wprowadza się następujące zmiany:
- w załączniku do uchwały; Statut Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, w § 1 ust. 2 po nazwie każdej ze szkół wpisuje się treść: „imienia Papieża Jana Pawła II”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi oraz dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.