Nauka fotografii cyfrowej.

 

W ramach zajęć artystycznych klasy II gimnazjum realizują program nauki fotografii cyfrowej.Jednym z ostatnich zadań była sesja fotograficzna inspirowana twórczością malarzy. Zadaniem uczniów było wykonanie zdjęcia jak najbardziej podobnego do oryginalnego obrazu. Gimnazjaliści musieli przygotować odpowiednią scenografię, kostiumy i światło zgodne z wybranym obrazem. Zadanie przeszło nasze oczekiwania a efekty można oglądać bez końca.

View the embedded image gallery online at:
http://grebocin.com/edukacja#sigProIdd6c7a8d642

 

 

 

Innowacja pedagogiczna pt. "Wolność - znaczy ojczyzna"

 

KARTA INNOWACJI

 

 

 

NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie

 

AUTOR: Sylwia Gończewska

 

TEMAT: Wolność- znaczy ojczyzna

 

ZAKRES INNOWACJI

 

PRZEDMIOTY: język polski, historia, zajęcia artystyczne

 

ADRESAT INNOWACJI: uczniowie klas III a i III b Gimnazjum nr 2 w Grębocinie

 

RODZAJ INNOWACJI: programowo – metodyczna

 

DATA WPROWADZENIA: 1 maja 2016r. DATA ZAKOŃCZENIA: 24 czerwca 2016r.

 

DODATKOWY NAKŁAD BUDŻETOWY: zapewniony przez organ prowadzący szkołę w kwocie 8.000 zł

 

 

 

OPIS ZASAD INNOWACJI : Innowacją zostaną objęci uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy poszerzą, usystematyzują swoją wiedzę z zakresu języka polskiego, historii i zajęć artystycznych. Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Podsumowaniem działań związanych z wprowadzana innowacją będzie udział uczniów w wycieczce patriotycznej.

 

 

 

CEL GŁÓWNY

 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności obcowania z szeroko pojętą sztuka, świadomy udział w życiu kulturalnym. Wskazanie interesujących miejsc w Polsce, które wiążą się z patriotyzmem. Kształtowanie umiejętności zauważania korespondencji sztuk oraz nauki wykorzystującej metody aktywizujące.

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności a także motywowanie młodzieży do działania i rozbudzenie chęci do obcowania z kulturą jest celem nadrzędnym innowacji. Ponadto z uwagi na fakt, iż uczniowie będą uczestniczyć w różnego rodzaju formach i metodach nauczania, celem innowacji jest również rozbudzenie potrzeb kulturalnych uczniów, a także uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności, obowiązkowości. Bardzo ważnym elementem innowacji jest również ukształtowanie aktywnej, twórczej postawy młodego człowieka, który potrafi atrakcyjnie spędzić czas wolny oraz wyposażenie w odpowiednią wiedzę dotyczącą literatury polskiej, historii i zagadnień artystycznych. Uznanie potrzeby korzystania z różnych tekstów i źródeł kultury.

 

 

 

CELE WYCHOWAWCZE

 

Nadrzędnym celem wychowawczym jest rozbudzenie postawy patriotycznej u młodego człowieka, ale również umiejętności pracy w zespole oraz integracja tego zespołu.

 

 

 

EWALUACJA INNOWACJI

 

Ewaluacja innowacji będzie przeprowadzana w formie ankiet. Celem ewaluacji będzie uzyskanie informacji na temat oczekiwań uczniów, następnie ich realizacji i efektów w rozwoju zainteresowań. Ankietowani będą uczniowie klas, którzy brali udział w innowacji a wyniki w formie sprawozdania będą przekazane dyrekcji szkoły. Ankiety pozwolą na porównanie zamierzonych celów z osiągniętymi rezultatami, wyciagnięcie wniosków do dalszej pracy i zaplanowanie w przyszłości działań z uwzględnieniem uwag i spostrzeżeń ankietowanych.

 

Relacja z przeprowadzonych działań w ramach innowacji będzie również zaprezentowana Radzie Rodziców szkoły w formie prezentacji multimedialnej.

 

Zadaniem ewaluacji będzie stwierdzenie czy realizacja programu innowacyjnego przebiega zgodnie z jego założeniami, czy uzyskuje się oczekiwane efekty, umożliwi również stwierdzenie, czy należy dokonać weryfikacji i zmian w programie innowacyjnym.

 

Plan ewaluacji:

 

- ustalenie jakie informacje o realizacji programu innowacyjnego będą zbierane: pozytywne zmiany wychowawcze, opinie uczniów

 

- określenie źródeł informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków: opinie uczniów, innych nauczycieli, obserwacja, wywiad

 

- określenie narzędzi i procedur wykorzystanych do zbierania informacji:

 

 

 

Za rękę z Einsteinem - II edycja - podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu „Za rękę z Einsteinem-edycja II”

Wraz z końcem roku 2011 w Gimnazjum nr 2 w Grębocinie zakończyła się realizacja projektu „Za rękę z Einsteinem – edycja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu była Politechnika Gdańska a partnerowały jej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Projekt realizowany był od stycznia 2009 r. w 180 gimnazjach wiejskich trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu uczniowie przez 3 lata uczestniczyli w 864 godzinach zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania matematyką, fizyką, chemią oraz j. angielskim. Ponadto każdego roku uczniowie wyjeżdżali na dwudniową wycieczkę edukacyjną do Gdańska, Poznania oraz Warszawy, a także na imprezy Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu. W czasie wakacji uczestnicy projektu na trzy dni wcielali się w rolę studentów uczestnicząc w zajęciach tzw. Szkoły Letniej organizowanej przez Politechnikę Gdańską oraz dwukrotnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Corocznie odbywały się w szkole pokazy z matematyki, fizyki i chemii. Dla uczestników projektu udostępniona była platforma e-learningowa oferująca 90 e-lekcji z matematyki, fizyki i chemii. Zdobyte wiadomości i umiejętności można było sprawdzić biorąc udział w organizowanych za jej pośrednictwem konkursach.

Dzięki projektowi również uczestniczący w nim nauczyciele mieli okazję doskonalić swój warsztat pracy na zorganizowanych licznie warsztatach i seminariach.

Zwieńczeniem projektu będzie trzydniowy interdyscyplinarny pobyt edukacyjny na zamku w Gniewie w lutym b.r., natomiast podsumowanie projektu nastąpi na marcowej konferencji w Gdańsku.


 


Pieniądze unijne czekają na nauczycieli

Pieniądze unijne czekają na nauczycieli.

Żyjemy w czasach pozyskiwania środków unijnych dla realizacji różnorodnych celów. Wiele w tej sprawie dzieje się dla rolników i urzędników, ale i inne grupy zawodowe mogą korzystać z dobrodziejstw Unii. Należą do nich nauczyciele. Możliwości jest wiele, pełna gama funduszy i projektów do wyboru, ale dzisiaj chciałabym wskazać dobrą i atrakcyjną alternatywę nauczycielskiego treningu – szkolenia za granicą kraju. Pożyteczne z przyjemnym, można by powiedzieć.

W październiku br. przez cały tydzień brałam udział w niezwykle interesującym szkoleniu z aktywnych metod wspierających podnoszenie motywacji i jakości w nauczaniu. Mój udział w tym wydarzeniu został w 100% sfinansowany w ramach programu Comenius/Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej.  Szkolenie odbywało się w Portugali, w zasadzie w samej stolicy tego pięknego kraju, w Lizbonie. Siedem dni intensywnej pracy, od 9 do 20 codziennie, minęło jak w oka mgnieniu, bo organizatorzy zadbali, aby zajęcia były interesujące i przydatne. Nietrudno sobie wyobrazić wykorzystanie poznanych na szkoleniu metod aktywnych na dowolnej lekcji w polskiej szkole. Nie od dzisiaj wiadomo, że dzieci/młodzież szybciej i efektywniej uczą się poprzez ruch, dotyk, emocje, niż z wykorzystaniem metod tradycyjnych. Jeśli dobrze się bawią, często nawet nie podejrzewają, że się uczą. I o to chodzi.

Co zrobić żeby skorzystać  z podobnego szkolenia? Wystarczy mieć dobre chęci i choćby w podstawowym zakresie znać język, w którym się odbywa (najczęściej angielski), następnie pozostaje wyszukać interesujące nas szkolenie/kurs, złożyć aplikację o dofinansowanie w Polskiej Agencji Narodowej i czekać na pozytywną odpowiedź.

Życzę powodzenia na drodze doskonalenia zawodowego.

Szczegółowe informacje na stronie:  www.comenius.org.pl

Aneta Furmańska

Strona 1 z 2