Statut Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

W GRĘBOCINIE

ul. Szkolna 4

 

                                                   TEKST  UJEDNOLICONY

 

                                                        ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Statut nadano na podstawie art. 50 i 60 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67
z 1996r.,poz. 329 ze zm.)

§2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie;
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;
 3. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
 4. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
 5. Organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć  Gminę Lubicz ;
 6. Oddziale – należy przez to rozumieć uczniów tworzących oddział.

 

ROZDZIAŁ 2

NAZWA I TYP SZKOŁY

§3

1. W skład Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II.

2. Szkoła Podstawowa jest sześcioletnią Szkołą Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI,
w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian kompetencji.

3. Gimnazjum nr 2 jest trzyletnim Gimnazjum o strukturze organizacyjnej klas I – III w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.

4. Szkoła ma swoją siedzibę w Grębocinie przy ul. Szkolnej 4.

5. Organem prowadzącym szkołę jest  Gmina  Lubicz.

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty
w Bydgoszczy.

7. Szkoła zapewnia dzieciom w wieku 6  lat odbywanie rocznego przygotowania przedszkolnego
w oddziale zorganizowanym w Szkole Podstawowej.

8. Szkoła jest jednostką budżetową gminy.

ROZDZIAŁ 3

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie  oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w programie wychowawczym i programie profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska wykorzystując indywidualne możliwości oraz zaspokoić jego naturalne potrzeby bezpieczeństwa i poczucia sukcesu.

1)      wspomaganie wychowawczej roli rodziny;

2)      wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

a)      umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania, liczenia, mówienia, słuchania);

b)      umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

3)      rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, narodu, państwa,
społeczności europejskiej i światowej;

4)      opanowanie znajomości języka obcego na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej; 

5)      rozwijanie rozumienia podstawowych pojęć arytmetyki i geometrii;

6)      rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania;

7)      rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym;

8)      zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;

9)      rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym;

10)  zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu;

11)  poznanie współzależności człowieka i środowiska;

12)  poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody;

13)  wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko;

14)  rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej i plastycznej;

15)  wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne i plastyczne;

16)  osiągnięcie elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej;

17)  nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną;

18)  rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów;

19)   rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

2. Zadaniem szkoły jest:

1)      nauka poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2)      poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3)      dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4)       tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie;

5)      tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów;

6)      dostarczanie przykładów i doświadczania rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadach kompromisu i akceptacji innych osób;

7)      zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców- na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności  wymagające zapewnienia opieki w szkole;

8)      zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy o systemie oświaty z dnia 30 maja 2014

§5

1. Szkoła realizuje swoje zadania na:

1)      zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych;

2)      zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych;

3)      zajęciach logopedycznych;

4)      zajęciach terapeutycznych;

5)      zajęciach rewalidacyjnych;

6)      zajęciach edukacyjnych,

7)      zajęcia socjoterapeutyczne

2. Szkoła realizuje swoje zadania tworząc:

1)      własny program wychowawczy;

2)      własny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb rozwojowych środowiska;

3)      wewnątrzszkolne zasady oceniania.

§6

1. W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne – kółka zainteresowań, koła
      przedmiotowe, nauczanie języków obcych i inne zajęcia nadobowiązkowe, finansowane
      przez organ prowadzący w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.

2. Koła zainteresowań, koła przedmiotowe, nauczanie języków obcych i inne zajęcia nadobowiązkowe
      mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach między-klasowych oraz
      w formie wycieczek i wyjazdów. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz zajęć
      nadobowiązkowych finansowana z budżetu szkoły jest ustalona przez organ prowadzący
      w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§7

1. Dla realizacji celów wskazanych w §4, Szkoła może prowadzić współpracę z innymi placówkami szkolnymi i ośrodkami szkolno – wychowawczymi.

  

 ROZDZIAŁ 4

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ICH ZADANIA

§8

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
    w szczególności:

1)      opiniowanie  programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)      wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania osiągnięć edukacyjnych;

3)      wspólne opracowywanie kryteriów na poszczególne konkursy wewnątrzszkolne;

4)      dokonywanie analizy przeprowadzonych konkursów;

5)      organizowanie doradztwa dla początkujących nauczycieli;

6)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

7)      organizowanie zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, bloków przedmiotowych;

8)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i gabinetów przedmiotowych;

9)      opiniowanie przygotowanych w poszczególnych oddziałach innowacji pedagogicznych;

10)  ewaluację różnych obszarów działalności szkoły;

11)   monitorowanie realizacji podstawy programowej.

2. Nauczyciele pracujący w szkole tworzą następujące zespoły:

1)      edukacji wczesnoszkolnej;

2)       humanistyczny;

3)       matematyczno -  przyrodniczy;

4)       pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

5)      nauczycieli wychowania fizycznego;

6)      nauczycieli języków obcych.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

4. W szkole można tworzyć inne zespoły zgodnie z potrzebami szkoły i w zależności od liczby nauczycieli.

 §9

1. W szkole mogą być prowadzone innowacje i eksperymenty pedagogiczne zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 5

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§10

1. Wewnątrzszkolne Zasady  Ocenianie określają:

1)      zakres i cele oceniania;

2)      sposoby motywowania uczniów do nauki;

3)      podział na półrocza;

4)      skalę ocen bieżących, śródrocznych i rocznych;

5)      kryteria oceniania;

6)      kryteria uzyskiwania świadectwa promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły   
 z wyróżnieniem;

7)      warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane (rocznych, półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

8)      sposoby mierzenia wiedzy, umiejętności i pracy uczniów;

9)      (uchylony);

10)  sposoby informowania rodziców o osiągnięciach edukacyjnych ucznia;

11)  zasady przystępowania do egzaminów;

12)  tryb odwoławczy od ocen;

13)  możliwości odwołania od procedury ustalonej oceny zachowania;

14)  ewaluację przyjętego przez szkołę systemu oceniania.

2. Częścią wewnątrzszkolnych zasad oceniania jest regulamin oceniania zachowania.

3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stanowią integralną część  niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ 6

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE ORAZ ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§11

1. Organami szkoły są:

1)      Dyrektor  Zespołu Szkół;

2)      Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;

3)      Rada Rodziców Zespołu Szkół;

4)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd uczniowski Gimnazjum;

2. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej
i prowadzonej działalności.

3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

4. Trybu, o którym mowa w punkcie 3, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1)      odpowiedzialności dyscyplinarnej;

2)      odpowiedzialności porządkowej;

3)      sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

5. Każdy z wymienionych w ustępie 1. Organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

6. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

§ 12

1.Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę na zasadach
   określonych w ustawie.

  1a. Dyrektor szkoły jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla
        nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

2.Do obowiązków Dyrektora należy:

     1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły, reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. sprawowanie opieki nad uczniami, stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 3. sprawowanie kontroli nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;
 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  w Szkole;
 5. przewodzenie Radzie Pedagogicznej, prowadzenie i przygotowanie jej zebrań oraz przedstawianie (co najmniej dwa razy w roku) ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;
 6. realizowanie uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach kompetencji stanowiących;
 7. powierzanie funkcji Wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;
 8. ustalanie oceny pracy nauczycieli (w tym również nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole) oraz objęcie opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie zgodnie z odrębnymi przepisami;
 9. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 10. przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego oraz uczniów do klasy pierwszej (Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum) na podstawie decyzji komisji rekrutacyjnej;
 11. decydowanie o przyjęciu uczniów do klas programowo wyższych;
 12. stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;
 13. organizowanie pomocy  psychologiczno- pedagogicznej  w formach i na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2) w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu Szkół;
 2. opracowywanie arkusza organizacji szkoły;
 3. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
 4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczycieli program wychowania przedszkolnego i programy nauczania.

e.       Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programu wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;

f.       Dyrektor szkoły ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców
- zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne
- materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym

g.      podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym

h.      ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów

i.        wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;

j.        Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót  używanymi podręcznikami na terenie szkoły do czasu objęcia wszystkich uczniów darmowymi podręcznikami i materiałami edukacyjnymi.

       3)       w zakresie spraw finansowych:

a.                                                          sporządzanie planu finansowego Zespołu Szkół.
 

4)      y7    w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a.       sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły;

b.      nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz   prawidłowego
wykorzystywania druków szkolnych;

c.       organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno–remontowych;

d.      organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

5)      w zakresie spraw porządkowych, bhp:

a.       zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

b.      egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w  Zespole Szkół porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;

c.       wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

3.Dyrektor decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)       przyznawania nagród dyrektora oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  i innym pracownikom szkoły;

3)       występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i działających w szkole związków zawodowych);

4)      ustalania zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i działających w szkole związków zawodowych);

5)      rozdziału środków z funduszu socjalnego, zgodnie z ustalonym regulaminem;

6)       ustalania planu urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za:

1)      dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2)       tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

3)      realizowanie zadań zgodnie z zarządzeniami organu nadzorującego szkołę;

4)      zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5)       zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych
 i opiekuńczo-wychowawczych Szkoły;

6)       prawidłowe wykorzystanie środków określonych w planie finansowym Szkoły;

7)      realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

5. Dyrektor ma prawo do :

1)      wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami i niezwłocznego powiadamiania o tym organu prowadzącego szkołę i organu nadzoru pedagogicznego;

2)      organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły;               

3)      uczestniczenia - z głosem doradczym - w posiedzeniach Rady Rodziców;      

4)      wyrażania zgody na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców);                                                                                                                  

5)       zobowiązania nauczyciela do wykonania w okresie ferii - w czasie nie dłuższym niż siedem dni-następujących czynności:
a. przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
b. prac związanych z zakończeniem i przygotowaniem roku szkolnego;
c. rekrutacją do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych szkoły podstawowej i  gimnazjum.                                                                     

6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radami Rodziców, rodzicami, Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i działającymi w szkole związkami zawodowymi.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 13

 1. Radę Pedagogiczną Szkoły tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie własnego regulaminu, a jej posiedzenia są protokołowane.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6a) Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów  oraz wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

 6 b) W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)      podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia uczniów;

6)      podejmowanie uchwał w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

7)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Zespołu Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

2)      projekt planu finansowego Szkoły;

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      wnioski o zezwolenie na indywidualny program (tok) nauki uczniów;

5)      propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;

6)      wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora;

7)       projekt statutu szkoły;

8)      propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

9)      Dla sprawniejszego realizowania swoich zadań statutowych Rada Pedagogiczna może powoływać odpowiednie komisje stałe i doraźne.

RADA RODZICÓW

§ 14

1. W szkole działa Rady Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Rada Rodziców:

1)      uchwala Statut Szkoły;

2)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych Szkoły i opiniuje plan finansowy Szkoły;

3)      może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami
o zbadanie  i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole;

4)      opiniuje plan pracy, projekty innowacji, eksperymentów pedagogicznych, opiniuje plan finansowy Szkoły oraz inne sprawy istotne dla Szkoły;

5)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

6)      Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje
 z Radą Rodziców.

7)      Kompetencje Rady Rodziców określają odrębne przepisy.

8)      Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną
     strukturę i tryb pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2
      pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych,  o których mowa w ust. 2 pkt 1, do Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu
     prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
     i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.          

4a. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy uchwalanie  w porozumieniu z Radą
     Pedagogiczną:

1)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2)       programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

3)       opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności;

4)      opiniuje propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru podręczników  lub materiałów edukacyjnych.

4b. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia
      z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt1 lit. a  lub b, program ten ustala
      dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez
      dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu
      z RadąPedagogiczną.

5.Rada Rodziców może porozumiewać się z  radami rodziców innych szkół ustalając zasady  i zakres
    współpracy.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 15

 1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej „samorządem”, tworzą oddzielnie wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów       w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 3. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi i Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
 z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

5)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

6)     zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród szkolnych;   

7)      wnoszenia opinii o uczniach do władz szkolnych oraz poręczeń za uczniów.

 1.       Do zadań samorządu należy:

1)      rozwijanie form współdziałania, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności,

2)      kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

3)      stworzenie warunków do aktywności społecznej,

4)      organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,

5)      współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz  rozwijania zainteresowań,

6)      dbanie o mienie szkolne,

7)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, napotykającym na trudności w nauce,

8)      rozstrzyganie sporów między uczniami,

9)      zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej

10)  dbanie w swojej działalności o dobre imię i honor Szkoły.

§ 16

1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

1)      dyrektor szkoły koordynuje pracami organów szkoły;

2)      ustala harmonogram spotkań z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz radą rodziców;

3)      przekazuje bieżące informacje:

a)      nauczycielom – w trakcie posiedzeń rady pedagogicznej i w księdze zarządzeń oraz na tablicach informacyjnych znajdujących się w pokoju nauczycielskim;

b)      uczniom – w trakcie ogólnych posiedzeń organów samorządu uczniowskiego; na radach pedagogicznych z udziałem uczniów, poprzez gazetki szkolne wydawane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych na głównych korytarzach budynków szkoły;

c)      rodzicom – na spotkaniach z rodzicami, grupowych i indywidualnych, na radach pedagogicznych z udziałem rodziców, poprzez  gazetki szkolne wydawane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli oraz na tablicach informacyjnych umieszczanych na głównych korytarzach budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły

2. Dokumenty dotyczące współdziałania organów szkoły (statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, szkolny zestaw programów nauczania) znajdują się u dyrektora szkoły oraz w bibliotece szkolnej i są do wglądu dla zainteresowanych.

§ 17


1.Organy Szkoły zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji o planowanych i  podejmowanych działaniach lub decyzjach, między innymi przez:

1)      zapraszanie Dyrektora Szkoły na posiedzenia Rady Rodziców;

2)      udział kierownictwa Szkoły w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego;

3)      zapraszanie przedstawicieli Rady Rodziców na zebrania Rady Pedagogicznej, za jej zgodą lub na jej wniosek.

2. Sprawy sporne między organami Szkoły załatwia Dyrektor Szkoły w postępowaniu wyjaśniającym,
     udzielając w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zażalenia, pisemnej i wyczerpującej odpowiedzi.
     W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu powiadamia organ prowadzący Szkołę. Decyzja organu
     prowadzącego Szkołę jest ostateczna.
3.Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych pomiędzy:

1)      uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem szkoły rozwiązuje wychowawca klasy, a w razie konieczności pedagog szkolny, samorząd , Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, a w sytuacjach trudnych rzecznik praw ucznia;

2)      nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje Dyrektor Szkoły;

3)      nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje Dyrektor Szkoły ; w przypadku nie uzyskania porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę oraz rzecznik praw ucznia;

4)      nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę.

§ 18


1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia. Rodzice mają prawo do :

1)      poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, oraz wymagań programowych w danej klasie i Szkole;

2)      poznania przepisów dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)      zwracania się o pomoc i poradę do pedagoga szkolnego;

6)      wyrażania i przekazywania poprzez Radę Rodziców opinii na temat pracy Szkoły;

7)      powiadomienia na miesiąc przed klasyfikacją o zagrażających dziecku ocenach niedostatecznych:
a) bezpośredniego, przez wychowawcę, pedagoga szkolnego przed klasyfikacją roczną,
b) pisemnego, za pośrednictwem ucznia, przed klasyfikacją za pierwsze półrocze, oraz przed klasyfikacją roczną, jeśli brak kontaktu z rodzicami ucznia.

2.W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze dla rodziców organizuje się:

1)      zebrania informacyjne;

2)      wywiadówki;

3)      konsultacje u poszczególnych nauczycieli oraz pedagoga szkolnego.

 

 

ROZDZIAŁ 7

ORGANIZACJA SZKOŁY

§19

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Rodzice oraz uczniowie są informowani o tym na początku roku szkolnego. Ustala się dwa półrocza roku szkolnego w terminie przyjętym   w Wewnątrzszkolnych Zasadach   Oceniania.

                                                                                  § 20

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę.

2.      W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań z godzin do dyspozycji dyrektora i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 21

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w  jednorocznym   kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych  ramowym planem nauczania zgodnym z odpowiednimi podstawami programowymi.

2.      W Zespole Szkół przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 do 30 uczniów. Nie
 tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym oddziale byłaby   niższa niż 15 osób.

3.      W Zespole Szkół liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i klasie I szkoły podstawowej (2014/2015) i klasie II (2015/2016) i klasie III (2016/2017) nie przekracza 25 osób.

 1. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.
 2. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3a, zwiększając liczbę uczniów
  w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 3. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż
  o 2 uczniów.
 4. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 5. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i 3c, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 22

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno -wychowawczych określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza     organizacyjnego Szkoły, z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2.  Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-
      lekcyjnym.
 3. Lekcja trwa 45 minut w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej i I –III Gimnazjum.
 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy   jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony    w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 5. W Szkole prowadzi się, w ramach posiadanych środków, niektóre zajęcia obowiązkowe
   i nadobowiązkowe (np. dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne,
   socjoterapeutyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej, koła zainteresowań) poza systemem  klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, między oddziałowych .
 6. Liczebność uczniów na poszczególnych zajęciach regulują oddzielne przepisy.
 7. Nauczyciel prowadzący na terenie Szkoły zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia poza terenem Szkoły zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków ich odbywania.
 9. W trakcie zajęć, o których mowa w ustępie 5 oraz w drodze na te zajęcia i powrotnej, nauczyciel zobowiązany jest do sprawowania opieki nad grupą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W klasach I – III szkoły podstawowej czas trwania zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 11. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne: dziesięciominutowe, tzw. duże przerwy piętnastominutowe oraz dwudziestominutowe. Wyjątkowo dopuszcza się przerwy krótkie, pięciominutowe.

§ 23

Oddział przedszkolny

 

 1. Integralną częścią szkoły jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego, który umożliwia dziecku osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe;

3)       kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;

5)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)      troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach
i grach sportowych;

7)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiał dla innych;

8)       wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11)  udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

12)  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

3. W oddziale przedszkolnym realizuje się następujące zadania:

1)      poznawanie i rozumienie siebie i świata;

2)      nabywanie umiejętności poprzez działanie;

3)      odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

4)       budowanie systemu wartości.

5)       wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

6)      wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności

7)      wprowadzenie nauki języka obcego nowożytnego

4. Oddział przedszkolny funkcjonuje wg następujących zasad:

1)      (uchylony)

2)       do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, które w roku kalendarzowym kończą sześć lat;

3)       liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;

4)      dziecko przed rozpoczęciem nauki w klasie I jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole;

5)      godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut;

6)      szczegółowy rozkład dnia ustala nauczyciel, któremu powierzono opiekę, nad oddziałem.

5. Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w § 23 pkt. 4, ust. 1), 2) zobowiązani dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego
w szkole. Są oni zobowiązani ponadto zapewnić
regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

6.W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 7. Na wniosek rodziców w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Ich czas jest dostosowany do możliwości rozwojowych dziecka.

8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby, zapewniając pełne bezpieczeństwo.

 9.Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze w oddziale przedszkolnym prowadzi nauczyciel oddziału do zadań, którego w szczególności należy:

1)      współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania
 i rozwoju;

2)      planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość;

3)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna).

4)      współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną

5)      zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§ 24


Świetlica

1.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców(prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, organizuje się w Szkole świetlicę.

2.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3.      Świetlica zapewnia opiekę w godzinach otwarcia Szkoły.

4.      Posiada ona pomieszczenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne, odpowiednie do pełnienia zadań opiekuńczo – wychowawczych.

5.      Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy i przyjmowania do niej uczniów określa regulamin.

6.      Świetlica udostępniona jest dla wszystkich uczniów Szkoły, a w szczególności dla dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej.

7.      Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na wniosek rodziców.

8.      Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku;

9.      Do obowiązków nauczyciela-wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

1) prowadzenie zajęć w określonym wymiarze godzin, zgodnie z opracowanym planem pracy;

2) prowadzenie na bieżąco dokumentacji świetlicy, w tym dziennika zajęć świetlicy;

3) pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych;

4) pomoc uczniom  w odrabianiu zadań domowych;

5) otaczanie stałą opieką dzieci przebywających w świetlicy

6) wykonywanie aktualnych dekoracji i dbanie o estetykę w świetlicy;

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

8) wykonywanie innych prac zgodnych z działalnością dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, zleconych przez Dyrektora szkoły.

10.  Wychowanków obowiązują zasady zachowania ustalone w regulaminie świetlicy.

11.  Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo – opiekuńczej:

1)      dziennik zajęć w świetlicy;

2)       roczne plany pracy.

§ 25

Stołówka szkolna

1.      W Szkole działa stołówka szkolna.

2.      Dyrektor, określając zasady działania stołówki, ustala odpłatność za dożywianie według następujących zasad:

1)      uczniowie Szkoły wnoszą opłaty w wysokości pokrywającej koszty posiłku,

2)      inne osoby wnoszą opłaty pokrywające koszty surowca oraz utrzymanie stołówki,

3)      uczniom, będącym w trudnej sytuacji materialnej, Szkoła może zapewnić darmowe obiady, pozyskując fundusze na ten cel.

3.      Godziny pracy kuchni i stołówki szkolnej ustala Dyrektor Szkoły.

4.      Użytkownikami stołówki szkolnej są uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły.

5.      Uczniowie mają możliwość zakupu ciepłego napoju do drugiego śniadania. 

§ 26

Biblioteka szkolna

1.      Biblioteka szkolna wraz z Multimedialnym Centrum Informacji  jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz , w miarę możliwości, popularyzacji wiedzy o regionie.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

3.      Lokal biblioteki składa się z 1 pomieszczenia i umożliwia:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2)      korzystanie z księgozbioru podręcznego w czytelni;

3)      wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki;

4)      prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego w oddziałach;

5)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

6)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną

7)      rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,

8)       organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną.

4.      Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

5.      Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć,
w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

6.      Normy zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy regulują odrębne przepisy.

7.      Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek:                                                                                                                                                                                                    1) w  ramach pracy pedagogicznej:
a) udostępniać zbiory w wypożyczalni i czytelni,
b) udzielać informacji potrzebnych czytelnikom,
c) udzielać porad przy wyborze lektury,
d) prowadzić zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy
z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
e) informować na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej
o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
f) w różnych formach upowszechniać czytelnictwo
i rozwijać zainteresowania uczniów (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze),
g) zajmować się dystrybucją darmowych podręczników;
2) w ramach prac organizacyjno-technicznych:
a) gromadzić i opracowywać zbiory zgodnie z obowiązującą instrukcją i normami bibliograficznymi,
b) zabezpieczać zbiory przed zniszczeniem,
c) sporządzać plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdania,
d) prowadzić statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki.
e) komputeryzacja biblioteki,
f) tworzenie katalogów i kartotek w formie papierowej i informatycznej

8.      Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz wydawnictwa powstałe na terenie szkoły.

9.      Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych odbywa się równolegle z inwentaryzacją w całej szkole co 4 lata.

10.  Biblioteka  współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami. 

1.      Współpraca biblioteki z uczniami: poradnictwo w wyborach czytelniczych, pomoc w rozwijaniu własnych zainteresowań, pomoc w przygotowaniu się do konkursów, egzaminów, informacja
o aktywności czytelniczej.

2.      Współpraca z nauczycielami: udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, tworzenie warsztatu informacyjnego, informowanie o zakupionych nowościach, pomoc w organizowaniu konkursów i imprez szkolnych.

3.      Współpraca z rodzicami: wypożyczanie bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wypożyczanie książek, informowanie o aktywności czytelniczej, pomoc rodziców w doborze księgozbioru do biblioteki

4.      Współpraca z innymi bibliotekami: udział w spotkaniach autorskich, organizowanie wspólnych imprez propagujących czytelnictwo i rozwijających zainteresowania uczniów, udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

 

ROZDZIAŁ 8

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 27
Nauczyciel

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość,
   wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  1a. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony
         przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca
        1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.4)).

2.Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

1)      realizowanie programu kształcenia przedmiotowego, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach;

2)      przygotowywanie wymagań edukacyjnych, planów wynikowych lub rozkładów materiału;

3)      wspieranie swoją postawą i działaniami rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
i zainteresowań;

4)      udzielanie uczniom pomocy wychowawczej i merytorycznej w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, na podstawie rozpoznania ich potrzeb;

5)      bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

6)      wzbogacanie i aktualizowanie swojej wiedzy, między innymi przez:

a)      przegląd publikacji naukowych, popularnonaukowych, podręczników itd.;

b)      udział w zewnętrznym i wewnętrznym doskonaleniu;

c)      publikacje i prace własne (skrypty, zeszyty ćwiczeń wzorcowe konspekty, testy,       programy autorskie, pomoce dydaktyczne, programy i trasy wycieczek);

d)     staranne i pełne przygotowywanie się do każdej lekcji;

7)      przygotowywanie uczniów do konkursów, zawodów i olimpiad;

8)      opracowywanie programów pracy kół zainteresowań;

9)      dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;

10)   sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych,  pozaszkolnych
i w czasie dyżurów mu przydzielonych;

11)   informowanie rodziców uczniów , wychowawców klas , dyrekcji szkoły i Rady   Pedagogicznej
o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.

12)  realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.

3.Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania lub pisze własny oraz
    wybiera podręcznik spośród dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program wychowania
    przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik  nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

4. Do zadań nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zajęć edukacyjnych
    i innych zajęć oraz przerw należy:

1)      Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych
 i w czasie dyżurów mu przydzielonych, a w szczególności:

a)      aktywnego dyżurowania w wyznaczonych dniach, godzinach i miejscach podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów;

b)      pełnienia dyżurów w przypadku zastępstwa za nauczyciela nieobecnego;

c)      sprawdzania listy obecności uczniów na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego                w dziennikach zajęć, a także reagowania na nieobecności;

d)      przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych ujętych w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły lub planem zajęć;

e)       systematycznego kontrolowania miejsc, gdzie odbywają się zajęcia oraz sprzętu                              i zgłaszania zagrożeń dyrekcji szkoły;

f)        dbania o prawidłową w zakresie BHP organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;

g)       niepozostawiania uczniów bez opieki.

2)      Organizowanie zajęć poza terenem szkoły i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami                    ( złożenia odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi ).

3)      Opracowanie regulaminu dla pracowni i zajęć w szczególności z: przyrody, chemii, fizyki, techniki, biologii, w-f, informatyki i zapoznania z nim uczniów na początku każdego roku szkolnego oraz odnotowanie tego w dzienniku.

4)       Reagowanie na fakt przebywania na terenie szkoły i boiska nieznanych osób, poproszenie                   o uzasadnienie pobytu lub o opuszczenie terenu szkoły, a także niezwłoczne poinformowanie                o zdarzeniu  dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

5)      Reagowanie na zgłoszenie przez ucznia złego samopoczucia lub urazu.

6)      Stosowanie procedur bezpieczeństwa w sytuacjach szczególnych.

                                                                § 28


1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe, między przedmiotowe, klasowe, problemowe, wychowawcze.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły.
3. Zespoły są powoływane w zależności od potrzeb Szkoły.
4.Cele i zadania zespołów określają ich wewnętrzne regulaminy.

                                                                 § 29

    Wychowawca

1.      Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.Wychowawca w celu realizacji zadań:

1)      otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

2)      wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające osobowość jednostki oraz
     integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;

4)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a)  poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych
    wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
c)  włączania ich w sprawy klasy i szkoły;

5)      współpracuje z pedagogiem szkolnym i socjoterapeutą i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów;( organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy pedagogicznej).

6)      Swoje zadania wychowawca spełnia poprzez różnorodne formy pracy z uczniami, w zależności od ich wieku, potrzeb oraz warunków środowiskowych.

7)      Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrekcji szkoły, właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8)      zapoznaje wychowanków z zasadami bezpieczeństwa w szkole i podczas drogi do domu, Statutem Szkoły, "Regulaminem ucznia", Programem Wychowawczym i Profilaktyki Uzależnień odnotowując ten fakt w dzienniku;

9)      uczy odpowiedzialności za innych, reagowania na zagrożenia oraz  informowania o nich.

§ 30

Wicedyrektor
1.Wicedyrektor Szkoły przejmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły w zakresie kierowania działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:

1)      pełni funkcje zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;

2)      przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo-organizacyjnych:
a)  rocznego planu pracy Szkoły;
b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych;               
c) kalendarza szkolnego;
d) informacji o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym;

3)      prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie mu przydzielonym;

4)      prowadzi bieżący nadzór kierowniczy nad całą Szkołą według ustalonego harmonogramu.

2.Wicedyrektor odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:

1)      sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych przydzielonych mu ciągów klas;

2)      poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym.

 

 

§ 31
Pedagog szkolny
1.Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, w szczególności w zakresie:

1)      rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)      określaniu form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

3)      współorganizowania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych;

4)      udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

5)      koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej
a)  realizowania zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, 
b) organizowania Giełdy Szkół Średnich,
c) badania predyspozycji uczniów,
d) inicjowania działań w celu  poznania tradycyjnych i nowych  zawodów w czasie różnych form aktywności uczniów ( edukacja wczesnoszkolna, lekcje wychowawcze, przedmiotowe, wycieczki, projekty edukacyjne…)
e) organizowania spotkań indywidualnych i grupowych z  uczniami, rodzicami-  omówienie  przyszłego wyboru zawodu oraz szkół ,

6)      organizacji nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym;

7)      działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2.Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez Szkołę postanowień
   Konwencji o Prawach Dziecka.
3.Zadania,o których mowa w ust.1, pedagog szkolny realizuje:

1)       we współdziałaniu z nauczycielami i rodzicami ( prawnymi opiekunami), organami szkoły
  i instytucjami pozaszkolnymi;

2)       we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi              w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.

4.Kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga określają odrębne przepisy.
5.Pedagog szkolny prowadzi następujące dokumenty:

1)      dziennik pedagoga wg zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami;

2)      teczki indywidualne uczniów, zawierające dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających.

§ 32
Logopeda

1.    W szkole tworzy się stanowisko logopedy

2.    Do zadań logopedy należy:

1)      przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

2)      diagnozowanie logopedyczne,

3)      prowadzenie terapii logopedycznej dla uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości     w rozwoju mowy, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

5)      ścisła współpraca z terapeutą oraz z pedagogami prowadzącymi rewalidację indywidualną.

3. Nauczyciel – logopeda, dla ucznia objętego pomocą logopedyczną, ma obowiązek przygotować specjalny plan terapii logopedycznej, prowadzić indywidualną kartę obserwacji postępów oraz semestralnie dokonywać podsumowania wyników jego pracy.

§ 33
Terapeuta

 1. W szkole tworzy się stanowisko terapeuty.
 2. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się terapeuta, w ścisłej współpracy ze środowiskiem ucznia, prowadzi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Nauczyciel – terapeuta, dla ucznia objętego pomocą terapeutyczną, ma obowiązek przygotować specjalny plan terapii pedagogicznej, prowadzić indywidualną kartę obserwacji postępów oraz semestralnie dokonywać podsumowania wyników jego pracy.

      § 34
            Socjoterapeuta

1.      W Szkole realizuje się zajęcia socjoterapeutyczne skierowane do uczniów Zespołu Szkół. 

2.      Program zajęć na dany rok szkolny opracowuje socjoterapeuta w porozumieniu z  pedagogiem
 szkolnym, wychowawcami, Dyrektorem Szkoły.

3.      Do zadań socjoterapeuty należy w szczególności:           

1)      organizowanie różnych form terapii grupowej dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi oraz z objawami niedostosowania społecznego,

2)       prowadzenie z młodzieżą zajęć socjoterapeutycznych, których celem jest wyposażenie uczniów  w określone umiejętności psychologiczne, niezbędne w kontaktach międzyludzkich, w tym: komunikowania się, podejmowania decyzji, asertywności, negocjacji, otwartości na siebie i innych,  funkcjonowania w relacji z innymi.

3)       organizowanie i prowadzenie zajęć terapii rodzinnej dla zainteresowanych tą formą pomocy,

4)       organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 34a

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli religii- katechetów szkolnych”
 2.  Nauczyciele – katecheci wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują jednak obowiązków wychowawcy klasy.
 3. Nauczyciele – katecheci wypełniają pozostałe obowiązki zgodnie z §27niniejszego statutu.

§ 34b

 1. W szkole tworzy się stanowisko koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 2.  Do zadań koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole należy:

1)      integrowanie działań nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie bezpieczeństwa;

2)      koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki uzależnień;

3)      wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

4)      pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna itp.)  oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci;

5)      współpraca z rodzicami i środowiskiem;

6)      dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną;

7)      promowanie w szkole i środowisku bezpieczeństwa dzieci;

8)      podejmowanie różnych form doskonalenia.

.                                       § 35
                    Inni pracownicy Szkoły

 1. Wszystkich pracowników Szkoły, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko, obowiązują regulacje zawarte w niniejszym Statucie oraz w Regulaminie pracy obowiązującym w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie.
 2. Pracownicy Szkoły mogą nieodpłatnie korzystać z obiektów sportowych w celach rekreacji i wypoczynku, zgodnie z ustalonym grafikiem.
 3. Wszyscy pracownicy Szkoły powinni reagować na nieodpowiednie zachowania uczniów oraz wpisywać do  Zeszytu Uwag, który znajduje się w pokoju nauczycielskim, informacje dla Wychowawców na temat naruszania przez uczniów postanowień Statutu oraz regulaminów szkolnych.
 4. Pracownicy szkoły mają obowiązek:

1)      dokonywania codziennego przeglądu sal i innych pomieszczeń oraz otoczenia szkoły.

2)      niezwłocznego informowania o usterkach, awariach i innych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

3)      wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów
w trakcie dyżurów i ich pobytu w szkole.

4)       niewpuszczania osób postronnych do szkoły.

5)      udzielania pomocy nauczycielom w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

6)      reagowania na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu takie jak: bójki, wyzwiska,          niszczenie mienia, ucieczki ze szkoły, przebywanie uczniów w miejscu niedozwolonym,     urazy, a także inne.

 5. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne, zakres obowiązków znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym:

a)      sekretarza szkoły,

b)      starszego referenta,

c)      specjalistę do spraw BHP.

d)     sekretarka

6. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

a)      woźny,

b)      robotnik gospodarczy,

c)      (uchylony),

d)     sprzątaczki,

e)      pomoc kuchenna,

f)       opiekun dzieci przy przeprowadzaniu przez ulicę.

7.Do zadań woźnego i robotnika gospodarczego  należą:

1)       nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;

2)       otwieranie i zamykanie budynku szkoły;

3)       sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą dzwonków,

4)       systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń szkolnych;

5)       zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom lub zachowujących się podejrzanie;

6)       przekazywanie informacji Dyrektorowi szkoły o zauważonych nieprawidłowościach                  w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniom i pracownikom;

7)       kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych;

8)       systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

9)       wykonywanie prac remontowo- budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu , przygotowania, zlecanych przez Dyrektora szkoły;

10)   utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach gospodarczych i kotłowni;

11)   utrzymywanie porządku i czystości obejścia szkolnego i terenów zielonych (koszenie traw, zamiatanie podwórka, odśnieżanie);

12)   obsługa techniczna imprez i uroczystości szkolnych (nagłośnienie, wywieszanie flag, przygotowanie pomieszczeń);

13)   przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

14)   przestrzeganie Regulaminu Pracy;

15)   przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych   w   § 14 Regulaminu Organizacyjnego;

16)   wykonywanie poleceń przełożonego służących dobru uczniów i szkoły.

17)   Przestrzegać dyscypliny pracy, zasad tajemnicy służbowej,

8. (uchylony).

9. Do zadań sprzątaczki należy:

1)       utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

a)      wietrzenie pomieszczeń,

b)      zamiatanie podłóg,

c)      wycieranie na wilgotno kurzy z mebli i parapetów,

d)     zmywanie podłóg,

e)      podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

f)       uzupełnianie mydła w pojemnikach,

g)      mycie i odkażanie sanitariatów,

h)      przecieranie drzwi i lamperii,

i)         mycie szyb,

j)        opróżnianie koszy

2)       zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem:  zamykanie okien, drzwi;

3)       sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynku szkoły, sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami i instalacjami: wygaszanie świateł,

4)       udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących umiejętności zawodowe;

5)      przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

6)       przestrzeganie Regulaminu Pracy;

7)       przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych    w  § 14 Regulaminu Organizacji;

8)       wykonywanie poleceń przełożonego służących dobru uczniów i szkoły

9)       sprzątanie zaplecza sanitarno-szatniowych boiska „Orlik 2012”

10)   ranna zmiana - pomoc dzieciom klas 0- III SP w czynnościach samoobsługowych,  organizacji obiadu, osoba przeszkolona- przeprowadzanie dzieci przez ulicę

10.Do zadań pomocy kuchennej należy:

 

1)      wydawanie posiłków w stołówce szkolnej,

2)      pomoc w dokonywaniu zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości,

3)      sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych,

4)      utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach stołówki szkolnej.

5)      udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących umiejętności zawodowe;

6)      przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

7)      przestrzeganie Regulaminu Pracy;

8)      przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych  w  § 14 Regulaminu Organizacji;

9)      wykonywanie poleceń przełożonego służących dobru uczniów i szkoły

11.Do zadań opiekuna dzieci przy przeprowadzaniu przez ulicę  należy:

1)      nadzorowanie bezpośrednie przejścia dzieci przez jezdnie w wyznaczonym miejscu:

a)      podczas dawania poleceń i sygnałów wyposażona jest w kwadratową tarczę barwy żółtej fluorescencyjny z umieszczonym w polu barwy czerwonej ośmiokątnym znakiem  z napisem STOP, wyposażona w płaszcz lub kamizelkę zgodną z Polska Normą   PN –EN 471;2008;

2)      reagowanie na nieprawidłowe zachowanie dzieci na nadzorowanym przejściu dla  pieszych lub
w jego bezpośrednim sąsiedztwie:

3)      zawiadamianie dyrektora lub stosownych władz o zaistniałych zagrożeniach w obrębie nadzorowanego przejścia;

4)      przebywanie na przejściu w czasie określonym przez dyrektora;

5)      wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych 
z bezpieczeństwem uczniów, zalecanych przez dyrektora szkoły:

6)      uczestniczenie w szkoleniach w zakresie kierowania ruchem drogowym;

7)      udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących umiejętności zawodowe;

8)      przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

9)      przestrzeganie Regulaminu Pracy;

10)  wykonywanie poleceń przełożonego służących dobru uczniów i szkoły

12. Pracownicy obsługi wymienieni w § 35 pkt.5 i 6 zobowiązani są do:

a)      przestrzegania czasu pracy ustalonego w szkole,

b)      przestrzegania regulaminu pracy,

c)      przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

d)     właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,

e)      utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej,

f)       dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,

g)      dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.

13. Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:

1)      zapewnienia podstawowych warunków do realizacji zadań administracyjnych  lub zadań związanych z obsługą szkoły,

2)      wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację zadań administracyjnych lub zadań związanych z obsługą szkoły,

3)      wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,

4)      dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach i w wysokości określonych
w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

5)      nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej się  do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących z tego tytułu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

6)      nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród. Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala dyrektor szkoły,

7)      odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania,

8)      środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,

9)      świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,

10)  korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 36

Zespoły przedmiotowe

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć międzyszkolne zespoły przedmiotowe.
 3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności:

1)      opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
w szkole,

2)       wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3)      organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

5)      organizowanie lekcji pokazowych z poszczególnych przedmiotów,

6)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i gabinetów przedmiotowych,

7)      opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacji pedagogicznych, programów autorskich, szkolnych dokumentów,

8)      współpraca z doradcami metodycznymi.

9)       monitorowanie realizacji podstawy programowej

§ 37

 Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.      W Szkole tworzy się zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej, który koordynuje działalność wychowawczą szkoły.

2.      Do najważniejszych zadań zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy:

1)      diagnozowanie sytuacji wychowawczej szkoły,

2)      dostosowywanie metod wychowawczych w stosunku do uczniów przejawiających   trudności wychowawcze i mających problemy w nauce,

3)      wdrażanie działań profilaktycznych, dotyczących uzależnień i niedostosowania społecznego.

3. Przedstawiciele dzieci i młodzieży oraz rodziców uczestniczą na zaproszenie dyrekcji w spotkaniach zespołu wychowawczego tylko wówczas, jeżeli taka potrzeba wynika z charakteru omawianych spraw.

 

ROZDZIAŁ 9

Uczniowie Szkoły

§38

1.  Za szczególne osiągnięcia uczniowie nagradzani są:

1)      pochwałą wychowawcy danego oddziału lub nauczyciela wobec uczniów oddziału;

2)       pochwałą dyrektora szkoły wobec uczniów szkoły;

3)       listem pochwalnym wychowawcy klasy i dyrektora szkoły dla rodziców;

4)      dyplomem ucznia;

5)       nagrodą rzeczową lub książką;

6)      odnotowaniem osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym.

2. Za szczególne osiągnięcia uczniów w klasach I- III uważa się:

1)      zdobycie tytułu mistrza lub zajęcie I miejsca w konkursach szkolnych;

2)      zajęcie I, II lub III miejsca w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym lub ogólnopolskim;

3)      osiągnięcie znaczących wyników  w dodatkowych zajęciach sportowych.

3.      Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców może ustalić dodatkowe warunki przyznawania uczniom wyróżnień i nagród.

4.       Za nieprzestrzeganie statutu szkoły uczeń może być ukarany:

1)      ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub nauczyciela wobec uczniów  danego oddziału;

2)      pisemnym upomnieniem wychowawcy klasy, nauczyciela;

3)      naganą dyrektora szkoły z pisemnym poinformowaniem rodziców;

4)      zawieszeniem ucznia do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub reprezentowania szkoły na zewnątrz;

5)      przeniesieniem karnym do równoległej klasy.

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty  do innej szkoły.

§ 39

 1. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary do dyrektora szkoły w trybie pisemnym w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Od nałożonej kary przez dyrektora szkoły uczeń ma prawo odwołać się w trybie pisemnym
  w terminie 14 dni od dnia jej nałożenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem składają rodzice ucznia.
 4. Wniosek złożony do dyrektora jest rozpatrywany w terminie 7 dni od jego złożenia przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, opiekun samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny, wychowawca klasy.
 5. Wniosek złożony do organu sprawującego nadzór pedagogiczny rozpatruje komisja powołana przez wymieniony organ.
 6.  Odpowiedź od dyrektora szkoły, jak i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku) otrzymują rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
 7. Postanowienia przyjęte w trybie odwoławczym są ostateczne.

§ 40

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych
  i pozalekcyjnych organizowanych w szkole i przez szkołę poza nią.
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli jak i za organizowanie dyżurów nauczycieli w czasie przerw.
 3. Opiekę nad uczniami poza terenem szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę oraz
  w czasie wycieczek określa odrębny regulamin.
 4. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa regulamin dyżurów.

§ 41

 1. Ustala się następujące, podstawowe zasady organizacyjno – porządkowe sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć, imprez i wycieczek oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:

1)      zgodę na zorganizowanie wycieczki wydaje dyrektor szkoły;

2)      przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikację zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich one będą się odbywać;

3)      opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed oraz po przybyciu do punktu docelowego;

4)      niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;

5)      kompletną dokumentację wycieczki należy złożyć u dyrektora szkoły najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wyjazdu;

6)      uchylony

7)      każdy wyjeżdżający uczeń musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd oraz zapoznać się z regulaminem wycieczki.

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wycieczek krajoznawczych (miejscowych
    i zamiejscowych), a także zagranicznych regulują odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ 10

ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW

     § 42

Zasady rekrutacji są określane przez Dyrektora szkoły w zarządzeniu i publikowane na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

                                                          § 42a

                                         Zadania komisji rekrutacyjnej.

      1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
          szkoły w oparciu o odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.

 1. Do zadań komisji należy:

a)      rozpatrzenie wniosków rodziców kandydata, ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

b)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c)      sporządzeniu protokołu postępowania rekrutacyjnego,

d)     uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 1. Komisja rekrutacyjna ma prawo do weryfikacji złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń do szkoły, wniosków o przyjęcie do szkoły oraz oświadczeń o spełnieniu kryteriów naboru dla uczniów spoza obwodu szkoły.
 2. Listy, o których mowa w punkcie 2a i 2b, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 3. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły .
 4. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

           § 42 b

(uchylony)

 ROZDZIAŁ 11

Prawa i obowiązki ucznia

§ 43

Prawa ucznia wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Każdy uczeń posiada prawo do znajomości swoich praw.
 2. Każdy uczeń posiada prawo do dochodzenia swoich praw.
 3. Uczeń ma prawo do:

1)      nauki;

2)      wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym;

3)      równego traktowania wobec prawa;

4)       ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;

5)       ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencyjne;

6)      ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację;

7)       swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących;

8)       swobodnej wypowiedzi (poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju);

9)       swobody myśli, sumienia i wyznania;

10)  dostępu do informacji z różnych źródeł;

11)   ochrony zdrowia;

12)   odpowiedniego poziomu życia.

 

 

§ 44

Prawa ucznia wynikające z ustawy o systemie oświaty.

 1. Uczeń ma prawo do:

1)      do godności i swobody wyrażania myśli;

2)       do nauki;

3)      do jawnej i umotywowanej oceny;

4)      do zapoznania się ze szkolnym zestawem programów nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami;

5)       do pomocy materialnej (w miarę posiadanych środków);

6)      do korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

7)      do udziału w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;

8)      do indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i rady pedagogicznej

9)       do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia
(w miarę posiadanych środków);

10)   do nauki religii  i etyki na życzenie rodziców;

11)  do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

12)  do odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego

13)  do spełnienia obowiązku szkolnego poza szkołą (za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, w obwodzie którym uczeń mieszka);

14)  do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu w sytuacji, gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 kilometry w przypadku uczniów klas I- IV szkoły lub 4 kilometry w przypadku klas V- VI i gimnazjum;

15)   do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

16)  do reprezentowania szkoły;

17)  do darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych zgodnie z  umieszczonym w ustawie harmonogramem;

18)   do opieki świetlicowej.

§ 45

                                                                  Uprawnienia uczniów.

 1. Uprawnieniem uczniów jest w szczególności:

1)      udział w wycieczkach szkolnych;

2)      udział w zajęciach sportowych i kulturalnych;

3)      możliwość do skorzystania ze „szczęśliwego numerku”, (zgodnie z regulaminem samorządu uczniowskiego);

4)       uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych;

5)       pisanie zapowiedzianych prac klasowych z tygodniowym wyprzedzeniem;

6)       możliwość pisania w ciągu tygodnia 3 prac klasowych;

7)      możliwość pisania w ciągu dnia tylko 1 pracy klasowej;

§ 46

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw (określonych w § 39 statutu).

      1 Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożenia do dyrektora skargi w trybie ustnym lub
         pisemnym w terminie 14 dni od ujawnienia sprawy.

 1. Skargę w imieniu ucznia może złożyć do dyrektora szkoły pedagog w przypadku braku reakcji ze strony rodziców.
 2. Skarga jest rozpatrywana w terminie 7 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, opiekun samorządu uczniowskiego, pedagog szkolny, wychowawca ucznia.
 3. Odpowiedź (w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi) otrzymują rodzice (prawni opiekunowie dziecka) lub pedagog w przypadku braku reakcji ze strony rodziców.

§ 47

                                                                      Obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1)      systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych;

2)       dostarczać w ciągu tygodnia usprawiedliwienie przygotowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i uzupełniać spowodowane nieobecnością braki materiałowe;

3)      uczestniczyć w życiu szkoły;

4)      przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

5)      nie narażać własnego życia i zdrowia innych osób na niebezpieczeństwo;

6)      dbać o higienę osobistą i rozwój fizyczny;

7)      szanować własność szkolną, osobistą, dbać o ład i porządek w miejscu nauki i pracy;

8)      godnie reprezentować szkołę;

9)      naprawiać bądź rekompensować wyrządzone szkody;

10)  postępować zgodnie z zasadami tolerancji;

11)  przestrzegać regulaminów dotyczących ucznia;

12)   nie używać alkoholu, narkotyków, nikotyny i środki o działaniu narkotycznym;

13)  nie stosować przemocy fizycznej i psychicznej

14)  dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój.

15)  Przestrzegać warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły (MP3, MP4, iPOD i inne):

a)      podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane),

b)       poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany
w trybie „milczy”, nie wolno  robić zdjęć,

c)       naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu komórkowego powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun dziecka,

d)      szkoła nie odpowiada za przyniesione urządzenie elektroniczne.

§ 47a

Nagrody

1.      Każdy uczeń może być wyróżniony i nagrodzony za:

1)      wzorową i przykładną postawę ucznia

2)      rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

3)       osiągnięcia i sukcesy na terenie szkoły i poza nią,

4)       odpowiedzialną i sumienną realizację przydzielonych zadań,

5)       społeczną pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

2.     Wyróżnienie lub nagrodę uczeń może otrzymać w formie:

1)      pochwały słownej:

a)      przed uczniami swojej klasy - od wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela przedmiotowego,

b)      na forum całej szkoły - od dyrektora, na wniosek wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela przedmiotowego,

c)      przed rodzicami (zebrania z rodzicami, apele,) - od dyrektora lub wychowawcy klasy,

2)      pochwały pisemnej:

a)      listu gratulacyjnego do rodziców (prawnych opiekunów),

b)      umieszczenia informacji w gazetce lub w gablocie szkolnej o osiągnięciach, sukcesach i postawie ucznia godnej naśladowania,

c)      dyplomu pochwalnego dla ucznia,

d)      poinformowaniem dyrekcji wybranej przez ucznia szkoły w dalszym etapie edukacyjnym, o jego osiągnięciach, wzorowej postawie i sukcesach,

3)      nagrody pieniężnej lub rzeczowej,

4)       Medalu Absolwenta Szkoły

                                                                           Kary

      1.Wobec uczniów naruszających obowiązujące w szkole prawo i nie przestrzegających swoich
         obowiązków będą wyciągane konsekwencje w postaci kar w następującym trybie ich udzielania:

1)      upomnienie od wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela w obecności uczniów klasy
z jednoczesnym wpisem do zeszytu uwag lub dziennika lekcyjnego,

2)       udzielenie nagany przez dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy klasy  i pedagoga szkolnego w obecności rodziców ucznia,

3)      rozmowa dyscyplinująca ucznia z dyrektorem, pedagogiem i rodzicami

4)      pozbawienie ucznia możliwości uczestniczenia w dyskotekach,  wycieczkach, kołach zainteresowań i innych atrakcjach

5)       nałożenie na ucznia dodatkowego obowiązku jak np. napisanie referatu lub wykonanie dodatkowej nie nagradzanej pracy na rzecz szkoły,

6)      ) decyzją Rady Pedagogicznej przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy,

7)       wystosowanie wniosku do Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty przez Radę Pedagogiczną z prośbą o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

8)        po wyczerpaniu wszelkich kar kierowanie spraw do Sądu lub na policję.

2.Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej klasy lub szkoły,
  przez zawieszenie uczniów w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych,
  wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę

ROZDZIAŁ 12

Finansowanie Szkoły

§ 48

  1. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.
  2. Plan finansowy opiniuje rada pedagogiczna.
  3. Szkoła może tworzyć środki specjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Dyrektor szkoły jest upoważniony do otwierania rachunków bankowych.
Postanowienia końcowe

§ 49

1.      Szkoła używa stempli i pieczęci urzędowych, za które ponosi odpowiedzialność sekretarz szkoły.

2.      Zasady używania stempli i pieczęci określają odrębne przepisy.

3.      W dokumentach i pismach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły, adres, numer telefonu (fax), REGON, NIP.

4.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Szkoła jest obiektem monitorowanym

§ 50

1.Szkoła posiada sztandar nadany 7 września 2006 r.

           2.Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem
               uroczystości i imprez szkolnych. Jest ważnym rozdziałem szkolnego programu  wychowawczego.

          3.Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Ziemi, symbolem
             Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem  sztandaru
            wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do
            prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

         4.Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie
            znajdują się insygnia pocztu sztandarowego oraz teksty:

1)      ślubowania klas pierwszych,

2)      ślubowania pocztu sztandarowego,

3)       przyrzeczenia klas kończących Szkołę

        5.Skład osobowy pocztu sztandarowego: Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów
            wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym
           składzie: chorąży i dwie uczennice asystujące.

      6.Powołuje się drugi skład rezerwowy pocztu, który może zastąpić stałą obsadę pocztu w razie ich
         nieobecności.

      7.Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna pocztu sztandarowego
        oraz Samorząd Uczniowski za zgodą wychowawcy, nauczycieli, rodziców wybranych uczniów na
        czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Wyjątek stanowi rok nadania szkole
         sztandaru, gdzie skład pocztu sztandarowego zostaje ustalony na Radzie Pedagogicznej poprzedzającej
        uroczystość.

     8.Kadencja pocztu trwa jeden rok począwszy od ślubowania w dniu przekazania.

     9.Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły oraz publicznie są im
        wręczane pamiątkowe dyplomy.

  10.Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.
       W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

 11.Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:

1)      biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

2)      białe rękawiczki.

 12.Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemny garnitur i biała koszula, uczennice -
       białe bluzki i ciemne spódnice.

 13.Udział sztandaru  w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie:

1)       uroczystości rocznicowych - Święta Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości, Święta Patrona

2)        ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego,

3)        ceremonii ślubowania klas pierwszych,

4)       ceremonii przyrzeczenia klas kończących Szkołę.

5)       uroczystego rozpoczęcia oraz zakończenia roku szkolnego

14.Ustala się następujący tekst ślubowania pocztu sztandarowego:

 „My uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie, wyznaczeni do pełnienia zaszczytnego obowiązku pocztu sztandarowego ślubujemy: 
            - otaczać sztandar należytym szacunkiem,
           - godnie reprezentować Szkołę w uroczystościach z udziałem sztandaru,
           - swoją postawą dawać przykład innym.

15.Ustala się następujący tekst ślubowania klas pierwszych:

szkoły podstawowej

            „Ślubuję uroczyście.
             Będę starał się być dobrym i uczciwym.
            Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
            Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i kolegów.
            Będę uczył się tego, co piękne
           i brał przykład z Patrona Szkoły.
            Będę kochał swoją Ojczyznę.”

gimnazjum

„My uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Grębocinie,
w obecności naszych rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości uroczyście ślubujemy
:
            Swoją  postawą godnie reprezentować Naszą szkołę
          dołożyć wszelkich starań,   by nigdy nie   przynieść
          ujmy dobremu imieniu tej szkoły.

ŚLUBUJEMY !

Przyrzekamy okazywać należyty szacunek
Rodzicom, wychowawcom, kolegom
i zawsze postępować zgodnie z zasadami
humanizmu i sprawiedliwości społecznej,
w duchu tolerancji i miłości, których uczył nas  nasz patron Ojciec Święty

ŚLUBUJEMY !

Sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki
i zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy
dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.

ŚLUBUJEMY”

16.Ustala się następujący tekst przyrzeczenia klas kończących Szkołę:

„Ja absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grębocinie  ( Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II )
                       wychowany w duchu wartości obywatelskich i patriotycznych ślubuję:
  - wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte w Szkole,
 - propagować zasady tolerancji i szacunku dla poglądów innych ludzi,
 - postępować zgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi, obyczajowymi i prawnymi,
  - uczestniczyć aktywnie w życiu swego środowiska,
  - nie splamić honoru rodziny, Szkoły i Ojczyzny.”

17. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.

            Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

18. Uroczystościami szkoły są między innymi:

1)      Inauguracja roku szkolnego;

2)      Dzień Edukacji Narodowej;

3)      Święto Patrona szkoły;

4)      Święta Konstytucji 3 Maja

5)      Dzień Odzyskania Niepodległości,

6)       Dzień Dziecka;

7)      Zakończenie roku szkolnego.

§ 51

1. Zmiany statutu wprowadzane są uchwałą rady pedagogicznej.

§ 52

1. Statut szkoły udostępniony jest w gabinecie dyrektora szkoły,  w bibliotece szkolnej, a wersja elektroniczna na stronie internetowej szkoły.

§ 53

1. Zmiana statutu przyjęta została Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z dnia                    18.01.2017r  wchodzi w życie z dniem ustalenia.