Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNE

ZASADY OCENIANIA

W  ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2  W  GRĘBOCINE

 

 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania reguluje zasady oceniania i klasyfikowania uczniów,
    przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w klasach I - VI szkoły podstawowej oraz
    klasach I - III gimnazjum, funkcjonujących w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II
    w Grębocinie.

2. Podstawa prawna:

 

ROZDZIAŁ 1

 

Założenia ogólne

 

§ 1

 

1. Ocenianiu podlegają:

    1) osiągnięcia edukacyjne uczniów,

    2) zachowanie uczniów.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu  
    przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

    i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
    programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę
    podstawę, oraz formułowaniu oceny.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

    nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

    społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

    1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

    oraz o postępach w tym zakresie,

    2) udzielanie uczniowi wskazówek do planowania  swojego rozwoju,

    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

    3) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji

    o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

    4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 
    wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

       1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania

        poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

        i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

       2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

       3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

       i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

       według skali i w formach przyjętych w szkole,

      4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

      5) ustalanie rocznych i półrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

       i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  rocznej  i półrocznej oceny klasyfikacyjnej
       zachowania,  według skali, o której mowa w  § 8 ust. 1 i § 11 ust. 3,

      6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
       i półrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

      edukacyjnych oraz rocznej i półrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

      7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)

      informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz szczególnych
       uzdolnieniach ucznia

      8) ustalanie ocen opisowych w klasach I-III szkoły podstawowej.

6. Oceny dzielą się na:

     1) bieżące (cząstkowe),

     2) klasyfikacyjne: śródroczne,  roczne  oraz końcowe.

7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

    (prawnych opiekunów) o:

     1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

     i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
     edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

     2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

     3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny

     klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów

     oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

     1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

     2) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

     klasyfikacyjnej zachowania,

    9. Informacje, o których mowa w §  1 ust. 5 zawarte są w PZO, które zawierają zasady
   i narzędzia oceniania,  a także  informacje dotyczące wymagań na poszczególne oceny.

10. Przedmiotowe zasady oceniania zawierające wymagania i zasady oceniania

     z poszczególnych przedmiotów są dostępne u nauczycieli przedmiotów, oraz u dyrektora
     szkoły.

11. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zawierające zasady ogólne dostępne są w bibliotece

    Szkolnej i na stronie internetowej szkoły oraz u dyrektora szkoły.

 

§ 2

 

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione

   pisemne prace kontrolne ucznia, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,  
  egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest

   udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na następujących 
   zasadach:

   1) uczeń otrzymuje swoją sprawdzoną i ocenioną pracę do wglądu na lekcji,

   2) praca ucznia nieobecnego w trakcie omawiania wyników prac pisemnych pozostaje

   do wglądu na prośbę ucznia skierowaną do nauczyciela,

   3) prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu

   na zebraniach z rodzicami oraz indywidualnych konsultacjach,

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę

   powinien ją uzasadnić.

§ 3

 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–

    pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania

    edukacyjne, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 1, do indywidualnych potrzeb
    psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
    rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym  
    wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 7 pkt 1, do 
    indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono

   specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
   następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,

   w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b, ust.3b ustawy

   z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem

   § 3 ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych

   potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego   
   orzeczenia.

4. Nauczyciel  jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych
    odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
   ucznia określanych w rozporządzeniu MEN.

§ 4

 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy

   w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

   z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania
   fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
   w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 5

 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z zajęć

    wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych

   możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas

   określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki

    w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
   „zwolniony”.

 

§ 6

 

1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii

    publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
   specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
    niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b
    ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki 
    drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. Zwolnienie może dotyczyć części lub
    całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

   albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić

   na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu

   nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

ROZDZIAŁ 2

 

Zasady sprawdzania bieżących osiągnięć szkolnych oraz sposób ich dokumentowania

 

§ 7

 

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI

    szkoły podstawowej i gimnazjum ustala się według następującej skali:

    1) stopień celujący - 6

    2) stopień bardzo dobry - 5

    3) stopień dobry - 4

    4) stopień dostateczny - 3

    5) stopień dopuszczający - 2

    6) stopień niedostateczny – 1

1a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ustępie 1 punkty 1-5.

1b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ustępie 1. Punkt 6.

2. W dzienniku klasowym dopuszcza się też następujące oznaczenia:

    1) „nb” - nieobecny,

    2) „zw” - zwolniony,

    3) „np” - nieprzygotowany,

3. Nie wystawia się ocen niedostatecznych cząstkowych w następujących okolicznościach:

    1) pierwszego dnia po feriach zimowych, wiosennych oraz po przerwie semestralnej;

    2) pierwszego dnia po tygodniowej lub dłuższej usprawiedliwionej nieobecności,

    o ile w tym czasie były zajęcia z tego przedmiotu, a kolejna lekcja przypadła

    pierwszego dnia po nieobecności;

    3) przez pierwszy tydzień nauki szkolnej tylko w klasie pierwszej gimnazjum;

    4) przez pierwszy tydzień nauki szkolnej od momentu przyjęciu do szkoły.

4. Podaje się z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin i zakres pisemnego

    sprawdzianu wiadomości, przy czym:

    1) w ciągu tygodnia mogą być tylko trzy klasówki;

    2) w ciągu dnia może być tylko jedna klasówka;,

    3) na prośbę klasy termin klasówki może być przesunięty, ale wówczas nie obowiązują

    ustalenia dotyczące ilości klasówek w ciągu dnia i tygodnia.

 

5. W ciągu 2 tygodni uczeń powinien poznać wynik swojej pracy pisemnej. Niedotrzymanie

   ww. terminu uniemożliwia wpisanie wystawionych ocen do dziennika lekcyjnego, jeżeli

   uczeń się na to nie zgodzi. Nieobecność nauczyciela w szkole w okresie tych dwóch tygodni

   lub zwiększona ilość dni wolnych od nauki powoduje przesunięcie terminu oddania pracy

   pisemnej o tydzień.

6. W ciągu dnia może się odbyć dowolna ilość kartkówek, które są pisemną formą
     odpowiedzi z trzech ostatnich tematów.

7. Pozostałe ustalenia dotyczące poszczególnych przedmiotów są zawarte w PZO.

8. Nieobecność uważa się za nieusprawiedliwioną, jeżeli uczeń w ciągu 7 dni po powrocie

   do szkoły nie dostarczy pisemnego zaświadczenia (od lekarza bądź od rodzica)
   stwierdzającego, że był czasowo niezdolny do uczestniczenia w zajęciach szkolnych –

   usprawiedliwienia i zwolnienia muszą być wpisane bądź wklejone do dzienniczka.

   Rodzic również może usprawiedliwić nieobecność osobiście bądź telefonicznie.

9. Uzupełnienie zaległości za czas nieobecności powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni

    po powrocie ucznia do szkoły. Jeżeli uczeń nie uzupełni zaległości otrzymuje ocenę

    niedostateczną. W szczególnych przypadkach nauczyciel może ten okres przedłużyć.

10. Uczeń posiadający zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany
     jest do nadrobienia zaległości w czasie określonym w pkt. 9

11. W przypadku nieobecności ucznia tylko w dniu, w którym odbywa się sprawdzian uczeń

     ma obowiązek poddać się kontroli na pierwszej lekcji z danego przedmiotu przypadającej

     po jego powrocie do szkoły.

12. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  
     umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne

§ 8

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne osiągnięć edukacyjnych, począwszy od klasy IV

    szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

    1) stopień  celujący - 6

    2) stopień  bardzo dobry - 5

    3) stopień  dobry – 4

    4) stopień dostateczny - 3

    5) stopień dopuszczający - 2

    6) stopień niedostateczny - 1

    z zastrzeżeniem § 8 ust. 10.

2. Klasyfikowanie śródroczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i w klasach

    gimnazjalnych, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku

    szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen

    klasyfikacyjnych według skali określonej w § 8 ust. 1 oraz oceny zachowania według skali

    określonej w § 11 ust. 3.

  3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne uczniów przeprowadza się w określonych terminach. 
   I semestr kończy się po dwóch pełnych tygodniach styczna, koniec roku ustala MEN

4. Klasyfikowanie śródroczne w klasach I - III szkoły podstawowej ma formę oceny 
    opisowej, która dotyczy osiągnięć edukacyjnych i zachowania.

5. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na opisowym

   podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania.

6. W klasach I – III szkoły podstawowej stosuje się bieżącą ocenę każdego dnia  w trakcie 
    zajęć szkolnych, która polega na słownym i pisemnym informowaniu ucznia o zachowaniu
    i postępach, jednocześnie motywując do aktywności i wysiłku, wskazując osiągnięcia i to,  
    co należy jeszcze wykonać, usprawnić.

7.Oceniając postępy edukacyjne ucznia klas I – III stosuje się dodatkowo oceny cząstkowe
   wyrażone w następujących oznaczeniach (symbolach):

1)      6 – ZNAKOMICIE

Praca wykonana bezbłędnie łącznie z zadaniami dodatkowymi:

2)      5 – BARDZO DOBRZE

Praca wykonana bezbłędnie, starannie

3)      4 – DOBRZE

Praca wykonana poprawnie (z drobnymi błędami).

4)      3 – POSTARAJ SIĘ

Praca częściowo poprawna.

5)      2 – PRACUJ WIĘCEJ

Praca w zdecydowanej większości niepoprawnie wykonana

6)      1 – NIE POTRAFISZ

Praca wykonana w całości niepoprawnie

8. Klasyfikowanie roczne, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej i w klasach

    gimnazjalnych, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku

    szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen

    klasyfikacyjnych według skali określonej w § 8 ust.1 oraz oceny zachowania według skali

    określonej w § 11 ust. 3.

9. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych nauczyciele są zobowiązani powiadomić

    ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) miesiąc przed posiedzeniem

    klasyfikacyjnej rady pedagogicznej, odnotowując ten fakt w temacie lekcyjnym
    w  dzienniku.

    O przewidywanych ocenach niedostatecznych lub nieodpowiedniej ocenie z zachowania

    wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia oraz jego rodziców (prawnych

    opiekunów) w formie pisemnej co najmniej miesiąc  przed posiedzeniem klasyfikacyjnej
     rady pedagogicznej.

10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być   
     zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

11. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów

     z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami

     opisowymi.

12. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu

     na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 9

 

1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,

    a ocenę zachowania – wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi

    w danej klasie, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

    nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena
    klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
    programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen
    wlicza się ocenę ustaloną  jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
    z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy
     zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

§ 10

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według zasad i skali określonej

    w niniejszym regulaminie.

2. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną bieżących ocen

    cząstkowych, a odpowiada kryteriom zawartym w niniejszym regulaminie i załącznikach

    do niego, którymi są PSO.

3. Nauczyciele przedmiotów, przeprowadzając klasyfikację śródroczną i roczną, biorą pod

    uwagę to, w jaki sposób zrealizowane zostały wymagania edukacyjne.

4. Przez wymagania edukacyjne rozumie się zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów

    w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw. Określają one, co uczeń powinien wiedzieć,

    rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

5. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów na bazie

   obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania.

6. Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów w ramach poszczególnych zajęć są:

    1) zakres wiadomości i umiejętności,

    2) stopień rozumienia materiału programowego,

    3) umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych, jak
     i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu, stopień przygotowania
     i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy,

    4) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie

     prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,

    5) umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.

 

ROZDZIAŁ 4

Zasady dotyczące oceniania zachowania uczniów

§ 11

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

   1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

   2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

   3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

   4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

   5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

   6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

   7) okazywanie szacunku innym osobom.

2 Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I – III szkoły podstawowej polega na  
   opisowym podsumowaniu zachowania ucznia.

3. Oceniając zachowanie ucznia klas I – III stosuje się następujące kryteria:

- uznawanie autorytetów

- kultura osobista

-obowiązkowość

-zaangażowanie, inicjatywa

-kontakty koleżeńskie

-poszanowanie własności osobistej i społecznej

-słuchanie, wypełnianie poleceń

4. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej,

    ustala się według następującej skali:

    1) wzorowe,

    2) bardzo dobre,

    3) dobre,

    4) poprawne,

    5) nieodpowiednie,

    6) naganne,

   z zastrzeżeniem § 11 ust.15.

5. Kryteria ocen z zachowania

 

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

 

WZOROWE

- wzorowo sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

- aktywnie uczestniczy w zajęciach;

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności;

- zawsze uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach;

- samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia wykraczając poza program nauczania danej klasy

-wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków

BARDZO DOBRE

- sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, przynosi: podręczniki i przybory szkolne, odrabia zadania domowe, czyta lektury)

- aktywnie uczestniczy w zajęciach

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności

- uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności na lekcjach

- zawsze jest przygotowany do zajęć

- usprawiedliwia nieobecności na lekcjach w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły

-był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością

DOBRE

- wywiązuje się z obowiązków szkolnych (przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, przynosi:  podręczniki i przybory szkolne, odrabia zadania domowe, czyta lektury);

- sporadycznie opuścił bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne;

- stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach

- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

POPRAWNE

- stara się wywiązywać z obowiązków szkolnych (przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, przynosi: podręczniki i przybory szkolne, odrabia zadania domowe, czyta lektury);

- opuścił do 30 godzin bez usprawiedliwienia;

- nie zawsze uzupełnia zaległości wynikające z nieobecności;

- mało aktywnie uczestniczy w zajęciach

- współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę  lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

NIEODPOWIEDNIE

- nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do zajęć edukacyjnych, nie przynosi: podręczniki i przybory szkolne, nie odrabia zadania domowe, nie czyta lektury);

- często opuszcza zajęcia szkolne (opuścił więcej niż 30 godzin bez usprawiedliwienia);

- wykazuje się brakiem aktywiści na zajęciach szkolnych, często nie pracuje na lekcjach

- mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

NAGANNE

- notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, ma lekceważący stosunek do nich;

- bardzo często opuszcza zajęcia szkolne;

- ma lekceważący stosunek do zajęć szkolnych i okazuje go podczas zajęć, nie pracuje na lekcji

-nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 

 

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

 

WZOROWE

- dba o poprawne relacje między uczniami w klasie i szkole

- szanuje godność osobistą i godność innych

- potrafi przeciwstawić się zachowaniom odbiegającym od normy  
  etycznej i moralnej

- dostrzega potrzeby innych i udziela pomocy słabszym
 i potrzebującym (nie tylko w nauce)

- propaguje i zachęca do działania na rzecz klasy, szkoły

- szanuje sprzęt i pomoce szkolne

- przeciwdziała dewastacji majątku szkolnego

- szanuje mienie swoje i innych uczniów

- aktywnie działa w organizacjach uczniowskich, szkolnych

- aktywnie działa w pracach samorządu klasowego, szkolnego (ewentualnie wspomaga pracę samorządu)

- przejawia troskę o mienie szkoły, własność prywatną i społeczną.

BARDZO DOBRE

- ma poprawne relacje z uczniami w klasie i szkole

- szanuje godność osobistą i godność innych

- zwraca uwagę na zachowania odbiegające od normy etycznej
  i moralnej

- dostrzega potrzeby innych i angażuje się w pomoc słabszym
  i potrzebującym (nie tylko w nauce)

- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz klasy, szkoły

- szanuje sprzęt i pomoce szkolne

- przeciwdziała dewastacji majątku szkolnego

- szanuje mienie: swoje, innych i społeczne.

- aktywnie działa w organizacjach uczniowskich, szkolnych

- aktywnie działa w pracach samorządu klasowego, szkolnego (ewentualnie wspomaga pracę samorządu)

 

DOBRE

- funkcjonuje w klasie i szkole na zasadach koleżeńskich

- ma poczucie własnej godności i szanuje godność innych

- zachowuje się zgodnie z normą etyczną i moralną

- pomaga słabszym i potrzebującym, gdy zajdzie taka potrzeba

- angażuje się w działalność na rzecz klasy, szkoły

- uczestniczy w życiu klasy, szkoły (jest współorganizatorem 
  uroczystości klasowych, uczestniczy we wspólnych wyjazdach,
  w realizacji wspólnych zadań)

- szanuje sprzęt i pomoce szkolne

- przeciwdziała dewastacji majątku szkolnego

- szanuje mienie swoje i innych uczniów

- dba o mienie osobiste i społeczne

POPRAWNE

- z reguły zachowuje poprawne relacje z uczniami w klasie i szkole

- ma poczucie własnej godności i swoim zachowaniem nie godzi
  w poczucie wartości innych

- realizuje podstawowe zadania na rzecz klasy, szkoły

- wykonuje prace zlecone przez szkołę, klasę

- szanuje mienie swoje i innych uczniów

- szanuje sprzęt i pomoce szkolne

 

NIEODPOWIEDNIE

- dopuszcza się kłótni i sprzeczek z kolegami z klasy, szkoły

- negatywnie wpływa na atmosferę w klasie, jest przyczyną sporów, nieporozumień

- namawia, prowokuje do złego zachowania innych uczniów

- nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły

- narusza normy moralne, dyskryminuje kolegów

- dopuszcza się aroganckich zachowań i przemocy

- nie dba o mienie szkolne i własne.

NAGANNE

- negatywnie wpływa na atmosferę w klasie, jest przyczyną sporów, nieporozumień

- namawia, prowokuje do złego zachowania innych uczniów

- działa wbrew normom moralnym,

- dyskryminuje kolegów, znęca się psychicznie lub fizycznie

- dopuszcza się aroganckich zachowań i przemocy, jest agresywny

- swoim zachowaniem negatywnie wpływa na innych uczniów

- dopuścił się zniszczenia mienia szkolnego

- świadomie zniszczył cudzą własność

- jest twórcą lub uczestnikiem nieformalnej grupy zajmującej się działalnością przestępczą,

- wchodzi w kolizję z prawem

 

Dbałość o piękno mowy ojczystej;

 

WZOROWE

-uczeń zawsze wypowiada się w sposób kulturalny, respektuje
   zasady dyskusji

- dba i rozwija piękno mowy ojczystej, wypowiada się  poprawnie językowo, ma odwagę i potrafi poprawić błędy językowe zasłyszane od kolegów

BARDZO DOBRE

-uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jest taktowny,

- stara się mówić poprawnie, dba o piękno mowy ojczystej,

DOBRE

-zdarza się, że uczeń używa niekulturalnego słownictwa, ale
  upomniany potrafi się poprawić,

- stara się respektować zasady dyskusji,

- zawsze reaguje na zwróconą uwagę i poprawia się

POPRAWNE

- zdarza się, że uczeń wyraża się niegrzecznie, sporadycznie używa wulgaryzmów

- nie zawsze reaguje na zwróconą uwagę

NIEODPOWIEDNIE

- uczeń używa wulgaryzmów

-prezentuje niską kulturę słowa i dyskusji

- uczeń dopuszcza się kłamstwa i oszustwa

- dopuszcza się wyzwisk w kontaktach z innymi osobami

NAGANNE

-uczeń nagminnie używa wulgaryzmów

-wypowiada się w sposób opryskliwy, arogancki

- nie potrafi zabierać głosu w dyskusji

-kłamie, oszukuje, lekceważy rozmówcę, szczególnie osoby starsze

-jest krzykliwy, uniemożliwia wypowiadanie się innym

 

 

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole  i poza nią:

 

WZOROWE

- uczeń zawsze prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

- kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły (na zajęciach lekcyjnych, przerwach, imprezach szkolnych oraz podczas dojazdu do szkoły) i poza nią,

- jest przykładem do naśladowania.

BARDZO DOBRE

- uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, jest taktowny,

- kulturalnie zachowuje się na terenie szkoły (na zajęciach lekcyjnych, przerwach, imprezach szkolnych oraz podczas dojazdu do szkoły) i poza nią.

DOBRE

- zdarza się, że uczeń używa niekulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,

- sporadycznie zachowuje się w sposób niestosowny,

- zawsze reaguje na zwróconą uwagę

POPRAWNE

- uczeń stosuje wulgaryzmy,

- często jest nietaktowny w stosunku do kolegów i nauczycieli,

- zdarza mu się nie zapanować nad emocjami,

- stara się właściwie reagować na zwracane uwagi

NIEODPOWIEDNIE

- uczeń często stosuje wulgaryzmy,

- prezentuje niską kulturę słowa i dyskusji,

- dopuszcza się kłamstwa, oszustwa,

- często jest niekulturalny, arogancki,

- nie reaguje na zwracane uwagi,

- zaczepia innych uczniów, prowokuje do sprzeczek i bójek

NAGANNE

- uczeń nagminnie używa wulgaryzmów,

- prezentuje bardzo niską kulturę słowa,

- nie potrafi zabierać głosu w dyskusji,

- reaguje agresywnie na zwracane uwagi,

- bierze udział w bójkach, zaczepkach itp.

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 

WZOROWE

- szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie  
  ubrany (zgodnie z normami obyczajowymi szkoły);

- jest wolny od nałogów i uzależnień i swoja postawą zachęca innych
  do naśladowania;

- swoim zachowaniem nigdy nie stwarza zagrożenia dla  
  bezpieczeństwa i zdrowia swojego i innych osób

BARDZO DOBRE

- dba o swój wygląd, jest zawsze czysto i stosownie ubrany (zgodnie
   z normami obyczajowymi szkoły);

- jest wolny od nałogów i uzależnień;

- swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa
  i zdrowia swojego i innych osób

DOBRE

-zwykle dba o swój wygląd, jest czysto i stosownie ubrany (zgodnie  
  z normami obyczajowymi szkoły);

- jest wolny od nałogów i uzależnień, choć zdarzyły mu się drobne
   uchybienia w tej dziedzinie, które jednak od razu skorygował po
   uwadze nauczyciela wychowawcy;

- swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa
  i zdrowia swojego i innych

POPRAWNE

- stara się dbać o swój wygląd i być czysto i stosownie ubrany (zgodnie z normami obyczajowymi szkoły);

- stara się nie ulegać nałogom i uzależnieniom (zdążyły się drobne uchybienia, które nie zostały przez ucznia od razu skorygowane – np.: 2-3: palenie papierosów, lub spożywanie alkoholu);

- stara się swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego i innych

NIEODPOWIEDNIE

- nie dba o higienę osobistą i swój wygląd;

- mimo uwag ze strony wychowawcy, nauczycieli nie dostosowuje 
  stroju do okoliczności;

- ulega nałogom (pali na terenie szkoły lub jest pod wpływem
   alkoholu – kilkakrotnie stwierdzono te fakty);

- swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
  i innych

NAGANNE

- notorycznie nie dba o higienę osobistą i swój wygląd;

- pomimo uwag ze strony wychowawcy, nauczycieli bardzo często
   nie dostosowuje stroju do okoliczności;

- ulega nałogom pomimo upomnień ze strony wychowawcy,
  nauczyciela;

- namawia innych do spożywania alkoholu, palenia tytoniu
  i zażywania narkotyków;

- pomimo upomnień ze strony nauczyciela, wychowawcy swoim    zachowaniem zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych (np.: narusza godność osobistą i cielesną innych, jest agresywny)

 

Okazywanie szacunku innym osobom:

 

WZOROWE

- chętnie wykonuje plecenia nauczycieli i pracowników szkoły.

- jest uprzejmy i ma życzliwy stosunek do osób w otoczeniu.

- docenia pracę innych.

- reaguje na zło i krzywdę innych.

- chętnie udziela pomocy innym.

- postępuje w sposób nie naruszający godności własnej i godności
  innych.

BARDZO DOBRE

- wykonuje plecenia nauczycieli i pracowników szkoły.

- ma życzliwy stosunek do osób w otoczeniu.

- ceni pracę innych.

- udziela pomocy innym

DOBRE

- respektuje polecenia i uwagi nauczycieli i pracowników szkoły.

- jest taktowny w stosunku do nauczycieli, kolegów i innych osób.

- szanuje pracę innych.

- prawidłowo funkcjonuje w grupie koleżeńskiej.

- w przypadku popełnienia uchybień stara się naprawić swoje błędy

POPRAWNE

- przeważnie okazuje szacunek innym, chociaż zdarzają się
  uchybienia nie zawsze od razu korygowane.

- zdarza mu się przeszkadzać na lekcjach.

- nie zawsze prawidłowo funkcjonuje w grupie koleżeńskiej.

NIEODPOWIEDNIE

- nie reaguje na uwagi i polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.

- nie odnosi się z szacunkiem do rodziców, nauczycieli i pozostałych
  pracowników szkoły.

- przeszkadza kolegom i nauczycielom w pracy na lekcji.

- wchodzi w konflikty z kolegami, nie potrafi opanować swoich
  negatywnych emocji

NAGANNE

- lekceważy uwagi i polecenia nauczycieli i pracowników szkoły.

- zachowuje się arogancko wobec nauczycieli innych pracowników
   szkoły.

- utrudnia kolegom i nauczycielom pracę na lekcji.

- przejawia lekceważący stosunek do pracy innych ludzi.

- znęca się fizycznie i psychicznie nad kolegami, stosuje wyłudzanie
  i zastraszanie, prowokuje bójki, kradnie.

- swym postępowaniem wywiera zły wpływ na innych

 

Dbałość o honor i tradycje szkoły:

 

WZOROWE

 

 

 

 

- reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach
   sportowych,

- bierze aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i samorządu
   klasowego,

- zna tradycje szkoły i swoim postępowaniem przyczynia się do ich
  pielęgnowania,

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do apeli i uroczystości 
  szkolnych oraz bierze w nich czynny udział,

- jest dumny z przynależności do społeczności szkolnej i publicznie
   wychwala jej zalety,

- swoim zachowaniem w każdej sytuacji przynosi szkole chlubę

 i przyczynia się do kreowania jej pozytywnego wizerunku.

BARDZO DOBRE

- reprezentuje klasę w konkursach, olimpiadach i zawodach 
  sportowych,

- bierze aktywny udział w pracach samorządu klasowego,

- zna tradycje szkoły i swoim postępowaniem przyczynia się do ich
  pielęgnowania,

- aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do apeli i uroczystości
  szkolnych,

- jest dumny z przynależności do społeczności szkolnej i publicznie
  wychwala jej zalety,

- swoim zachowaniem w każdej sytuacji przynosi szkole chlubę
 i przyczynia się do kreowania jej pozytywnego wizerunku.

DOBRE

- reprezentuje klasę w konkursach, olimpiadach i zawodach
   sportowych,

- czynnie uczestniczy w pracach samorządu klasowego,

- zna tradycje szkoły i stara się je pielęgnować,

- stara się pomagać w przygotowaniach do apeli i uroczystości
   szkolnych,

- jest dumny z przynależności do społeczności szkolnej i stara się
  dostrzegać jej zalety,

- swoim zachowaniem stara się pracować na dobre imię szkoły

POPRAWNE

- sporadycznie włącza się w prace samorządu klasowego, lecz
  najczęściej potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,

- zna niektóre szkolne tradycje, lecz ma do nich stosunek obojętny,

- kulturalnie uczestniczy w apelach i uroczystościach szkolnych,

- nie umie dostrzec pozytywnych stron szkoły, ale nie wypowiada się
   o niej źle,

- swoim zachowaniem stara się pracować na dobre imię szkoły,
   chociaż nie zawsze mu się to udaje.

 

NIEODPOWIEDNIE

- niechętnie włącza się w pracę na rzecz klasy,

- nie interesują go szkolne tradycje ani ich podtrzymywanie,

- niekulturalnie zachowuje się podczas apeli i uroczystości
  szkolnych,

- wypowiada się źle o szkole, jej nauczycielach, pracownikach, 
  kolegach lub patronie szkoły,

- nie stara się pracować na dobre imię szkoły a czasem przyczynia się
  do powstawania jej złego wizerunku.

 

NAGANNE

- ma negatywny stosunek do wszystkich działań podejmowanych
  w szkole,

- nie interesują go szkolne tradycje ani ich podtrzymywanie,

- świadomie i z premedytacją zakłóca przebieg apeli i uroczystości
  szkolnych,

- publicznie obraża i szkaluje szkołę na zewnątrz,

- swoim zachowaniem przynosi szkole wstyd i przyczynia się do
  powstawania jej złego wizerunku.

 

 

6. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, który jest zobowiązany do uwzględnienia

    ocen innych nauczycieli, , uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia

7. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

8. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

    1) oceny z zajęć edukacyjnych,

    2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem
   §11 ust.15 i 16.

9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 
    ostateczna z zastrzeżeniem § 11 ust. 11.

10. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

     szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
     niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
     być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11. Ocena z zachowania może być podwyższona w przypadku:

      1) zaistnienia nowych okoliczności (informacji o pozytywnych zachowaniach ucznia,

      osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.),

      3) pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego;

      4) otrzymania pochwały dyrektora,

      5) braku upomnień wychowawcy i dyrektora,

      6) braku, w okresie ubiegania się o podwyższoną ocenę, uwag negatywnych, godzin
        nieusprawiedliwionych i spóźnień,

      7) orzeczenia poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

      niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły

       powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
       głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje
       głos przewodniczącego komisji.

13. W skład komisji wchodzą:

      1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –

      jako przewodniczący komisji,

      2) wychowawca klasy,

      3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej

      klasie,

      4) pedagog,

      5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

     6) przedstawiciel rady rodziców.

14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

     1)skład komisji:

     2)termin posiedzenia komisji,

     3)wynik głosowania,

     4)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

     5) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa

     od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia z upośledzeniem

      umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

17. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
      zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
      lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia   
      specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno
     – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

.

 

ROZDZIAŁ 5

Zasady promowania, promocje z wyróżnieniem

 

§ 12

 

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 
    wyższej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1a lub 1b. Nagrodę  w klasach I – III otrzymuje uczeń,
    który     osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i spełnia wszystkie kryteria podane w §11
    p.3.

1a. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub

      na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)
     oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
     publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu 
     ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu  
     roku szkolnego.

1b. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
     w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może  postanowić
     o powtarzaniu klasy  przez ucznia klasy I- III szkoły podstawowej, na wniosek
     wychowawcy klasy po zasięgnięciu rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
     zasięgnięciu opinii wychowawcy.

2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy

    programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym

    planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego,

     z zastrzeżeniem § 12 ust.3 i  § 15 ust. 8.

3. O promowaniu  do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
     kształcenia specjalnego wydane ze względu na z upośledzenie umysłowe w stopniu
     umiarkowanym lub znacznym  postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
     zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznych.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 12 ust. 1 lub w § 12 ust. 2 nie
    otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem § 15 ust.8.

5. Uczeń uzyskuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem i otrzymuje nagrodę

     książkową, jeżeli:

    1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą  ocenę klasyfikacyjną z zachowania,

    2) osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75.

6. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,

    na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zająć edukacyjnych

    uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne

    z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach

    programowo niższych na odpowiednim etapie edukacyjnym, z uwzględnieniem §12 ust. 13,

    uzyskał pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne  z zastrzeżeniem  § 12 ust.
   14, oraz przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 16,

   z zastrzeżeniem § 12 ust.15.

7. Uczniowi można przyznać Medal – „Najlepszy Absolwent Szkoły” wg następującej
    procedury:

8. Rada  pedagogiczna podejmuje decyzje po rozpatrzeniu wniosków wychowawców klas

9. Kryteria przyznawania Medalu „Najlepszy Absolwent Szkoły”

    1) W zakresie osiągnięć naukowych absolwenta:

a)      uzyskanie na koniec każdego z ostatnich trzech lat nauki średniej ocen  co najmniej 5,0  oraz  wzorowej oceny z zachowania

b)      uzyskanie co najmniej  średnio  80% z wszystkich części sprawdzianu  w szóstej klasie szkoły podstawowej  i co najmniej  średnio 80% z  wszystkich części egzaminu gimnazjalnego

c)      udział w konkursach przedmiotowych o zasięgu ponadgminnym

d)     dobre wyniki w szkolnych i gminnych konkursach wiedzy i umiejętności

e)      dobre wyniki w pozaszkolnych konkursach wiedzy i umiejętności

1)      w zakresie osiągnięć w działalności społecznej

a)      w samorządzie szkolnym

b)      w organizacjach uczniowskich

c)      w pracy na rzecz szkoły i środowiska

    3) pozostałe osiągnięcia

a)      osiągnięcia w Kangurze Matematycznym

b)      osiągnięcia artystyczne (plastyczne, muzyczne, teatralne, literackie, dziennikarskie)

c)      osiągnięcia sportowe (indywidualne, zespołowe)

10.Przy jednakowych kryteriach Rada Pedagogiczna może przyznać więcej niż jeden Medal 
     Najlepszego Absolwenta Szkoły

11.Uczeń otrzymujący Medal Najlepszego Absolwenta otrzymuje medal, dyplom i nagrodę 
      książkową.

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,

      do średniej ocen, o której mowa w rozdz. V § 12 ust. 5, wlicza się także roczne oceny

       uzyskane z tych zajęć. Oceny te nie mają wpływu na promocję ucznia.

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści

     olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych w rocznej klasyfikacji 
     najwyższą ocenę   pozytywną .

14. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek wychowawcy klasy i po
    zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) może postanowić o powtarzaniu klasy

      przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej

15. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie

      edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć

      edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły

      w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, nie później niż do końca
      lutego  roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie  
      szczegółowej analizy  osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

16. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu   
      umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
      rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
      edukacyjno- terapeutycznych.

17. Świadectwo ukończenia szkoły, wydaje szkoła, którą uczeń ukończył.

 

ROZDZIAŁ 6

Zasady poprawiania ocen śródrocznych i rocznych.

egzaminy klasyfikacyjne, sprawdzające i poprawkowe

 

§ 13

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
    jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia
    na zajęciach edukacyjnych  przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
    odpowiednio w półroczu za które przeprowadzona jest klasyfikacja. Wyjątek stanowi
    klasyfikacja ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
    technologii informacyjnej ,w przypadku  gdy  okres zwolnienia umożliwia dokonanie
    klasyfikacji.

2. uchylony

3.  uchylony

4. Uczeń nieklasyfikowany  z powodu usprawiedliwionej nieobecności  może zdawać
    egzamin klasyfikacyjny.

5. Na prośbę ucznia, nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,
    lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić

     zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

   1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

   2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

   3) szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej przyjmowany do
        odpowiedniej klasy szkoły publicznej.

 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 4, 5 i 6 pkt. 1
    przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez
    dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 6 pkt 2,
    nie obejmuje następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych,  
    plastyki,   muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć
    edukacyjnych.

9. Uczniowi, o którym mowa w § 13 ust. 6 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie
    ustala się oceny z zachowania.

10. uchylony

11. Egzamin klasyfikacyjny  odbywa się w terminie wyznaczonym przez  dyrektora szkoły
      i jest uzgodniony z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami),  nie później niż
     w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

11a.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
       klasyfikacyjnego  w terminie ustalonym zgodnie  z ustępem 11, może przystąpić do niego
       dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12. Egzamin, o którym mowa w § 13 ust. 8 musi się odbyć przed ostatnim posiedzeniem rady
      pedagogicznej w danym roku szkolnym.

13. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej i pisemnej i obejmuje swym zakresem
      wiedzę z etapu nauczania od początku danego roku szkolnego. Egzamin klasyfikacyjny
      z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
      formę zadań praktycznych.

14. Zatwierdzenie wyników egzaminu klasyfikacyjnego odbywa się na ostatnim posiedzeniu

     Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

15. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który nie został klasyfikowany z powodu

      nieobecności nieusprawiedliwionych, są zobowiązani do systematycznego
     (raz w    tygodniu) kontrolowania, czy ich dziecko uczęszcza do szkoły. Rodzice winni się 
      kontaktować osobiście bądź telefonicznie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

16. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 6 pkt. 2, 3 przeprowadza

      komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia

      odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji

      wchodzą:

      1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

      przewodniczący komisji;

      2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla

      odpowiedniej klasy.

16a.W przypadku ucznia, który przeszedł z innego typu szkoły i kontynuuje we własnym
        zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub
        uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z tego języka i w szkole do której
        uczęszcza nie ma nauczyciela danego języka, dyrektor może w skład komisji powołać
        nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole,
        w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

17. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w §13 ust. 6 pkt 2, oraz
      jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
     zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

18. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –

      rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

19. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

     w szczególności:

     1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w § 13 ust. 7, a w przypadku egzaminu

     klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 13 ust. 6 pkt 2 -

     skład komisji,

     2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

     3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

     4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;

     5) imię i nazwisko ucznia

     6) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadza się egzamin

    19a. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych

     odpowiedziach ucznia.

    19b. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu

     nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna

    ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem

      § 13 ust. 22 .

22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

      niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być

      zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i § 14 ust. 3.

§ 14

1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora

    szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

    została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

    Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –

     wychowawczych.

2 W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
   z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  dotyczącymi trybu ustalania     
   tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która  w  przypadku rocznej  oceny
   klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych   przeprowadza sprawdzian wiadomości
   i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej   oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną
   z danych zajęć edukacyjnych, a w przypadku zachowania ustala ocenę klasyfikacyjną
   zachowania.

3 Termin sprawdzianu, o którym mowa w § 14 ust 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

    (prawnymi opiekunami).

4 W przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, w skład

    komisji wchodzą:

    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora –     jako przewodniczący
     komisji,

    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

    3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same

    zajęcia edukacyjne;

6. Nauczyciel, o którym mowa w § 14 ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy

   komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

   przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

   edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje

   w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych    nie może być  
    niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest   ostateczna,
    z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

   która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

8. Z prac komisji wymienionej w § 14 ust. 5 sporządza się protokół zawierający
   w   szczególności:

   1) skład komisji,

   2) termin sprawdzianu, o którym mowa w § 14 ust 3,

   3) zadania (pytania) sprawdzające,

   4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

9. Do protokołu, o którym mowa w § 14 ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą

   informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
    mowa w § 14 ust 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie
    dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

11. Przepisy § 14 ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej  
     oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu  
    poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
    przeprowadzenia egzaminu  poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez 
    komisję jest ostateczna.

§ 15

 

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej

    klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć
    edukacyjnych,  może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu

    z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych oraz
     wychowania fizycznego, z których egzamin   powinien mieć przede wszystkim formę
       zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii

    letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład

    komisji wchodzą:

    1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora–     jako przewodniczący
      komisji,

    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

    3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek

    komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w § 15 ust. 4 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy

    komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

    W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela

    prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela  
    zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

    1) skład komisji,

    2) termin egzaminu,

    3) pytania egzaminacyjne,

    4) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę;  

    5) imię i nazwisko ucznia

    6) nazwa zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony jest egzamin

    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   
    odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

    w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym,
    wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz w ciągu danego

    etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał

    egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem,

    że zajęcia te są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo

    wyższej.

 

Rozdział 7

 

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 

§ 16

 

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

    umiejętności, ustalonych w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania

    sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych

    przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

   1) w części pierwszej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów 
    humanistycznych,

2) w części drugiej – umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów

    matematyczno – przyrodniczych,

3) w części trzeciej – umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego

   ustalone w standardach wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu

   w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej

  „egzaminem gimnazjalnym".

3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka

   nowożytnego, którego uczą się, jako języka obowiązkowego.

4. Przepisy dotyczące organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego reguluje instrukcja
    wydawana corocznie przez OKE.

 

 

Rozdział VIII

 

 

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum

 

 

§ 17

 

1. Każdy uczeń kończący gimnazjum musi przystąpić do projektu edukacyjnego

    z zastrzeżeniem  § 17 pkt 2

 2. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach, na udokumentowany wniosek rodziców,  
    może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego w którym będą uczniowie realizować
    projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców(prawnych opiekunów) o warunkach 
    ich realizacji.

4. Udział w realizacji projektu gimnazjalnego jest udokumentowany na świadectwie
    ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego

5. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu wpływa na ustalenie oceny z zachowania
    zgodnie z kryteriami zawartymi w § 11 pkt 5

6. Termin i szczegółowe zasady realizacji projektu zawarte są w odrębnych procedurach  
    dotyczących  projektu w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie będących integralną częścią
    WZO

 

 Rozdział VIII

 

Przepisy końcowe

 

§ 18

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania wchodzi w życie w dniu 1 września  2015roku

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia

   w  dniu 28 sierpnia 2015 roku

 

 

 

 

                                                                                        DYREKTOR SZKOŁY